Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) over integriteit

In de afgelopen week kwam de gedragscode voor raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders van Wassenaar aan de orde.

 

De code is door de gemeenteraad vastgesteld en bevat regels over de integriteit en het gedrag van het bestuur. De verplichting om een gedragscode te hebben is vastgelegd in de Gemeentewet.

Politieke ambtsdragers zijn op de naleving van deze gedragscode aanspreekbaar. Wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun positie. De gedragscode is een aanvulling op de wettelijke regels. Daarnaast zijn er wettelijke regels, bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte, nevenfuncties en de neveninkomsten.

Het handelen en het daaruit voortvloeiende gedrag van een politieke ambtsdrager moet altijd eerlijk en transparant zijn. Het moet volledig gericht zijn op het belang van de gemeente en de inwoners. De politieke ambtsdrager moet betrouwbaar en zorgvuldig zijn en geheime informatie mag niet gelekt worden. Hij of zij moet onpartijdig zijn en zelfs de schijn van belangenverstrengeling vermijden.

Uiteraard moeten politici zich in woord, gebaar en geschrift onthouden van commentaar op individuele ambtenaren, leden van het college en collega raads- en commissieleden. Dit geldt tijdens raads-, commissie-, en collegevergaderingen en in het openbaar, de sociale en lokale media daaronder begrepen. Het lijkt duidelijk maar toch worstelen onze politici met deze regels. Ik heb alle schendingen zien langskomen, zonder dat er maatregelen op volgden.

Je mag bijvoorbeeld geen direct of indirect belang hebben. Zo zou je je moeten afvragen of je als wethouder of raadslid, wanneer je tevens bestuurslid van een sportvereniging bent, wel mag beslissen over een subsidie aan ‘jouw’ vereniging. Mag een raadslid, die tevens winkelier is, dat doen over een investering in het winkelcentrum of wanneer jouw echtgenoot als projectleider werkt bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert voor de gemeente? Mag een raadslid zich inzetten om een huis of een baan voor een eigen kind te bemachtigen via de gemeente? Mag een wethouder een nepconstructie opzetten om zijn neveninkomsten niet te hoeven verrekenen? Mag een politicus een bevriende relatie aan vertrouwelijke informatie of een vergunning helpen?

Wat mij betreft is het in bovengenoemde gevallen duidelijk: nee, dat mag niet. Desondanks is de praktijk anders. Als nestor van de raad heb ik dit probleem ter sprake gebracht. Ik zet mij ervoor in om te blijven doen, zodat de gedragscode wordt aangescherpt en overtredingen worden bestraft!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

 

Reacties zijn gesloten.