DLW staat in de startblokken met een constructieve houding

Afgelopen zaterdag 21 januari 2023 maakten de fractievoorzitters van 6 politieke partijen, waaronder de onze, bekend dat zij Klaas Tigelaar bereid hadden gevonden om op te treden als formateur om te komen tot een coalitieakkoord en de samenstelling van een nieuw college. Die externe begeleiding is nodig omdat de belangen niet altijd hetzelfde zijn en het afwegen ervan niet eenvoudig is. Geen enkele partij in Wassenaar kan immers 100% van haar programma realiseren.

Burgemeester Leendert de Lange had het in zijn Nieuwjaarsspeech over de huidige politieke bestuurlijke instabiliteit. De heftige gebeurtenissen in de afgelopen weken waren aanleiding om een extern onderzoek in te stellen. Belangrijk bestuurlijk werk kan alleen in een veilige sociale omgeving worden gedaan, aldus burgemeester De Lange. Wij zijn dat volop met hem eens. Gebekvecht door een wethouder in het college van burgemeester en wethouders was uiteindelijk de reden van de bestuurlijke problemen. Het is daarom goed dat er een nieuw college komt.

De reden dat het college is gevallen is mede te wijten aan een tekort aan politieke en bestuurlijke ervaring in de raad en het college. Een gebrek aan kwaliteiten moest naast de grote inhoudelijke verschillen overbrugd worden met te veel compromissen. Neem daarbij de verschillen in stijl en cultuur van de coalitiepartijen en je hebt een explosieve cocktail. Ook persoonlijke en/of politieke verhoudingen speelden uiteraard mee.

In de gemeenteraad is er jarenlang een traditie van monistisch gedrag. De raad moest doen wat de wethouders wilden, in plaats van andersom. Het gebrek aan dualisme was ook bij de inmiddels gevallen coalitie weer aan de orde. De raadsfracties van coalitiepartijen werden vaak gebruikt als stemvee, in plaats van dat deze raadsleden hun eigen afweging maakten.

Bij het nieuwe coalitieprogramma zullen zaken duidelijk moeten worden besproken en vastgelegd, zonder dat partijen al te grote compromissen moeten doen. Ook zal er gekeken moeten worden naar de kwaliteit (lees: kennis en kunde) van de wethouders en op welke wijze zij met hun medebestuurders, de ambtenaren en de raadsleden omgaan. Een gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen blijkt immers maar al te vaak aan de orde te zijn geweest in deze raadsperiode.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wil, zoals altijd, een constructieve bijdrage leveren aan goede verhoudingen in de gemeenteraad en aan een ter zake kundig nieuw college, opdat in 2023 alle aandacht gericht kan worden op het belang van de Wassenaarders en we eindelijk aan de slag kunnen!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Vertragingen en budgetoverschrijdingen baren zorgen.

Naar aanleiding van aanhoudende signalen over budgetoverschrijdingen bij meerdere projecten wil Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) duidelijkheid van het college hebben over de voortgang van de bouw van de nieuwe multifunctionele sporthal met een nieuw clubhuis voor de vereniging de Kieviten. De bouw schijnt voor driekwart gereed te zijn en het budget zou nu al ruimschoots overschreden zijn.

Ook ten aanzien van andere projecten, zoals de huisvesting van de ambtelijke organisatie, de sanering en verkoop van de gemeentewerf en de restauratie van parken, lijken prognoses (zowel financieel als qua tijdsplanning) niet te worden behaald.

In 2020 werd het definitieve ontwerp van de sporthal door alle betrokken partijen goedgekeurd. De Kieviten krijgen langjarig de beschikking over het clubhuis (met een vaste bijdrage gedurende deze jaren vanuit de gemeente) en zorgen voor de exploitatie van de sporthal. Het exploitatierisico blijft echter bij de gemeente.

In mei 2021 werd bekend gemaakt dat voor de sloop van de oude sporthal en de bouw van de nieuwe sporthal 15 maanden nodig zouden zijn. In augustus 2022 had de nieuwe sporthal dus in gebruik genomen moeten worden. In de begroting voor 2022 werd echter melding gemaakt dat de sporthal de eerste helft van 2023 zou worden opgeleverd. In de begroting voor 2023 werd de opleverdatum wederom gewijzigd, nu naar de tweede helft 2023.

Dit alles wekt weinig vertrouwen en roept de vraag op of de wethouder van Financiën nog wel greep heeft op tal van projecten, zowel qua planning als in financieel opzicht. Wij hopen dan ook op een spoedig antwoord van het college op onze vragen.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Grote zorgen omtrent signalen grensoverschrijdend gedrag wethouder.

Zoals bekend is binnen een paar maanden het Wassenaarse college gevallen. Niet vanwege de OZB-verhoging van 20% die de VVD-fractie eerst wel steunde, maar later niet omdat zij ‘vergeten’ was af te spreken dat de verhoging gefaseerd in zou gaan. Nee, de werkelijke reden dat het college is gevallen werd bekend gemaakt bij de afscheidsbrief van VVD-wethouder Klaver met haar openhartige verklaring over grensoverschrijdend gedrag.

 

De aantijgingen van de afgetreden VVD-wethouder logen er niet om. De bejegening van de wethouder van Financiën van ambtenaren, raadsleden en commissieleden was volgens haar uitermate bedreigend en buiten alle normale omgangsvormen. Zij kwam daarbij tot de conclusie dat dit destructieve gedrag niet incidenteel was, maar structureel.

Wij vielen dan ook achterover van verbazing dat de overgebleven wethouders met een gezamenlijke verklaring kwamen ‘dat zij zich nadrukkelijk niet herkennen in de beleving van de ex-wethouder’. Ook de fractie van Hart voor Wassenaar stak de kop in het zand. Zij bracht een verklaring uit waarin zij de uitspraken van de ex-wethouder verre van zich werpt en van mening is dat ze iedere grond missen.

Niet alleen de ex-wethouder, maar ook de melders werden hiermee als leugenaars neergezet. In deze MeToo-tijd een onbegrijpelijke gang van zaken. Je neemt dit soort signalen serieus en laat een onafhankelijk onderzoek doen. In de tussentijd behoor je je te onthouden van ieder commentaar.

Het besluit van de burgemeester, als wettelijke hoeder van de integriteit, een inventariserend vooronderzoek in te stellen is dan ook het enig juiste besluit in deze uiterst onverkwikkelijke situatie. Onze zorgen zijn wel welk bureau het onderzoek gaat doen en wat de onderzoeksvragen zijn. Wij hebben als DLW ooit ervaren dat wie betaalt, ook bepaalt wat de uitkomst is. Het lijkt ons dan ook aangewezen dat de desbetreffende wethouder gedurende het onderzoek wordt geschorst, dan wel dat hij de eer aan zichzelf houdt en aftreedt.

DLW wil de onderste steen boven krijgen om te zorgen voor een veilig klimaat in het college, het raadhuis en het gemeentekantoor, ten behoeve van een goed, doeltreffend en doelmatig bestuur in Wassenaar.

 

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

DLW wil zweefvliegers de ruimte geven.

Wassenaar maakt op politiek-bestuurlijk niveau bijzondere tijden door.  Met het imploderen van de coalitie is de weg vrijgemaakt voor nieuw beleid en verstandige raadsbrede afspraken.  Door alle turbulentie is de aandacht voor de noordgrens en de oprukkende verstedelijking van Katwijk op de achtergrond geraakt.  Maar ook aan de zuidgrens rommelt het. Daar dreigt een sluipende verstedelijking. De Rijksbouwmeester heeft jaren geleden een negatief advies gegeven voor de oprukkende verstedelijking die ten koste gaat van de natuur en recreatie.

 

De Zuid-Hollandse zweefvliegclub heeft het veld moeten ruimen voor de bouwplannen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op wat nu wordt aangeduid als Valkenhorst. Na de sluiting van het Marine Vliegkamp Valkenburg in 2006 heeft de zweefvliegclub nog tot 2015 kunnen zweefvliegen op deze locatie. Toen echter begonnen werd met de ontmanteling van het vliegveld, was zweefvliegen niet meer toegestaan.

De luchtsporters hebben het moeten afleggen tegen een hele nieuwe ontwikkeling in de luchtvaart, namelijk de ontwikkeling van drones en aanverwante sensoren. Drone Valley is het troetelkindje van Katwijk, van de provincie Zuid-Holland en niet in de laatste plaats van het RVB. Het RVB gedraagt zich als een commerciële projectontwikkelaar en steekt structureel een stokje voor samenwerking tussen Drone Valley en de getroffen luchtsporters. De belangen liggen blijkbaar anders.

DLW maakt zich sterk voor een oplossing voor de verdreven luchtsport en wil dat het zweefvliegen op het voormalige vliegkamp terugkeert. Niet alleen om ruimte bieden aan deze luchtsport, maar ook omdat daarmee de aanvliegroute voor Schiphol naar 2 kilometer hoogte zal moeten worden uitgebreid. Hiermee wordt de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol substantieel teruggedrongen, wat in het belang is van alle Wassenaarders!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Met verkenner op weg naar een nieuwe coalitie.

Nadat VVD besloot niet meer verder te kunnen en te willen met de wethouder van Financiën, tevens politiek leider van Hart voor Wassenaar, zochten de overgebleven coalitiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks naar een nieuwe deelnemer in de huidige rompcoalitie. De PvdA werd daarvoor benaderd en leek daarop de coalitie aan de meest smalle meerderheid te willen helpen. In de raadsvergadering van 13 december 2022 bleek echter geen draagvlak voor het onverkort voortzetten van de huidige coalitie en werd unaniem besloten tot het benoemen van een verkenner die de politieke situatie moet verkennen om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Eén ding is al duidelijk: Hart voor Wassenaar neemt niet deel aan de besprekingen met de verkenner. Een raadsbreed programma zit er dus niet in. Wel biedt de ontstane situatie kansen om te komen tot een programma waarin veel partijen zich kunnen vinden. Bovendien kan het bijdragen aan de totstandkoming van een collegiaal functionerend college met gezonde onderlinge verhoudingen en met inachtneming van de onderscheidenlijke verantwoordelijkheden van het college en de gemeenteraad.

De klare taal die de in december afgetreden VVD-wethouder sprak bij haar afscheid over het grensoverschrijdende gedrag van de wethouder van Financiën, zal niet onbeantwoord kunnen blijven. Het onafwendbare aftreden van de wethouder van financiën, ook wel gekscherend de wethouder van reservevorming genoemd, leidt hopelijk niet tot oplopende spanningen in de fractie van Hart voor Wassenaar als deze na zijn aftreden als wethouder het fractievoorzitterschap van die partij zou opeisen.

We schreven eerder dat DLW zich bij de komende verkenning met hart en ziel zal inzetten om te komen tot een meerderheidscoalitie, waarin beginselen van behoorlijk bestuur worden gehanteerd en behoorlijke omgangsvormen worden gepraktiseerd, met een breed gedragen raadsprogramma. Met deze kerstgedachte wensen wij de lezer heel mooie Kerstdagen, alvast een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gelukkig 2023!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)