Bouwen, Wonen en Fysieke leefomgeving

BOUWEN, WONEN EN FYSIEKE LEEFOMGEVING

Wassenaarders moeten zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om hier te blijven wonen. Het zogenaamde lokaal maatwerk in de woonruimteverdeling zal hiervoor maximaal moeten benut en uitgebreid, waarbij Wassenaarders die hier al langer wonen voorrang moeten krijgen boven andere groepen.

De woningmarkt in Wassenaar is te weinig ingericht op de specifieke behoefte van woningzoekenden, over de volle linie van jongere tot oudere. De gemeente moet daarom meer ruimte bieden aan collectieve woonvormen voor jongeren en ouderen. Bij nieuwbouw moet voldoende rekening worden gehouden met de wensen van Wassenaarders die hier al langer wonen en die voor hun kinderen op zoek zijn naar sociale huur- of koopwoning in Wassenaar.

 

Woningen die geen massale anonimiteit uitstralen en die worden gebouwd in een omgeving waarin aandacht is voor (groene) leefbaarheid, dragen bij aan het thuisgevoel in ons dorp. Dat vraagt om aandacht voor vernieuwing van buurten en wijken, transformeren van gebouwen met een andere bestemming, zoals kantoren en voormalige bedrijven, tot levensloopbestendige woningen en het zoeken van aansluiting bij bestaande straten, buurten en wijken. Woningbouwcorporaties moeten voor elke huurwoning die wordt verkocht, twee woningen in de sociale sector in Wassenaar bouwen. Zij moeten de uitstroom van alleenstaanden en ouderen uit eengezinswoningen naar appartementen faciliteren, bijvoorbeeld door voor die appartementen geen hogere huur te vragen dan voor de huidige huurwoning.

 

Op de Gemeentewerf moeten vooral appartementen worden gerealiseerd. De locatie van de voormalige Den Deijlschool daarentegen is geschikt voor de bouw van hofjeswoningen.

De verhuur van woningen moet worden onderworpen aan een vergunning, waarmee huisjesmelkers kunnen worden aangepakt. Het voeren van een gezamenlijk huishouden van twee ongehuwde personen of van een alleenstaande ouder met meerderjarige kinderen moet niet worden ontmoedigd door een te strikte interpretatie van de Participatiewet.

 

De Groene Zone in het noorden van Wassenaar moet ruimte bieden voor sport en recreatie, waaronder watersport en zweefvliegen. DLW is fel tegen het plaatsen van windmolens in de Groene Zone en waar dan ook in Wassenaar.

De geringe vaarhoogte van de brug aan de Voorschoterweg in Katwijk is nu nog een obstakel voor de recreatievaart en moet worden aangepast.

 

Onderzocht moet worden of de locaties van Avalex en Van den Dool kunnen worden verplaatst naar de loodsen op voormalig Vliegkamp Valkenburg of naar de Maaldrift. Wassenaar moet niet langer opdraaien voor de verwerking van vuilnis van Voorschoten! Illegaal geparkeerde sloopauto’s van de autosloperij in Maaldrift moeten consequent worden verwijderd en de entree van Maaldrift verdient een opknapbeurt. DLW wil onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe toegang tot de sportvelden aan de Dr. Mansveltkade via de Katwijkseweg.

 

Bij de openbare inrichting van de onze gemeente houden we rekening met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Zo blijven wij knokken voor openbare zelfreinigende toiletvoorzieningen in Wassenaar, ook buiten het centrum.

Download hier het volledige programma