Vorige week vrijdag verscheen er van twee directeuren van basisscholen, te
weten Rob de Jong en Jos Dohle, een gemeenschappelijk interview in het
Leidsch Dagblad onder de titel “Armoede in Wassenaar? Ja, het is er wel
degelijk”. Het was duidelijk bedoeld als een charmeoffensief om een nieuw
schoolgebouw te kunnen realiseren op het Huibregtseveld.

De kwaliteit van het onderwijs zou verder omhoog kunnen, zo stelden beide
schooldirecteuren. De gemeente zou door een nieuw gebouw meer zicht krijgen op
armoede. Iets waar de gemeenteraad onvoldoende oog zou hebben, was kort
gezegd het verwijt van schooldirecteur Dohle. Er werd zelfs gesteld dat het fruit dat
aan het eind van de week overblijft, kan worden meegenomen door gezinnen die het
goed kunnen gebruiken. Alsof een gebouw daar iets mee te maken heeft.

Synergie-effecten van de fusie van twee scholen werden in het artikel door de
directeuren als groot voordeel aangevoerd, maar dat moet nog maar blijken. Vaak is
het omgekeerde het geval. De school moet wat DLW betreft een plek zijn waar
kinderen goed onderwijs en een veilige omgeving wordt geboden, waar zij zich
gezien en geaccepteerd voelen. Door schaalvergroting van scholen kennen de
onderwijzers echter niet meer alle leerlingen. Dat kan niet alleen tot vervreemding
leiden, maar ook tot verdere bureaucratisering van het onderwijsproces.

De raad is verplicht een budget ter beschikking te stellen voor de bouw van een
nieuwe school en, in het geval dat er een nieuwe locatie gezocht moet worden, te
zorgen voor een passende locatie. Soms moet daar een bestemmingsplan voor
gewijzigd worden, zoals in dit geval. De gemeenteraad hecht daarbij grote waarde
aan een zorgvuldige afweging van alle belangen. De gemeenteraad heeft daarom
unaniem ons amendement aangenomen dat harde randvoorwaarden stelt aan de
verwezenlijking van de plannen. Zo zal er een verkeerskundig onderzoek moeten
worden opgeleverd, waarbij de plannen voor een gezondheidscentrum in de
voormalige Sint Jozefkerk worden betrokken. Ook moet het duidelijk worden hoe
groen de buitenruimte van het schoolgebouw er gaat uitzien.

De schooldirecties vertrouwen erop dat de bouw in 2025 kan starten en dat de
architect de komende tijd een gebouw gaat ontwerpen dat zo min mogelijk afbreuk
doet aan het Huibregtseveld. Wij wachten nu eerst maar eens af of wordt voldaan
aan de door gemeenteraad, op initiatief van de DLW-fractie, gestelde
randvoorwaarden.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),
www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *