UPDATE 01-07-2019 nog een reactie (Nederlands en Engelstalig)  van een lezer, onder dit artikel.

De ondemocratisch tot stand gekomen Huisvestingsverordening Haaglanden 2019-2023 is discriminerend.

Dinsdag 18-06-2019 behandelt de Wassenaarse gemeenteraad de Huisvestingsnota 2019-2023. Kwalijk is dat de niet wettelijk verplichte huisvestingsverordening in de meest denkbare achteraf kamertjes door een allesbehalve democratisch gekozen clubje, de Bestuurlijke Tafel Wonen, in elkaar is gedraaid. Alles moet wijken voor de ‘ongedeelde regio’. Hot item is de maatregel om bepaalde groepen van mensen huurwoningen te ontzeggen. ‘Eigen volk eerst’ mensen zijn er altijd al geweest. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen.

Het valt in de geschiedenis op, omdat het door deze mentaliteit altijd verkeerd afloopt. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen.  De 2e kamer  verkiezingen komen er aan en de VVD wil blijkbaar stoer doen en probeert tegenwicht te bieden aan de FVD en de PVV

“We wisten het niet”.

Het zou natuurlijk kunnen dat je het niet geweten hebt. ‘Wie het eigen volk is en wie die anderen zijn, wordt naarmate de tijd verstrijkt meestal steeds duidelijker. Helaas hebben veel mensen dat pas in de gaten als het te laat is. Eigen volk eerst’ uitdragers zijn heel handig in het verpakken van hun verderfelijke boodschap. Ze proberen het te verpakken in geleuter over grotere veiligheid, beter onderwijs of meer handen aan het bed. Maar als je een klein stukje verder kijkt, dan zie je de werkelijke onderliggende boodschap die er altijd is. Het ‘eigen volk’ moet beschermd worden om er zelf politiek beter van te worden..

De Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis nam, in dit geval met de ondemocratisch tot stand gekomen Bestuurlijke Tafel Wonen in de woonregio Haaglanden, het voortouw en zegt dat de maatregel nodig is om de huurwoningen in de middensector te behouden. Hij zegt daarmee te willen bereiken dat de leraar, politieagent en verpleegkundige een betaalbaar huis kunnen huren in de Hofstad. ‘We nemen deze maatregel niet zomaar, aldus Revis”. Hij vergeet echter dat deze mensen voornamelijk op onregelmatige tijden werken en veelal toch al in Zoetermeer of Pijnacker-Nootdorp wonen. Zij hebben nauwelijks last van files. De bereikbaarheid van de stad is daarmee geen issue zoals hij wel suggereert. Ook zal iedere leegkomende woning geruime tijd leegstaan. Bevordert dat de beschikbaarheid van huurwoningen? Revis vergeet ook dat particuliere beleggers Den Haag zullen gaan mijden en last but not least er zijn al ontwijkingsconstructies bedacht. Probleem is echter dat de hele regio in Haaglanden voornemens deze huisvestingsverordening over te nemen. Voornemens is eigenlijk het verkeerde woord. De gemeenteraden moeten tekenen bij het kruisje zonder enige vorm van inbreng of aanpassing. Zo ook Wassenaar.

Het huidige voorstel lost én het probleem van het woningtekort niet op én schendt de grondrechten van de burgers in de gemeenten en daarbuiten. Een voorrangsregeling is acceptabel, een discriminerende maatregel waarin groepen van mensen worden uitgesloten is onacceptabel en in strijd met de het vrije verkeer van personen en goederen in Europa.

Particuliere beleggers zullen daarnaast de Haagse woonregio gaan mijden voor broodnodige investering. Reeds aanwezige particulier verhuurder hebben al ontwijkingsconstructies bedacht. Democratische Liberalen Wassenaar ontving hierover een brief waarin puntsgewijs de tekortkomingen van het voorgestelde nieuwe beleid kort worden benoemd. De briefschrijver riep de Wassenaarse politieke partijen om niet mee te tekenen. Een huisvestingsverordening is wettelijk niet verplicht.

 

Ingezonden brief, afzender bekend bij DLW

 Haaglanden, 10 juni 2019

Nieuw beleid van Revis klinkt goed maar gaat ten koste van onze grondrechten! Ook Wassenaar kleurt bruin

Het nieuwe beleid van Revis (VVD, wethouder Den Haag) klinkt zo mooi: betaalbare woningen, voor onze politieagenten, leerkrachten en verpleegkundigen. Wie wil dat nou niet?

Iedereen wil dat. Het probleem is de wijze waarop Revis dit wil gaat doen. Je denkt: hij gaat eindelijk nieuwe woningen bijbouwen. Iets wat de gemeente Den Haag al jaren verzuimt. Maar nee hoor. Revis legt de problemen gewoon terug in de maatschappij, met voorstellen die leiden tot MINDER woningen, en MEER lasten. Tegelijk zet Revis een administratieve muur op, waar de muur van Trump aan de Mexicaanse grens mee in het niets verdwijnt. Eigenlijk zegt Revis, net als alle andere populisten: EIGEN VOLK EERST. En bijna de gehele gemeenteraad – inclusief de politici in de randgemeenten – staan er luid klappend bij, in plaats van dat zij de democratische rechten van hun burgers beschermen.

Kortom, wie de maatregel bestudeert ziet dat Revis de problemen in de woningmarkt niet oplost, maar juist verergert. De maatregel schendt ondertussen wel onze basisrechten. De feiten:

het EIGEN VOLK EERST beleid van Revis.

De maatregelen stellen:

 • Huisvestingsvergunning; Verhuurders moeten zelf een huisvestingsvergunning aanvragen als zij een woning verhuren met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens (720,42 euro) en kleiner dan de huurprijs die correspondeert met een waarde volgens het WoningWaarderingsStelsel (puntenstelsel) van 185 punten (huurprijs van 951,19 euro).
  [ ]
 • Resolute, maar tijdelijke maatregel: Volgens de wethouder (Revis) zijn de voorgestelde maatregelen juridisch houdbaar. Huishoudens moeten hun inkomen straks aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst. ‘Dat formulier wordt vaker gebruikt.’ [ http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx ]

Revis weert buitenlanders, en handelt in strijd met Europees Verdrag!

De EU hecht grote waarde aan een goed functionerende interne markt binnen Europa. Dit met als doel om groei en welvaart in alle lidstaten te stimuleren. Hiervoor is het belangrijk dat personen, diensten, goederen en kapitaal op deze markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

Het belemmeren van het vrije verkeer en dus van deze vier vrijheden is op basis van het EU-Werkingsverdrag verboden. Daarom moeten decentrale overheden alle wet- en regelgeving aanpassen die belemmeringen opwerpt voor het vrije verkeer en daarbij al dan niet bewust onderscheid maakt tussen personen, diensten, goederen of kapitaal uit eigen land en uit andere Europese lidstaten. https://europadecentraal.nl/onderwerp/vrij-verkeer/

Echter, de maatregelen van Revis zijn zo ingericht dat praktisch ‘ ongewenste ‘ mensen van buiten Nederland geweerd worden. De feiten op een rij in een praktijk voorbeeld:

 • Jan woont in een woning met 175 punten. Deze valt onder de nieuwe regeling van Revis (VVD)
 • Jan zegt op 28 juli de huur op. De wettelijke huuropzegtermijn is 1 maand per de eerste van de opvolgende maand. Ergo, de huur van de woning van Jan eindigt 31 augustus.
 • Nieuwe huurder wil huren. De nieuwe huurder kan werk krijgen in Den Haag, maar woont nog in Polen.
 • Om werk te krijgen moet de nieuwe huurder een BSN nummer hebben,
 • Om een BSN te krijgen moet de nieuwe huurder zich inschrijven bij BRP in Den Haag
  • de afspraak hiervoor kan oplopen tot 6 weken
 • Om zich in te schrijven heeft de nieuwe huurder een huurovereenkomst nodig
 • Om de huurovereenkomst aan te gaan moet de nieuwe huurder een huisvestingsvergunning van de gemeente Den Haag ontvangen.
  • de gemeente Den Haag stelt voor de verstrekking hiervan een termijn van 8 tot 12 weken.
 • let wel: de woning zal in voorkomend geval dus vanaf 1 september twee maanden leegstaan.
 • de verhuurder zal niet kiezen voor de grote onzekerheid of de nieuwe huurder uit Polen de woning uiteindelijk wel mag betrekken.
 • nu de nieuwe huurder uit Polen geen woning kan krijgen, kan deze zich niet kan vestigen in Den Haag, kan hij ook het werk in Den Haag niet nemen.
 • effectief weert Revis met zijn nieuwe maatregel mensen uit Oost Europa die in Den Haag willen werken en wonen.
 • Willen ze dat wel, dan dwingt hij hen tot inwoning, samenhokking en al die gedragingen die hij zegt te willen voorkomen, en die juist tot grote zorgen en spanningen in de samenleving leiden.
 • Kortom: Revis creëert het probleem dat hij Oost Europese (stads)genoten verwijt en waarvan hij zegt deze problemen te willen voorkomen.

Nu kunt u denken. Prima. Er is al zo’n tekort aan woningen. Het besluit om mensen te weren gaat echter in tegen het Europees Verdrag. Vandaag zijn het de Oost-Europeanen die niet welkom zijn. En morgen?

Revis bevordert segregatie:

De segregatie van het beleid gaat verder. De gemeente stelt beleidsmatig te bevorderen dat mensen uit verschillende sociaal economische groepen door elkaar wonen. Door nu de groep hogere inkomens uit te sluiten van het bewonen van huizen met een huur van € 720 tot € 950, vindt verdere segregatie plaats. Mensen uit deze groepen worden uit de gebieden verjaagd naar de randwijken.

Revis (VVD) onteigent hardwerkende spaarders.

U heeft uw leven lang gewerkt, een huis gekocht en dit verhuurd? U moet wel iets doen met uw met hard werken en zuinig sparen verdiende vermogen. Immers, de rendementsheffing van vier procent is met de huidige rente pure diefstal, zoals in de uitspraak van de Raad van State (gepubliceerd in het FD van 15 juni 2019) ook bevestigd is. (De Raad van State noemde de 4% fictief rendement op vermogen in Box 3 een: “ onevenredig zware last “, juristentaal voor “ de overheid besteelt u.”). Het Europees Verdrag beschermt de burgers met de afspraken rondom het ‘ ongestoord genot van eigendom “. D.w.z., u hebt het recht dat uw bezit u niet ontnomen wordt.

Met betrekking tot Europese afspraken staat de regel van Revis ook op gespannen voet met het Europees Verdrag dat het ‘ ongestoord genot van eigendom ‘ borgt.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 17: het recht op eigendom;
Een ieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom
worden ontnomen, behalve in het algemeen belang i de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik
van de goederen kan bij wet worden geregeld in zoverre als het algemeen belang dit vereist.

Nu zult u ermee bekend zijn dat de Overheid zich al gauw op het standpunt stelt dat het algemeen belang gediend wordt met de onteigening. Het reguleren van eigendom in overeenstemming van het algemeen belang is daarbij een vast adagium om burgers hun eigendom te kunnen ontnemen. Deze overweging houdt bij de regeling van Revis geen stand. Het algemeen belang wordt immers niet gediend met de regeling van Revis (of althans de belangengroep achter Revis).

Zoals uit het voorbeeld blijkt leidt de regel tot meer leegstand, wat een ontneming van eigendom van de huiseigenaren (verhuurders) betreft. Hier is bovendien geen belang mee gemoeid. Sterker nog: er is een tekort aan woningen, en deze regel bevordert leegstand waarmee het woningtekort de facto toeneemt.

Hier komt nog bij dat nu Revis huurders met voldoende inkomen verbiedt deze woningen te huren, de huur zou moeten plaatsvinden aan huurders met een verhoogd risico dat zij gezien hun inkomen de huur niet kunnen betalen. Dit leidt tot problemen voor de huurders, maar treedt ook in het recht op het ongestoord genot van eigendom door de verhuurder.

Overigens, een deel van de problemen zou voorkomen kunnen worden indien de huisvestingsvergunning vlot vergund zou worden. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn indien dit juist georganiseerd is. Echter, ook hier faalt Revis. Hij gunt zijn ambtenaren acht tot twaalf weken de tijd om de vergunningaanvraag te beoordelen. Welk algemeen belang is hiermee gemoeid dat het de ontneming van eigendom rechtvaardigt?

Gewone man als huurder de dupe: Revis bevoordeelt mensen in overheidsdienst.

U kent Den Haag. Alle grote kantoren die voldoen aan de eisen voor goed openbaar vervoer liggen vlakbij het Centraal Station. En bijna al die grote kantoren worden bevolkt door ambtenaren. Mensen uit de echte economie, waar onze welvaart verdiend wordt, die mogen nog een tijdje met tram of bus verder reizen.

Revis zegt eigenlijk met zoveel woorden ook dat hij groepen mensen wil bevoordelen, en andere groepen mensen wil weren:

Revis’ plan is vooral gericht op de ‘hardwerkende Hagenaars’ die in de publieke sector werkzaam zijn. Leraren, verplegers en politieagenten moeten de mogelijkheid krijgen om in Den Haag te kunnen wonen. [ https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1866/haagse-vvd-wethouder-gelooft-niet-meer-in-vrije-huurmarkt ]

En ja, leraren, verpleegkundigen en politieagenten en al die ambtenaren in de publieke sector dienen allemaal Nederlands te spreken. Oost-Europeanen zijn duidelijk het uitbijtertje bij de ‘ VVD ‘ bewindsman. Premier Rutte en zijn kompanen zoals Revis en Aptroot laten hiermee hun echte gezicht zien. Het Westland, in de persoon van Andre van der Berg steekt zijn steun voor het ‘ anti-Polen ‘ beleid van Den Haag niet onder stoelen of banken.

Maar niet alleen Oost-Europeanen vallen bij Revis (VVD) buiten de boot. Zo stelt Revis ook onomwonden dat de woonagenda erop gericht is huurwoningen te verschaffen aan mensen in de publieke dienst. Ambtenaren dus. Want die zijn belangrijk volgens Revis. En natuurlijk, ambtenaren zijn ook belangrijk. Maar waarom zou iemand die voor een bedrijf werkt, mooie dingen ontwikkeld, en ook hard werkt achtergesteld moeten worden bij de ambtenaar?

Meer dan 50% van onze economie is al overheid. Dat wil zeggen dat de gewone economie, mensen in het MKB incluis al de belastingen betalen om deze overheid met het leger aan ambtenaren te betalen. De volgende stap die de overheid nu zet is dat ambtenaren vlakbij mogen wonen. En mensen die hard werken de stad uit worden gejaagd. Voor hen is geen woning beschikbaar.

Let hierbij ook op artikel 2.7.1.d van de huisvestingsverordening. U voldoet aan alle vereisten. Echter, een andere woningzoekende komt op basis van de huisvestingsverordening in aanmerking. U krijgt dus geen huisvestingsvergunning. Zo wordt voor iedereen niet in overheidsdienst de vrije huurmarkt de facto nog minder toegankelijk gemaakt.

Handhaving?

Revis voorziet geen problemen in de handhaving. Echter, deze rammelt aan alle kanten. Immers, de regeling is gebaseerd op de waarde van de woning overeenkomstig het Rijks WoningWaarderingsStelsel. Maar welke woningen zijn dat nu? Het lijkt zo simpel:

 Revis stelt: woningen met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens (720,42 euro) en kleiner dan de huurprijs die correspondeert met een waarde volgens het WoningWaarderingsStelsel (puntenstelsel) van 185 punten (huurprijs van 951,19 euro). Maar er is geen centraal register met de puntentellingen van de Woningen. Sterker nog, een van de kwesties waar voor de huurcommissie de meeste geschillen om gevoerd worden is juist de puntentelling. Het puntenstelsel beoordeelt bovendien niet de feitelijke situatie, een deel van de punten is immers gebaseerd op de WOZ waarde, met een peildatum die tenminste een jaar achterop loopt.

Revis heeft hier een lumineuze oplossing voor geopperd: De WOZ rapporten van de woningen. Het geeft weer aan hoe weinig Revis echt in oplossingen denkt. Kijk uw WOZ rapport erop na: er staat geen puntentelling conform het WoningWaarderingStelsel op. Sterker nog: dat kan ook niet. De WOZ is gebaseerd op andere panden dan uw pand. De lengte van de aanrecht (onderdeel van de puntentelling) staat echt niet op uw WOZ rapport, en de lengte van de aanrecht van het WOZ vergelijkingspand heeft niets van doen met de lengte van de aanrecht bij uw pand. Ook de WOZ waarde staat los van de puntentelling. Revis baseert zijn ‘ oplossingen ‘ juist op de grote tekortkomingen in het huidige stelsel.

Voor de beoordeling of de huurder in aanmerking komt voor de huisvestingsvergunning baseert de gemeente zich op de fiscale aangifte. Dit bevoordeelt opnieuw mensen die zwart werken, met uitkeringen of anderszins frauderen. Zij hebben dankzij hun fraude nu extra gewin: ze komen eerder in aanmerking voor een woning. Iedereen die de (Haagse) woonmarkt kent weet dat fraude veel voorkomt, en dat de overheid nauwelijks handhaaft.

We noemden al dat mensen die van buiten Nederland komen dus worden uitgesloten. Zij hebben immers geen fiscale aangifte. Daarnaast mogen zoals eerder al vastgesteld bepaalde groepen voorkruipen. Ook als u al in Nederland woont en werkt. Den Haag daar mag u van Revis c.s. straks niet meer wonen.

Jarenlang wanbeleid door de gemeente Den Haag

Stedenbouwkundigen die op grotere schaal naar den Haag kijken als een Metropool, begrijpen de overweging ook niet. Zoetermeer is in de moderne stadsbegrippen gewoon een wijk van Den Haag. Mensen zoals politieagenten en verpleegkundigen die in 24-uurs diensten werken rijden buiten de spits in een kwartiertje van huis in Zoetermeer naar werk in Den Haag. Het probleem dat Revis hoort op te lossen is het tekort aan woningen.

Met betrekking tot het probleem, het tekort aan woningen, stelt Revis nieuw beleid op: splitsen van woningen wordt tegengegaan. Bij een tekort aan woningen kiest Revis er dus voor om het tot stand brengen van nieuwe woningen tegen te gaan.

Het tekort aan woningen volgt een jarenlang gemeentelijk beleid dit tekort tot stand te brengen. Bij de totale nieuwbouw van grote delen van bijvoorbeeld de Schilderswijk is ervoor gekozen deze nieuwbouw laag te houden. Twee etages meer zou het woningtekort grotendeels hebben voorkomen. De hogere concentratie van mensen zou de efficiëntie van het openbaar vervoer versterkt hebben. Hier is door de gemeente niet voor gekozen. De rekening wordt nu bij de burger, zowel huurder als verhuurder, zowel Hagenees, Hagenaar als nieuwkomer neergelegd.

Burgemeester Aptroot (ook VVD) van Zoetermeer heeft al aangekondigd het beleid van Revis te gaan volgen. De randgemeenten bespreken dit ook. Doen ze niet mee, dan komen alle Oost-Europese nieuwkomers straks in de dorpen om den Haag heen is de impliciete dreiging. De gemeente Westland sluit zich ook al enthousiast aan bij de populist Revis. Hiermee stuurt de gemeente Westland gericht op het huisvesten van Oost-Europese arbeidsmigranten in de zogenaamde Polen-hotels. Ondanks de grote zorgen daarover onder de bevolking. Polen-hotels belemmeren integratie.

Het beleid van Revis is niet houdbaar. Ambtenaren die dit willen zeggen wordt de mond gesnoerd. Klokkenluiders krijgen het signaal beter te zwijgen of anders worden zij straks ook vervolgd. Net als andere klokkenluiders. En ondertussen wordt het echte woningtekort in Den Haag door Revis niet opgelost.

Ondemocratische ‘ Bestuurlijke Tafel Wonen ‘  Den Haag

Revis blijkt trouwens een loopjongen te zijn. Dat zijn ze bij de VVD ook zo gewend. Het plan is bedacht in het achterkamertje Bestuurlijke Tafel Wonen. Doel van deze strategiegroep is om een Woonregio om Den Haag heen tot stand te brengen. Dat betekent: Den Haag heeft een probleem gecreëerd, komt met een ‘ oplossing’, en de rest mag tekenen bij het kruisje. Het is een enorm ondemocratisch proces, waarbij belangengroepen zoals de woningcorporaties invloed zeer veel krijgen. Zo worden problemen (die de gemeenten en de woningcorporaties hebben veroorzaakt) bij de burgers gedumpt, en zo kunnen beroepsbestuurders weer vrolijk verder. Deze kliek heeft de maatregel bedacht, ten koste van huurders, verhuurders, beleggers, en uiteindelijk de bewoners van de hele regio. Meer woningen gaan er zo immers niet bijkomen, sterker nog, de woningmarkt verstopt.

Bestuurlijke Tafels zijn de nieuwe vorm van achterkamertjes politiek. Voor u, over u, en voor ook zonder u. De burger wordt voor een voldongen feit geplaatst. Een democratie onwaardig. (quote van een bezorgde ambtenaar)

Het achterkamer groepje bestond dus uit een paar wethouders, belangengroepen voor de woningcorporaties, enkele ambtenaren. Maar niet de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de particuliere verhuurders (die nota bene in een derde van de middenhuur voorzien.) Ook geen vertegenwoordigers van huurders. Zij zaten niet aan tafel, maar krijgen nu wel de rekening gepresenteerd. Een ondemocratisch proces.

De analyse die nu nog gemaakt moet worden is: wie zijn belangen worden wel gediend? Heeft u het antwoord, dan weet u ook voor wie Revis en de VVD deze keer de loopjongens zijn. Kiezersbedrog is het in ieder geval. Maar ja, die € 1000 van Rutte heeft u ook nog niet terug.

Problemen huisvesting zijn te groot om met de onheuse maatregelen van  Revis op te lossen

Er moet iets gebeuren, aan de jarenlang veroorzaakte problemen in de woonmarkt. Een paar van de problemen:

 • Door de lage rente stijgen de koopprijzen, en ook de huren. Minder mensen kunnen de woning betalen.
 • Er is sprake van een trek naar de steden, waardoor er meer woonvraag is.
 • De Haag verandert naar een studentenstad, met een andere samenstelling in de wijken.
 • Er is een grote vraag naar arbeidskrachten (uit Oost-Europa). Deze influx van nieuwe Nederlanders verandert de samenstelling in wijken.
 • Er is sprake van een trek naar de steden, waardoor er meer woonvraag is.
 • De bouw van nieuwe woningen loopt achter. De hoge eisen van de gemeente, de afspraken bij de Klimaat tafels, de trage afwikkeling van aanvragen voor vergunningen, de beperkte beschikbare grond, het lage rendement voor investeerders spelen hierbij mee.

Behalve dat de aanpak van loopjongen Revis huurders en verhuurders benadeelt, lost Revis de echte problemen niet op. De oplossing ligt bij het wegnemen van hordes die de gemeente zelf opwerpt. Problemen zoals de hoge kosten voor bouwgrond, en het stellen van ondoenlijke eisen voor investeerders in de woonmarkt. Of het gaat om renovatie of nieuwbouw, de gemeente blokkeert keer op keer initiatieven. Zo houdt de Revis, als wethouder huisvesting, het tekort aan woningen zelf in stand.

Waarom Wassenaar (en uw gemeente) niet mee moeten doen

Niet alleen Revis is dus schuld aan dit debacle. Neem de wethouder wonen van Wassenaar: Kees Wassenaar (VVD). Heeft hij de Gemeenteraad op de hoogte gehouden over de Bestuurlijk Tafel Wonen? Heeft hij de burgers geïnformeerd? Welnee, hij heeft dit behandeld als commissie stiekem, en er dus stiekem ook niets over gezegd. Nu worden de Gemeenteraad en de inwoners verrast met verregaande regels die ook helemaal niet goed zijn.

Het is beter dat Wassenaar niet bij het kruisje tekent. Mensen met inkomens boven de Euro 57.000 per jaar worden nu Den Haag en de gedwee volgende randgemeenten uitgejaagd. Zij kunnen naar Wassenaar, waar deze hardwerkende mensen naar wij hopen straks nog wel welkom zijn.

Wanneer er dan ook op een slimme manier meer woningen worden gebouwd, dan wordt er aan een oplossing voor het woningtekort gewerkt. De prognoses zijn dat de trek naar de Haaglanden aanhoudt. Laten we daar beleid op vormen en niet de woningmarkt op slot gooien om de verkeerde redenen.

Bronnen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7593420/2/RIS302513%20Huisvestingsverordening%20Den%20Haag%202019

FD 20190615

AD

Tweets: Andre van der Berg, Westland

https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1866/haagse-vvd-wethouder-gelooft-niet-meer-in-vrije-huurmarkt

https://europadecentraal.nl/onderwerp/vrij-verkeer/

https://fra.europa.eu/nl/charterpedia/article/17-het-recht-op-eigendom

http://staatsrechtpraktijk.nl/?p=168

https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4747086/alle-ellende-begint-bij-het-rijksvastgoedbedrijf

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/vrijheden-art.-6-t-m-19/recht-op-eigendom-artikel-17.html

UPDATE lezersreactie Nederlands en Engelstalig) 01-07-2019

DEN HAAG diskwalificeert zichzelf als gastheer voor het nieuwe VN-tribunaal.

binnen het tijdsbestek van slechts twee weken neemt de gemeente Den Haag bij persoon van wethouder Boudewijn Revis* maatregelen aan om Oost Europeanen te weren uit Den Haag, zodat er meer woningen beschikbaar blijven voor de lokale bewoners én solliciteert Revis naar een voor Den Haag lucratief nieuw VN-tribunaal. Zo’n tribunaal brengt werkgelegenheid met zich mee. Met veel mensen die daarvoor naar Den Haag komen, en een woning nodig hebben.

De open sollicitatie naar het nieuwe VN-tribunaal bekrachtigt wat al eerder is gesteld omtrent de maatregelen die Revis in de woningmarkt in Den Haag introduceerde per 1 july 2019. Deze maatregel gaat niet over de woningmarkt, maar heeft als doel Oost Europese burgers te weren naar Den Haag te komen. De maatregel volgt eerdere maatregelen waarbij (vooral) Oost Europese burgers door de zogeheten pandjesbrigade tot midden in de nacht toe in hun huizen worden gecontroleerd. Dat hierbij intimiderend te werk wordt gegaan en het recht op privacy in de woning stelselmatig wordt geschonden is onderhand standaard gebruik in Den Haag.

Het moge duidelijk zijn dat met zulk beleid Den Haag niet de gastheer mag zijn voor een VN-tribunaal dat bedoeld is te oordelen over personen die verdacht worden van het schenden van internationaal humanitair recht en oorlogsmisdaden.

Beter ware het wanneer wethouder Revis, met zijn mede politici in de VVD (premier Mark Rutte incluis) en op lokaal niveau met zijn mede wethouders en de Gemeenteraden in de woonregio Haaglanden aan zelfreflectie doen. En komen tot een beleid dat lokaal, in Den Haag zelf, wel de mensenrechten respecteert. Wel het Europees Verdrag respecteert. Ergo, wel maatregelen neemt die de woningnood oplossen en recht doet aan de Europese burgers die gevrijwaard van invallen door gemeente-ambtenaren in hun woning in Den Haag willen wonen.

Nadat Den Haag haar zaken op orde heeft en mensenrechten zelf ook respecteert kan wellicht een VN-tribunaal naar Den Haag komen. Tot die tijd is zo’n VN-tribunaal beter af in Oost-Europa. Dat ondersteunt immers ook het huidige beleid van Revis, dat erop gericht is dat mensen in Oost Europa blijven.

* Wethouder Boudewijn Revis is lid van de VVD, de partij van de Nederlandse minister president Mark Rutte. Revis vormde en implementeert beleid om gericht Oost Europeanen effectief uit te sluiten van huisvesting in Den Haag. Het motto waaronder de uitsluiting van Oost Europeanen plaats vindt is dat er te weinig woningen zijn voor de lokale bevolking in Den Haag. Dit is een drogreden, nu Revis openlijk stelt dat er wel plaats zou zijn voor het VN-tribunaal in Den Haag.
Den Haag kan met zulk beleid geen gastheer zijn voor het VN-Tribunaal. Dat kan beter in Oost-Europa gehuisvest worden. Voordeel voor de heer Revis: dan blijven er voldoende woningen over voor de lokale bevolking in Den Haag.

Dit artikel n.a.v. de publicatie : “.https://wassenaarders.nl/2019061610538/politiek/de-ondemocratisch-tot-stand-gekomen-huisvestingsverordening-haaglanden-2019-2023-is-discriminerend alsmede de publicatie https://www.ad.nl/den-haag/den-haag-beschikbaar-voor-nieuw-vn-tribunaal-in-internationale-zone~a9507e7a/ . In de publicatie in https://wassenaarders.nl wordt toegelicht hoe het nieuwe beleid vooral Oost Europese burgers in Den Haag treft. Hen wordt het de facto onmogelijk gemaakt nog een woning te huren. Dit is in strijd met het Europees Verdrag.

THE HAGUE disqualifies itself as the host for the new UN tribunal.

within a time frame of just two weeks, the municipality of The Hague decides to measures initiated by alderman Boudewijn Revis * to effectively  ban Eastern Europeans from The Hague, so that more homes remain available for local residents whilst applying for a lucrative new UN tribunal to come to The Hague. Of course: such a tribunal brings employment with many people to come to The Hague . People that need homes which East Europeans now effectively are banned from.

The open application to the new UN tribunal confirms what has already been said about the measures that Revis introduced in the housing market in The Hague on 1 July 2019. These measures are not about the housing market, but aim to keep Eastern European citizens away from coming to The Hague. The measures follow earlier measures whereby (mainly) Eastern European citizens are checked in their houses by the so-called premises brigade. These checks take place at undue moments, even in the middle of the night. The use of intimidation and systematic violation of the right to privacy in the home is standard practice in nowadays The Hague.

It should be clear that with such a policy, The Hague should not be the host of a UN tribunal that is meant to judge individuals suspected of violating international humanitarian law and war crimes.

It would be better if Alderman Revis, with his fellow politicians in the VVD (including Prime Minister Mark Rutte) and at local level with his fellow aldermen and the City Councils in the Haaglanden residential region do self-reflection. To come to a policy that respects human rights locally, in The Hague itself. To respect the European Treaty. Thus, to take measures to actually resolve the housing shortage and to do justice to East European citizens too. To protect East European citizens to from arbitrary raids by municipal officials in their homes in The Hague.

After The Hague has its affairs in order and also respects human rights itself, a UN tribunal may come to The Hague. Until then, such a UN tribunal is better off in Eastern Europe. After all, that also supports Revis’s current policy, which is aimed at keeping people in Eastern Europe.

* Alderman Boudewijn Revis is a member of the VVD, the party of Dutch Prime Minister Mark Rutte. Revis initiated and implements a policy to effectively exclude Eastern Europeans from housing in The Hague. The motto under which the exclusion of Eastern Europeans takes place is that there are too few homes for the local population in The Hague. This is a fallacy, now that Revis openly states that there would be room for the UN tribunal in The Hague.

With such a policy, The Hague cannot host the UN Tribunal. Considering the discriminating policy in The Hague a UN-tribunal could better be housed in Eastern Europe. Advantage for Mr Revis: there will then be enough homes for the local population in The Hague.