Op 4 juli jl. werd de toenmalige burgemeester van Leiden, Henri Lenferink (inmiddels interim-commissaris van de Koning van Gelderland), aangesteld om de gemeenteraad van Wassenaar te ondersteunen bij een verbetering van de sociale veiligheid en de bestuurscultuur. Onlangs heeft de heer Lenferink zijn − maar liefst elf – adviezen openbaar gemaakt.

Het grootste struikelblok om daadkrachtig de bestuurscultuur te verbeteren lijkt het verschil in inzicht onder de fractievoorzitters te zijn of er al dan niet sprake is van een gezamenlijk probleem. De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) had de hoop gevestigd op een raadsbrede acceptatie van de oplossingsrichtingen die de heer Lenferink heeft geschetst. Helaas is dat niet het geval; de lokale oppositiepartijen laten het afweten.

Dat is op zijn zachtst gezegd wel opmerkelijk, gezien het raadsbrede besluit van 13 juni jl. naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Berenschot naar de sociale veiligheid en de bestuurscultuur van Wassenaar. Besloten werd gezamenlijk een concreet actieplan op te stellen en uit te voeren. Nu lijkt er van dit gezamenlijke actieplan weinig terecht te komen. Wel is er enige bereidheid te bespeuren om op onderdelen tot betere afspraken te komen over de vergaderorde, waardoor de bestuurlijke verhoudingen kunnen verbeteren. Maar het ijs is flinterdun.

Een van de adviezen van de heer Lenferink is om het Reglement van Orde van de gemeenteraad aan te scherpen. In dat reglement staan regels om ordentelijk te vergaderen. Omdat daar de laatste tijd niet veel van terecht komt, is herziening van het reglement aan de orde. De groep raadsleden die nu misbruik maakt van de huidige regels kan hopelijk door een aanscherping van het reglement beter tot de orde worden

geroepen. Het is jammer dat het zo moet, maar bij gebrek aan innerlijke overtuiging bij sommigen om netjes met elkaar om te gaan, moet het maar zo.

De periode tot Kerstmis is voor de gemeenteraad altijd een drukke periode waarin veel, ook min of meer administratieve, besluiten voor het eind van het jaar genomen moeten worden. Maar deze keer is er nog iets anders. Doordat de laatste tijd raadsvergaderingen vaak erg uitliepen, kunnen diverse onderwerpen pas tegen het einde van het jaar worden afgehandeld. Wij zien dan ook uit naar een nieuw reglement, waarin spreektijden worden beperkt en overbodige interrupties worden vermeden.

Op hoop van zegen!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *