Alle berichten van DLW

NIEUWE COALITIE: LASTENVERZWARINGEN EN VERKEERSOPSTOPPINGEN.

Vorige week werd bekend dat de VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks samen met de burgemeester een nieuw college gaan vormen.

Met die bekendmaking werd ook een coalitieakkoord gepresenteerd. Een van de opmerkelijkste onderdelen: de onroerendezaakbelasting stijgt de komende vier jaren met maar liefst 20 procent! De hogere belasting zou o.a. nodig zijn voor het verlagen van de maximale snelheid op de meeste Wassenaarse wegen naar 30 kilometer per uur.

De nieuwe coalitie heeft niet gekozen voor een raadsbreed programma. Een gemiste kans, wat DLW betreft. In de afgelopen raadsperiode was al een gebrek aan samenwerking tussen de coalitie en de oppositie. De mooie verkiezingsbeloften van de nieuwe coalitiepartijen over samenwerking en participatie blijken nu al achterhaald.

Met betrekking tot het coalitieakkoord zie ik een fors aantal addertjes onder het gras.

Als eerste noem ik het feit dat de VVD de afgelopen jaren in grote mate het beleid bepaalde, maar ik zie nu een draai van 180 graden van de VVD. Dat zou nog wel eens voor problemen kunnen gaan zorgen. Wie is dominant in deze coalitie? Hoe gaat het college om met het Bokito-gedrag van een van haar leden? Het ergste valt te vrezen voor de stabiliteit van de coalitie.

Als tweede punt noem ik het verkeer. De coalitie wil dat men op de N44 nog maar 50 km/u  mag rijden. Dit betekent ellenlange files op de Rijksstraatweg en een toename van sluipverkeer in Wassenaar! In de bebouwde kom streeft men naar 30 km/u-wegen. Wij vinden dat in plaats daarvan er meer vrijliggende fietspaden moeten worden aangelegd. Dat is veel veiliger dan wanneer fietsers en automobilisten gebruik maken van dezelfde rijbanen!

Ik noem als derde punt Valkenhorst en de Groene Zone.  In het coalitieakkoord wordt niet gepleit om het zweefvliegen te laten terugkeren, waarmee het vliegtuiglawaai zou afnemen omdat vliegtuigen dan hoger moeten vliegen over Wassenaar.

Als vierde punt: het coalitieakkoord zegt niets over de vraag of Wassenaarders al dan niet worden gedwongen om van het aardgas af te gaan. Wij vrezen het ergste!

Ten slotte dit. Het coalitieakkoord zegt niets over het behoud van Bronovo, over de wenselijkheid van een dorpsmuseum en over de toekomst van de Warenar. Ook aandacht voor betere toegankelijkheid voor mindervaliden en een pleidooi voor levensloopbestendige woningen, meergeneratiewoningen en collectieve woonvormen ontbreekt ten ene male. DLW vindt dit een groot gemis.

 

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

 

Bizarre vastgoeddeals van gemeente roepen indringende vragen op!

Bizarre vastgoeddeals van gemeente roepen indringende vragen op!

 

 

Onlangs werd de gemeenteraad er door een inspreker op gewezen dat de gemeente bij de verkoop van het Van Polanenpark 105, het koffiehuisje aan de Buurtweg en het O&O-gebouw mogelijk onbehoorlijk heeft gehandeld.

Bij het Van Polanenpark maakte de gemeente de verkoopprocedure niet openbaar en werd een initiatief van de Werkgroep Kleinschalig en Collectief Wonen gepasseerd. De Werkgroep wilde 10 woningen realiseren met behoud van het buurthuis. Het mocht niet zo zijn, ondanks een tweemaal zo hoog bod! Welke belangen worden hier gediend, zo vragen wij ons af.

Bij het koffiehuisje aan de Buurtweg moest de hele verkoopprocedure opnieuw worden gedaan omdat ook hier partijen niet gelijk werden behandeld en bestuurlijk en ambtelijk verwachtingen werden gewekt die niet werden nagekomen. Dit leidde tot onnodige hoge kosten van de gemeente en tot ongerustheid, teleurstelling en boosheid bij de initiatiefnemer. De gemeente heeft veel geld geïnvesteerd in de restauratie van het koffiehuisje, dat nu leeg staat te verpieteren.

Bij het O&O-gebouw is nog meer aan de hand. Volgens de Woonvisie zouden hier senioren een mooie woonplek kunnen krijgen, wellicht in de vorm van een ‘knarrenhofje’. In plaats daarvan verkocht de gemeente het gebouw aan een vastgoedhandelaar. Deze gaat in plaats van 10 woningen 33 kamers voor dak- en thuislozen realiseren en komt in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie van maar liefst circa € 1 miljoen. Deze vastgoedhandelaar kan het gebouw na 2 jaar met een dikke winst verkopen. Hoe kan de gemeente in vredesnaam zo’n overeenkomst sluiten? Bovendien: andere zorgaanbieders met een aantrekkelijker doelgroep wisten van niets over deze subsidie en visten achter het net.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wil de onderste steen over deze bizarre transactie boven krijgen, ondanks de tegenwerking die wij hierbij ondervinden. De rest van de gemeenteraad laat zich helaas nog steeds in slaap sukkelen en lijkt niet echt geïnteresseerd.

Ook bij de bouwlocatie Den Deijl lijkt van de wens om in Wassenaar een kleinschalig project te starten voor collectief wonen van ouderen niets terecht te komen, niettemin de mooie woorden hierover in tal van gemeentelijke beleidsstukken.

DLW laat het er niet bij zitten. Wij zullen telkens de vinger op de zere plek leggen en ons blijven inzetten voor een beleid dat voldoet aan de beginselen van behoorlijk bestuur en waarbij het vertrouwen van burgers niet wordt geschonden. Wassenaar verdient beter!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

DLW vindt dat gemeenteraad insprekers serieus moet nemen!

Wassenaar is gezegend met betrokken burgers die van gelegenheid gebruik maken om in te spreken bij raads- en commissievergaderingen.

 

Helaas is de wijze van afdoen van de inspraakronde vaak vervelend voor de inspreker.
De voorzitter rondt meestal af met een vraag aan de raadsleden. Dat gaat dan als volgt: ‘Geen vragen meer, nee?’ Bijna niemand reageert en de inspreker krijgt vervolgens van de voorzitter te horen: Dank, dan was uw verhaal duidelijk’. In menige oren klinkt dit als ‘En bedankt, dag hoor!’

 

DLW vindt dat dit anders moet! Daarom heeft DLW-commissielid Ronald Zoutendijk een motie opgesteld om hierin verandering te brengen. Wat DLW betreft heeft elke inspreker namelijk recht op een reactie van de gemeenteraad.

 

Een oplossing zou kunnen zijn dat insprekers wordt gevraagd de inspreek tekst toe te zenden aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan alle fracties in de gemeenteraad. Maar nog mooier zou zijn als raadsleden na het aanhoren van de inspreek tekst de inspreker laten weten welke fractie hierop zal reageren en binnen welke termijn.

 

Onze ideeën om insprekers serieus te nemen zijn niet bij alle fracties in goede aarde gevallen. Dit ondanks dat veel partijen de mond vol hebben over de verkleining van de kloof tussen burgers en overheid…

 

Heeft u betere ideeën hoe de gemeenteraad zou moeten omgaan met insprekers? Laat het ons weten en zendt een e-mailbericht aan bpaulides@wassenaar.nl.

 

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

 

 

 

DLW en het dorpsmuseum Wassenaar.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft met genoegen en waardering via De Wassenaarse Krant kennisgenomen van het initiatief dat twee dorpsgenoten hebben genomen voor een Wassenaars dorpsmuseum.

In het verkiezingsprogramma van DLW staat een pleidooi voor een dorpsmuseum. Met dit initiatief wordt een nieuwe stap gezet. Samen met enkele andere politieke partijen in Wassenaar is DLW van mening dat een dorpsmuseum een aanwinst is voor Wassenaar. Met de oprichting van een dorpsmuseum kan bovendien de toekomst van het brandweermuseum worden veiliggesteld.

Uiteraard hangt aan het dorpsmuseum een prijskaartje. DLW is van mening dat de financiën van Wassenaar voldoende mogelijkheden bieden. Zeker in vergelijking met de kosten voor de nieuwe sporthal, voor het opknappen van het centrum en voor het opknappen van Raadhuis De Paauw teneinde daar een klein deel van de ambtenaren te huisvesten. Wat DLW betreft kan er minder geld worden uitgetrokken voor dure inhuurkrachten of adviezen van consultants. De huidige grote aantallen onderzoeken zijn meestal bedoeld om politieke keuzen te bevestigen en leveren niet veel meer op dan een herhaling van zetten.

Wassenaar is een welvarend dorp. Mede met behulp van investeringen en donaties door betrokken dorpsgenoten kan een dorpsmuseum realiteit worden. DLW steunt de initiatieven en zal zich daarvoor blijven inzetten!

Wassenaar moet niet langer voor Sinterklaas spelen.

DLW wil niet dat Wassenaar nog langer Sinterklaas speelt…

Vorige week waren er maar liefst 4 commissievergaderingen als voorbereiding van de raadsvergadering van dinsdag 31 mei. In een van de commissies ging daarbij over ingrepen in voor burgers belangrijke Wmo-voorzieningen. Naar aanleiding hiervan werd DLW-commissielid Ronald Zoutendijk woensdag 25 mei uitgenodigd voor een uur durende televisie- en radio-uitzending bij de lokale omroep Unity. Ook het Leidsch Dagblad besteedde aandacht aan onze zorgen.

 

DLW diende 3 wijzigingsvoorstellen tegen verslechteringen in de Wmo-verordening, waarvan er één niet werd gesteund door Hart voor Wassenaar en één niet door de coalitiepartijen. Opvallend, want in de uitzending van Unity had de CDA-woordvoerster de mond vol over het belang van maatwerk, maar in de raadsvergadering gaf de CDA-fractie, evenals overigens Lokaal Wassenaar, D66 en de VVD, geen steun aan ons wijzigingsvoorstel om kwetsbare cliënten niet onder druk te zetten om geen gebruik te maken van hun recht op maatschappelijke ondersteuning. De andere twee wijzigingsvoorstellen van DLW die verslechteringen tegengaan bij de toekenning van belangrijke Wmo-voorzieningen, werden wel aangenomen.

Ronald Zoutendijk stelde vragen over het O&O-gebouw dat voor 950.000 euro verkocht is aan een ondernemer, terwijl dit gebouw voor bijna 1,5 miljoen euro door de gemeente is gerenoveerd. Die ondernemer wil het voor beschermd wonen aan het Leger des Heils verhuren, maar omdat de ondernemer teveel huur vraagt wil de gemeente aan de eigenaar een subsidie geven van maar liefst circa 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het beheer van gebouwen is geen kerntaak wordt gezegd, maar het smijten met geld blijkbaar wel. Dit kan niet de bedoeling zijn wat ons betreft!

Aan de ene kant houdt het college dus de hand op de knip (ten koste van onze inwoners) en aan de andere kant speelt Wassenaar Sinterklaas (ten gunste van bepaalde ondernemers). Als je bedenkt dat de scouting en de buurtvereniging uit het O&O-gebouw moesten en dat de buurtvereniging nu gehuisvest wordt in een peperduur gebouw aan de Dr. Mansveltkade (wat 1,3 miljoen euro zou gaan kosten, maar uiteindelijk bijna 2 miljoen euro heeft gekost), dan zie je de absurditeit van de keuzes van de coalitiepartijen.

DLW-commissielid Roland Pluut stelde kritische vragen over de plannen met Valkenhorst. Uiteindelijk kwam de toezegging dat de raad op korte termijn wordt bijgepraat. Ikzelf stelde vragen over de dreigende verkrotting van Huize Ivecke, hetgeen heeft geleid tot een raadsinformatiebrief de volgende dag.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl