DLW en het gemeentelijk Corona Noodfonds van 3 miljoen

In het weekend van 19 april jl deed DLW een oproep aan het College om te onderzoeken welke problemen er zijn of te verwachten zijn als het gevolg van de Corona crisis. Daarnaast heeft DLW gevraagd om een gemeentelijk Noodfonds in te stellen om de levendigheid, de werkgelegenheid in ons mooie dorp in stand te houden. Ondersteuning van ondernemers, verenigingen, kerken en culturele instellingen in Wassenaar die dreigen om te vallen is noodzakelijk. In veel gevallen komt men niet of onvoldoende in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Rijk .

 Het college liet weken geleden weten bezig te zijn met een pakket aan maatregelen om de ondernemers in Wassenaar te steunen die qua landelijke steunmaatregelen onvoldoende hulp krijgen of zelfs tussen wal en schip dreigen te vallen. DLW roept ons college op om dit pakket aan maatregelen NU bekend te maken.

Indien het Rijk alsnog zelf een afdoende maatregel presenteert dan kan de gemeentelijke steun met terugwerkende kracht vervallen.

Modehuis Bins moest na 123 jaar aanwezig te zijn geweest in Wassenaar de afgelopen week het bijltje er bij neergooien. Mogelijk is de oorzaak niet uitsluitend de Corona crisis maar het toont wel aan dat er wat moet gebeuren vanuit de gemeente Wassenaar.  De coalitie had plannen om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken , kosten ruim 5 ton. Inmiddels is er een plan wat bijna 3 miljoen moet gaan kosten. DLW is van mening dat we eerst moeten zorgen dat de ondernemers blijven bestaan. Een mooi winkelcentrum is een aardig idee maar zonder ondernemers heb je daar ook weinig aan.

Recent ontving het college (en raad) een noodkreet van de exploitanten op en rond het strand op de Wassenaarse Slag. Er zijn meer schrijnende situaties waarbij de inkomsten wegvallen maar waarbij de gemeente wel aanslagen of legeskosten oplegt zoals huur, ozb, de reclamebelasting of precariorechten.

Vwb de strandexploitanten;

Deze seizoens-exploitanten hadden in januari geen personeel en hebben nu geen omzet, zij zitten in een extra lastige situatie. Toch komen zij (nog?) niet in aanmerking voor enige steun. Voor de kioskhouders en de parkeerplaatsexploitanten geldt dat eveneens.

Normaliter wordt in februari op- en in oktober afgebouwd. Dat brengt kosten met zich mee die met een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan vermeden kunnen worden. Door de genomen veiligheidsmaatregelen hebben deze ondernemers hooguit nog een heel kort seizoen.

Naast lastenverlichting en steun vraagt DLW het college de mogelijkheid te bieden om de strandpaviljoens deze winter te laten staan.

DLW vraagt het gemeentebestuur te besluiten tot een eenmalige tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan. Uiteraard moet dit worden besproken met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer (verpachters aan de gemeente), maar wij verwachten begrip voor deze situatie.

DLW wil graag dat er een raadsbehandeling komt van de brief om tevens te komen tot een algemene bespreking van wat de gemeente kan doen om de leefbaarheid van ons mooie dorp in stand te houden.

Het college zal in kaart moeten brengen welke problemen er in Wassenaar zijn ontstaan of mogelijk gaan ontstaan bij ondernemers, verenigingen, culturele voorzieningen etc. Ook willen wij weten welke problemen door kwijtschelding e/o extra financiële steun kunnen worden opgelost mede mbt behoud van werkgelegenheid . DLW wil dat daarvoor een gemeentelijk noodfonds wordt ingesteld van vooralsnog 3 miljoen.

Veiligheidsregio

25 burgemeesters − voorzitters van de Veiligheidsregio’s, een Gemeenschappelijke Regeling waar Wassenaar onderdeel van uitmaakt − hebben het op basis van de Wet publiek gezondheid nu voor het zeggen. De meest vergaande bevoegdheid is die om gebouwen en/of terreinen te sluiten. De gemeenteraden staan buitenspel en een noodverordening kan niet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dat is kwalijk. Uit de Gemeentewet, die ook voor de Veiligheidsregio’s geldt, volgt dat noodverordeningen niet in strijd mogen zijn met de Grondwet en dat is nu veelal het geval.

De Veiligheidsregio is in strijd met de decentrale rechtstaat principes van Thorbecke . Gemeentelijke autonomie betekent dat op gemeentelijk niveau zelfstandige beslissingen genomen worden. De gemeenteraad is democratisch gekozen en is gemeentelijk het hoogste orgaan. Het rijk kan gemeenten opdragen wetten uit te voeren, die de regering en parlement hebben vastgesteld (medebewind). De handhaving, zoals genoemd in de noodverordening, is aan gemeentelijk aangestelde boa’s.

De raad; het hoogste orgaan in de gemeente

Vandaar dat wij gevraagd hebben deze vragen voor behandeling in de commissies en de raad op de agenda te zetten maar nu al te beginnen met de eerste stappen. Tot onze vreugde heeft het college op 22 april direct gereageerd met de raadsinformatiebrief 41. De daarin genoemde besluiten zijn helaas een druppel op de gloeiende plaat. Het is niet waarom wij als DLW gevraagd hebben maar een eerste aanzet is er tenminste.

Maar DLW heeft ook kritiek omdat het College niet zomaar zonder de raad en zonder financiële dekking deze bedragen kan kwijtschelden. Ook maatregel 1c en 2 roept vragen op. Niet de kiosken of de parkeerterreinen zijn gesloten maar de toegangswegen er naar toe. Er is geen rekening is gehouden met het persoonlijke belang van deze ondernemers door, zonder wettelijke grondslag, hen de mogelijkheid om geld te verdienen te ontnemen. Wordt vervolgd