Maandelijks archief: november 2022

Zwaargehavende coalitie gaat toch nog door…

Zwaargehavende coalitie gaat toch nog door…

In de afgelopen dagen werd het duidelijk dat, tegen alle verwachtingen in, de zwaargehavende coalitie toch nog doorgaat. Aangeschoten wild komt niet ver en dat zal met de huidige coalitie niet anders zijn. Pijnlijk duidelijk is het wel weer geworden dat de VVD Wassenaar een onbetrouwbare coalitiepartner is gebleken. Zij onderhandelt over een coalitieprogramma, blijkt er vervolgens niet achter te staan, schoffeert haar coalitiepartners en gaat gewoon verder alsof er niets gebeurd is.

De VVD Wassenaar heeft zich bij de totstandkoming van de coalitie tot bijwagen laten maken van de onervaren fractie van Hart voor Wassenaar en de onberekenbare wethouder van Financiën. Zij heeft zich de kaas van het brood laten eten en trekt nu aan de noodrem. Nu piept en kraakt het in de coalitie, maar gaat men gewoon verder. Het is alsof je aan een eredivisie-voetbalwedstrijd meedoet met allemaal volwassen geblesseerde VVD’ers tegen een onervaren jeugdteam van Hart voor Wassenaar. Dat het geen mooie wedstrijd wordt, is nu wel erg duidelijk. Bij ieder besluit kun je in de raad voortaan scherpe discussies verwachten.

Politiek bedrijven is niet alleen eerlijk en transparant zijn, maar je moet ook consistent zijn. Aan telkens andere standpunten innemende politici heeft niemand iets. De VVD Wassenaar heeft de verhoudingen in de coalitie op scherp gezet. Het was nu het moment geweest om het coalitieprogramma met steun van de oppositie te herzien en te komen tot een gedragen raadsbreed programma. Om vervolgens met vereende kracht en eensgezind als gehele raad samen te werken. Een gemiste kans om de trein weer op de rails te krijgen. Jammer, want de raad heeft wel de beschikking over goede en ervaren politici, ook in de oppositie.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Een bizarre begrotingsraad – de coalitie wankelt

In de afgelopen week vond de jaarlijkse raadsvergadering over de begroting 2023-2026 plaats. Nog nooit duurde, in de afgelopen 13 jaar dat ik in de raad zitting heb, een vergadering zo lang. De vergadering werd na ruim 9,5 uur vergaderen geschorst omdat de stemmen staakten. Een raadslid van GroenLinks was afwezig, zodat er een stemuitslag 10 voor en 10 tegen kon ontstaan en dat gebeurde dan ook. De vergadering moest de volgende dag worden voortgezet. Die vergadering duurde slechts ruim 1 uur.

Nog maar 14 dagen geleden hadden wij een bijdrage over dualisme en lekenbestuur. Wij vroegen ons af hoelang het zou duren voor er sprake was van een crisissituatie in de coalitie van VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks. Afgelopen week bleek dat onze intuïtie ons niet in de steek had gelaten. Blij zijn wij echter niet met onze profetische uitspraken. Inmiddels is de crisissituatie een feit en dat is niet goed voor een betrouwbaar bestuur.

In de begroting werden door de wethouder Hendrickx van Financiën nieuwe uitgaven begroot, zonder dat eraan plannen ten grondslag lagen. Om de enorm stijgende uitgaven te kunnen betalen zouden belastingverhogingen volgens deze wethouder noodzakelijk zijn. Dat de plannen door gebrek aan ambtelijke capaciteit hoogstwaarschijnlijk niet eens uitgevoerd kunnen worden, deerde deze wethouder niet.

Dat alles zette niet alleen kwaad bloed bij de inwoners en de oppositiepartijen. Zelfs de coalitiepartijen raakten met elkaar in de clinch. Het leidde tot heftige kritiek en stevige discussies. Totaal waren er 16 amendementen op de begroting en 8 moties. Ter toelichting: een amendement wijzigt de begroting, terwijl een motie een oproep doet aan het college. Het goede nieuws is dat alle 3 amendementen, die ik namens onze fractie indiende, werden aangenomen.

Drie amendementen kwamen van oppositiepartijen, zeven van coalitiepartijen en de overige werden door een wisselende mix van oppositie en coalitie ingediend. Slechts 9 amendementen haalden het. Het belangrijkste amendement betrof het schrappen van de voorgestelde verhoging van OZB-opbrengsten met 20%. Dit amendement werd ook gesteund door de coalitiepartij VVD. Dat laatste was het bommetje onder de coalitie. Er werd teleurgesteld en soms ook woedend gereageerd. Feitelijk gebeurde wat wij al een hele tijd zagen aankomen; deze coalitie kan niet goed samenwerken. Het is dan ook zeer de vraag hoelang dit college zal aanblijven. Vermoedelijk zal het niet lang zijn.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Wassenaar, een andere groene gemeente?

