Toen in december 2019 het Integraal Huisvestingsplan voor schoolgebouwen werd gepresenteerd, was het geen verrassing dat het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar een nieuwe fusieschool wilde neerzetten op het Wethouder Huibregtseveld. De kosten hiervan werden aanvankelijk begroot op € 3,7 miljoen. Medio 2023 waren de geschatte kosten al gestegen naar € 6,5 miljoen. Dat alles exclusief aanvullende maatregelen voor groencompensatie, verkeersmaatregelen en extra duurzaamheidsmaatregelen.

Ik heb indertijd dan ook de vraag gesteld of we de gebouwen van de Sint Jozefschool en de Sint Jan Baptistschool niet beter zouden kunnen behouden, renoveren en iets uitbreiden. Mij werd toen te verstaan gegeven dat het verstandig was de oude scholen af te breken en de vrijkomende locaties te gebruiken voor woningbouw.

Dat het schoolbestuur liever een nieuw gebouw neerzet dan een renovatie uitvoert is duidelijk. Met nieuwbouw komen de energie- en onderhoudskosten immers lager uit. Voor het schoolbestuur is dit gunstig, maar de gemeente is verplicht dit alles te financieren. De kapitaalslasten worden gedekt uit de uitkering van het Gemeentefonds op basis van het werkelijk aantal leerlingen. Een te optimistische schatting van het schoolbestuur kan voor een structureel tekort gaan zorgen. In een vergrijzende gemeente kun je je afvragen hoe reëel een verwachte stijging van het aantal leerlingen van ca. 8% is.

Het plan voor het nieuwe schoolgebouw op het Huibregtseveld is in strijd met de Omgevingsvisie en de afwegingen om daarvan af te wijken zijn wel erg magertjes gemotiveerd. De ruimtelijke kaders zijn op onderdelen onvolledig gemotiveerd en een stedenbouwkundige afweging ontbreekt. Nu wordt er met een soort stoplichtbeoordeling gebruikt, waarbij geen vooraf vastgestelde wegingsfactoren zijn toegepast.

U begrijpt het al, wij willen een beter onderbouwde motivering voor dit plan. Daarnaast missen we een plan voor groencompensatie, weten nog niet welke verkeersvoorzieningen er komen en weten wij niet wat het eventuele verplaatsen van een voetbalkooi gaat kosten. Wij zullen dan ook de nadere informatie van het college afwachten en daarna ons definitieve standpunt innemen.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *