Maandelijks archief: oktober 2022

OZB – ‘buiten de orde’

Het Haagse CDA en Hart voor Den Haag brachten onlangs een motie uit om het ANWB-terrein te annexeren, zodat niet Wassenaar maar Den Haag daar woningen kan bouwen. Jan van Zanen reageerde met ‘buiten de orde’, oftewel:

problematisch, niet doen. De plannen van Wassenaar worden immers netjes afgestemd met alle betrokkenen.

In Wassenaar maakte vorige week met een paginagrote advertentie Hart voor Wassenaar haar visie bekend met betrekking tot de OZB. De OZB-verhoging zou nodig zijn om de bestuurskracht, financiën en dienstverlening in Wassenaar op orde te brengen volgens Hart voor Wassenaar. In werkelijkheid is deze ‘visie’ een doelredenatie om meer OZB te heffen, om als coalitie meer te kunnen uitgeven.

De rijksoverheid heeft de verhuurdersheffing afgeschaft waar de woningbouwcoöperaties jaren onder hebben geleden. De wethouder van financiën (lid van Hart voor Wassenaar) ziet direct zijn kans schoon om gauw de OZB te verhogen. Door de hogere OZB is er echter minder geld voor het bouwen van woningen. Daarmee komt de broodnodige beschikbaarheid van sociale en midden-huurwoningen in Wassenaar nog verder in het gedrang. Maar daar heeft deze wethouder dan weer niet aan gedacht.

Zo ook het sluipverkeer. Sluipverkeer is de Wassenaarders een doorn in het oog en meer nog: sluipverkeer veroorzaakt onveilige verkeerssituaties en veel overlast door luchtvervuiling en lawaai. Sluipverkeer dat kan worden voorkomen door meer verkeer via de aangelegde doorgangsroute, zijnde de Rijksstraatweg, te leiden. Het college is echter voornemens om in het kader van ‘duurzaamheid en veiligheid’ – let wel, het probleem sluipverkeer wordt hier niet genoemd – het gehele verkeersnetwerk in Wassenaar op de schop te gooien. Duidelijk is al dat voor de uitvoering hiervan vele miljoenen nodig zijn die er niet zijn. Duidelijk is ook dat in de hele aanpak ook de Rijksstraatweg als onzekere factor niet is verwerkt. Een Rijksstraatweg die tweemaal eenbaans zou worden in plaats van de huidige tweemaal tweebaans. Zodat er nog meer verkeer van de Rijksstraatweg als sluipverkeer via het dorp gaat…

Het collegebeleid verzwakt de bestuurskracht, financiële situatie en dienstverlening in Wassenaar. Meer geld gaat zulk beleid niet verbeteren.  De OZB-verhoging is niet alleen onnodig, maar is ook een zwaktebod om het eigen falen van in dit geval Hart voor Wassenaar en het college te verhullen. De OZB-verhoging is wat Democratische Liberalen Wassenaar betreft dus ‘buiten de orde’.

Ben Paulides,
Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

De begroting voor 2023: onnodige lastenverzwaringen voor burgers in financiële nood

De begroting voor 2023: onnodige lastenverzwaringen voor burgers in financiële nood

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is ontstemd over het voorstel van het college voor de begroting voor 2023. Juist in een tijd dat elke Wassenaar wordt geconfronteerd met stijgende prijzen, in het bijzonder voor energie, wil het college de onroerendezaakbelasting (OZB) met maar liefst 20% verhogen!

Daar is echter helemaal geen noodzaak voor. Wassenaar is een rijke gemeente met een vermogen van meer dan € 50 miljoen. Het weerstandsvermogen gaat door het dak (voor kenners: 15,5, terwijl 2,0 zou volstaan). Anders dan vele andere gemeenten, heeft Wassenaar geen schulden en de solvabiliteit komt op maar liefst 67%.

Daar tegenover staat dat de woonlasten voor burgers oplopen tot 173%, terwijl het gemiddelde in Nederland 100% bedraagt. Oftewel: de gemeente zit ruim in haar jasje, maar legt haar inwoners desondanks nog hogere lasten op. Dit hebben we te ‘danken’ aan een college dat kritiekloos de ‘geloofsartikelen’ van de wethouder van financiën overneemt, die hij als voormalig fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar jarenlang heeft verkondigd. Deze wethouder roept namelijk al jaren dat we te veel uitgeven. En wat gebeurt er, het college wil nog meer geld binnenhalen, zodat hij meer kan uitgeven!

Wat verder opvalt is dat in de begroting bestaand beleid en de daarvoor benodigde middelen niet kritisch tegen het licht worden gehouden. Zo zou er volgens DLW bezuinigd kunnen worden op allerlei onderzoeken die tot niets leiden en op de plannen voor de Havenkade, waarover wij in een eerder artikel schreven.

Kortom, DLW is van mening dat in deze jaren van crisis het past om burgers te ontzien en gebruik te maken van de diepe zakken van de gemeente.

Ben Paulides,

Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Alle wegen 30 km/uur als geloofsartikel van de gemeenteraad?

Zoals wellicht bekend wil GroenLinks dat overal in Wassenaar de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 km/u, met uitzondering van twee wegen. De andere coalitiepartijen VVD, Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar! hebben dit ‘geloofsartikel’ van GroenLinks slaafs overgenomen in hun coalitieakkoord.

Niet de verkeersveiligheid, maar de hobby van GroenLinks om het autoverkeer terug te dringen, lijkt hier de doorslag te geven. Een daling van het aantal verkeersslachtoffers kan alleen worden bereikt als 30 km/u-wegen ook als zodanig zijn ingericht. En dat gaat onze gemeente miljoenen euro’s kosten! Bovendien leiden 30 km/u-wegen tot meer sluipverkeer, geluidshinder en schadelijke emissies.

In de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen op 4 oktober 2022 gebeurde er iets bijzonders. De heer Ronald van Riessen, teamchef C in het Politiebasisteam Wassenaar, presenteerde een overzicht van verkeersongevallen in Wassenaar.

Wat blijkt? Op veel doorgaande wegen waar 50 km/u de regel is, zoals de Van Duivenvoordelaan,  Groot Haesebroekseweg Jagerslaan, Stoeplaan, Storm van ’s-Gravensandeweg en Prinsenweg en vinden helemaal geen ongevallen plaats! De heer Van Riessen stelde dan ook onomwonden de vraag, waarom een 30 km/u-zone zou moeten worden ingesteld op veilige wegen. Sterker, 30 km/u-wegen kosten op jaarbasis mensenlevens, zo stelde de heer Van Riessen. Daar is volgens hem voldoende onderzoek naar gedaan. Ambulances en politieauto’s komen in veel gemeenten namelijk vaak te laat, omdat zij niet kunnen doorrijden door alle verkeersremmende maatregelen.

De heer Van Riessen bleek dan ook geen voorstander te zijn van de invoering van 30 km/u-wegen in heel Wassenaar. Opmerkelijk, want de gemeenteraad kreeg tot nu toe van het college telkens te horen dat politie, brandweer, ambulances en het openbaar vervoer geen bezwaren zouden hebben tegen de invoering van nog meer 30 km/u-wegen! Is de raad onjuist geïnformeerd?

De heer Van Riessen sprak zijn voorkeur uit voor zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden bij 50 km/u-wegen. Die zijn veel veiliger dan 30 km/u-wegen waar auto’s en fietsers elkaar treffen. Vaak zien automobilisten fietsers te laat, schrikken fietsers daarvan en komen zij te vallen, aldus de politiechef.

Kortom, als we verkeersveiligheid willen bevorderen, vindt DLW dat we nuchter moeten kijken naar de feiten. Wat we niet moeten doen is het ‘geloofsartikel’ van GroenLinks kritiekloos overnemen en overal 30 km/u-wegen instellen. Dat is zonde van het geld, maar vooral zonde van de mensenlevens die daarmee gemoeid zijn.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW).

Omgevingswetperikelen – gemeenteraad, let op uw zaak!

Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Onder de nieuwe Omgevingswet wijzigt de verhouding tussen de gemeenteraad en het college. Als we niet opletten, krijgt het college meer beslissingsmacht. Dat kan willekeur en vriendjespolitiek in de hand werken over bouwplannen van u en uw buren.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is al meermaals uitgesteld. Op 1 november 2022 debatteert de Eerste Kamer nogmaals over de invoeringsdatum (en besluit hierover op 8 november 2022) of de invoeringsdatum van 1 januari 2023 haalbaar is.

Om onder de huidige wetgeving af te wijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Van zo’n verklaring mag het college niet afwijken, tenzij de gemeenteraad categorieën van kleine gevallen heeft aangewezen waarvoor zo’n verklaring niet nodig is.

Na invoering van de Omgevingswet moet de gemeenteraad vooraf te kennen geven welke soort gevallen wél door het college moeten worden voorgelegd aan de raad. De gemeenteraad heeft op 14 juni 2021 al besloten dat het verzwaard adviesrecht gevraagd moet worden bij initiatieven met veel impact. Maar wat is dan veel impact?

 

In de oude situatie had de gemeenteraad nog altijd een mogelijkheid om plannen op de agenda te kunnen blijven zetten. Daarvoor moet ten minste één vijfde van het aantal raadsleden een agenderingsverzoek doen aan het college. Logisch, want afwijken van kaders moet je niet lichtzinnig opvatten. Onder de Omgevingswet vervalt die mogelijkheid.

Het vragen – én krijgen – van een voorstel tot besluit over afwijkingen waarvoor géén bindend adviesrecht is vastgesteld, bestaat straks niet meer. DLW vindt daarom dat de gemeenteraad uiterst terughoudend moet zijn bij het overdragen van bevoegdheden aan de uitvoerende macht (het college). Bij de invoering van de Omgevingswet zullen wij dan ook pleiten voor verzwaard adviesrecht van ons als volksvertegenwoordigers, waarmee wij voor uw belangen kunnen blijven opkomen. Wij willen een heldere bepaling van het begrip ‘veel impact’. En wij zullen ervoor strijden dat de gemeenteraad namens u een doorslaggevende stem blijft houden bij initiatieven. Of zij nu wel of niet passen in het Omgevingsplan.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)