Alle media berichten erover en er is geen praatprogramma dat niet gaat over onderwerpen als duurzaamheid, het klimaat of stikstof.  We moeten vooral met slimme oplossingen komen, wordt gezegd.  Weer zo’n modewoord dat vooral het gelijk van boodschapper moet impliceren. Het Wassenaarse bestuur werkt hieraan mee met klimaattafels, voorlichtingsavonden, enz. Deze ‘bewustwording’ is zo intensief geworden dat het meer lijkt op indoctrinatie.

Hebben we enig idee hoeveel vervuiling het kost om windmolenparken te produceren en vervolgens te onderhouden? Dit terwijl ook de levensduur niet heel lang is.  Nu het wat vroeger donker is kunnen de Wassenaarders op het strand zien hoe de horizon is vervuild. Er is nu een knipperende zee van rode lampen die de toppen van de windmolens markeren.

Wat te denken van alle natuur die moet worden opgeofferd om honderdduizenden hectares te bedekken met platen waarop zonnecellen zitten? Deze platen vol met chemisch materiaal zijn misschien wel het asbest van de toekomst. En wat te denken van de winning van lithium en kobalt voor de productie van elektrische auto’s?

De werkelijkheid is dat de schommelingen in het klimaat al bestaan zolang de aarde bestaat. De natuur hoeft niet te worden gered; zij redt zichzelf wel. De angst die ons wordt aangepraat en het idee dat wij het klimaat kunnen ‘regelen’ is een illusie. Vooral kinderen en jongeren lijden onder doemdenken over klimaatverandering, omdat zij minder goed kunnen relativeren. Depressies en suïcides nemen onder deze groep alsmaar toe.

Democraten Liberalen Wassenaar staat ervoor om de veranderingen in het gebruik van energie op een democratische en liberale basis uit te voeren. Wij willen geen dwangmaatregelen, zoals een verplichting om van het gas af te gaan. Neem de tijd, verander met beleid en houd alle opties open. Het gas als warmtebron, dat relatief erg schoon is, kan zonder problemen blijven bestaan. Het kan zelfs worden vermengd met bijvoorbeeld waterstofgas. Met de vervanging van de gasleidingen aan de Schouwweg is daar al rekening mee gehouden en deze zijn geschikt voor een andere gassamenstelling.

Kortom, wij willen een realistische, weloverwogen en vrijwillige energietransitie met de mogelijkheid traditionele energievoorziening te behouden en investeringen in de winning van kernenergie.

Bent u het eens met de visie van DLW en wilt u daarover meepraten en meedenken? Steun ons dan en word lid!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

DLW over dualisme en lekenbestuur – zegen of vloek?

Aanleiding om over het fenomeen ‘lekenbestuur’ eens te filosoferen is de opstelling van de recent aangetreden wethouder van financiën. Zie daarvoor de publicatie van Hart voor Wassenaar over de verhoging van de OZB-opbrengsten in De Wassenaarse Krant van 21 oktober 2022. Het desbetreffende artikel, dat suggestief is, onjuistheden bevat, beledigend is en waarin redenaties, als ze er al waren, als los zand aan elkaar hangen, is ondertekend door ‘het team van Hart voor Wassenaar’.

Enig onderscheid tussen de wethouder enerzijds en de fractieleden anderzijds ontbreekt ten enenmale. Terwijl de wethouder toch teamlid zou moeten zijn van het college en niet van de fractie. Kennelijk heeft Hart voor Wassenaar een broertje dood aan de beginselen van dualisme en handelt de wethouder alsof hij lid is van de fractie in plaats van het college.

Immers, de gemeenteraad vertegenwoordigt het volk, stelt kaders en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Oftewel: ‘de regering regeert; het parlement controleert’.

Raadsleden zitten in de gemeenteraad zonder last; zij moeten altijd hun eigen afweging maken. De raadsleden vormen het lekenbestuur. Dat de gemeenteraad een lekenbestuur is, kan oorzaak zijn van gebrekkig functioneren. En met dat probleem lijken wij nu in Wassenaar geconfronteerd te worden. Zo lijken de raadsleden van Hart voor Wassenaar zich volledig te hebben uitgeleverd aan de wethouder van financiën, die er geen been in ziet om raadsleden van zijn partij (maar ook van andere partijen) publiekelijk te schofferen als men een ander standpunt dreigt in te nemen dan het zijne.

Vooralsnog lijkt het bestuur van Wassenaar te zijn opgescheept met een wethouder en met raadsleden die niet rolvast zijn en daarmee zich gedragen als brokkenpiloten. Dat roept de vraag op of wij aan de vooravond staan van een crisissituatie die zich vaak voordoet bij een snelgroeiende partij.  Ligt de oorzaak bij een wethouder die zich gedraagt als fractievoorzitter? Of ligt het aan het niet toegerust zijn voor de taak als raadslid? De tijd zal het leren…

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl