Beleidsplan 2023

BELEIDSPLAN 2023

 

Algemeen

Democratische Liberalen is een politieke vereniging die is opgericht op 11 december 2012. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56637756. Zij is opgericht voor onbepaalde duur. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSINnummer is 852229793.

 

Doel

De vereniging is een politieke groepering die zich ten doel stelt de toepassing te bevorderen van de democratische en liberale beginselen.

 

Middelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het gebruik van alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:

 1. het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreiden van de democratische en liberale beginselen en het vergroten van de invloed op onder andere de lokale, nationale en internationale politiek;
 2. het bevorderen van een transparant, doelmatig en controleerbaar bestuur met een efficiënt en effectief beleid;
 3. het bevorderen van de verkiezing van leden van de Democratische Liberalen in de vertegenwoordigende lichamen;
 4. het bevorderen van burgerparticipatie op overige wijzen.

 

Waarvoor wij staan

DLW is dé lokale politieke partij voor een veilig, gezond, soeverein en leefbaar Wassenaar. DLW is van mening dat politieke partijen zich in de raad zowel in de coalitie als in de oppositie zich moeten inzetten om het optimale resultaat voor Wassenaar te bereiken. Dat houdt in dat DLW de kaderstellende en controlerende taak als volksvertegenwoordiger serieus vervult. Wij durven te zeggen waar het op staat. DLW weigert daarom aan het handje te lopen van de coalitie, ook als wij deel uitmaken van een coalitie. Goede voorstellen zullen we uiteraard graag steunen.

 

Wij maken een eigen afweging. Als lokale partij zijn wij gevrijwaard van door landelijke partijen opgelegde doctrines. De Wassenaarse belangen komen vóór de belangen van nationale partijen in Den Haag. DLW houdt de vinger aan de pols en wij vragen DLW het vertrouwen te geven dat wij verdienen.

 

De invloed van de andere lokale partijen in Wassenaar beperkt zich veelal tot de gemeentegrenzen. Onze raadsleden hebben echter goede persoonlijke contacten met provinciale en landelijke partijen. DLW is een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. Wij werken met andere lokale partijen in de regio samen om gezamenlijk meer greep te hebben op de gemeenschappelijke regelingen en op de besluiten van de Provincie Zuid-Holland.

 

DLW zal als deelnemende partij in een coalitie niet aarzelen om tegen te stemmen indien een voorstel niet in het belang van Wassenaar en/of de inwoners is. Dat heeft onze partij de geuzennaam bezorgd af en toe de luis in de pels te zijn. Onze standpunten hebben wel degelijk invloed tot op landelijk niveau. En zo hoort het ook; een raadslid moet functioneren zonder last. Dat wil zeggen dat raadsleden hun eigen afweging moeten maken zonder zich een standpunt te laten voorschrijven.

 

Voor DLW staat de mens en de menselijkheid voorop. DLW wil samen met inwoners van Wassenaar dingen bereiken. Inwoners van Wassenaar hebben niet klakkeloos te accepteren wat onze ‘volksvertegenwoordigers’ menen te kunnen besluiten over Wassenaar. DLW vindt dat de inwoners betrokken moeten zijn bij het bestuur van de gemeente en duidelijk en transparant moeten worden geïnformeerd.

 

DLW neemt de inwoners van Wassenaar serieus staat open en luistert naar alle bevolkingsgroepen. DLW staat ervoor dat het bestuur de burgers helder en inzichtelijk informeert over beleidsvoornemens, beleidsplannen en projecten. Bestuurders staan nu te ver van de burgers af. Het gebruik van misleidende en/of hoogdravende taal is, net zoals het gebruik van ambtelijke taal, een veel gehoord verwijt. DLW staat voor duidelijke en begrijpelijke taal waar de burger centraal staat. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

 

DLW zet zich al langer in om in Wassenaar tot een krachtig en transparant bestuur te komen. De lokale politici van DLW zijn politiek actief uit overtuiging. DLW is wars van vriendjespolitiek. DLW wil ervoor zorgen dat het vertrouwen in de politiek wordt teruggewonnen. DLW geeft duidelijk aan waarvoor het staat. DLW heeft daarvoor een gevarieerde kandidatenlijst. Samen maken wij een vuist!

Een uitwerking van onze kernwaarden staan in het verkiezingsprogramma. Met name de gemeenteraadsfractie van Democratische Liberalen Wassenaar tracht dit verkiezingsprogramma in de politieke arena ten uitvoer te brengen.

 

De leden

De leden vormen gezamenlijk Democratische Liberalen Wassenaar. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 • alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 • zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
 • kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 • kandidaat te staan voor commissies;
 • kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 • bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren.

 

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

 • de organisatie en de reglementen; het verkiezingsprogramma;
 • de financiën.

 

Het bestuur is er primair om:

 • de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
 • de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 • te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden.

 

 

 

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

 • het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 • het verzorgen van de communicatie met de leden;
 • zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten.

 

Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Ben Paulides, voorzitter;
 • Sander Daamen, secretaris;
 • Ronald Zoutendijk, vicevoorzitter/penningmeester.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere leden van Democratische Liberalen Wassenaar krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Omdat er geen sprake is van personeel of directie, geldt ook dat daarvoor geen beloningsbeleid.

 

Financiën

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • de contributies van de leden;
 • verkiezingsbijdragen;
 • subsidies van overheidswege;
 • erfstellingen;
 • rente van belegde gelden;
 • vergoedingen en opbrengsten voor en van publicaties;
 • alle andere baten.

 

Verantwoording

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.