DLW heeft in Wassenaar meermaals maar tevergeefs aangedrongen op een raadsbreed akkoord.

Het coalitieakkoord is er. Het mag nog niet naar buiten gebracht worden dat wij daar niets over kunnen zeggen Wij zijn niet enthousiast maar wij mogen niets zeggen. Wat wij wel kunnen zeggen is het volgende;

In circa 50 (17%) van de 333 Nederlandse gemeenten zijn er inmiddels raadsbrede akkoorden gesloten of varianten daarop. Alle overige gemeenten (83%) kiezen heel ouderwets voor een coalitieakkoord.

De gedachte achter een raadsbreed akkoord

De gedachte achter een raadsbreed akkoord is dat men het in de lokale politiek over 80% van de onderwerpen toch al in grote lijnen eens is. Door hier aan de voorkant met de hele raad afspraken over te maken haal je de tegenstellingen uit de discussies. De politici hoeven zich dan niet meer te profileren, elkaar af te troeven of op fouten aan te spreken. In een politiek instabiele en slecht bestuurde gemeente zoals Wassenaar voorkomt een dergelijke overeenkomst veel ellende.

Een coalitieakkoord versterkt de tegenstellingen  coalitie/ oppositie

 In een coalitieakkoord worden echter zaken van te voren verregaand uitgesproken in uitsluitend de coalitie en vervolgens vastgelegd. Ruimte voor discussie met de oppositie is er niet. Met een coalitieakkoord wordt de tegenstelling coalitie / oppositie dus versterkt.

Onder de 20% waar men het in een raadsbreed akkoord niet bij voorbaat eens kan worden vallen bijvoorbeeld de meer politieke thema’s zoals de goed bestuur, afvalinzameling, Wmo en bijstand, cameratoezicht, de lokale belastingen etcetera.

Over die 20% neemt de gemeenteraad vervolgens in wisselende meerderheden besluiten maar de tegenstellingen zijn dan al minder groot . Feitelijk  hoort dat zo bij ieder besluit te gaan. Een coalitieakkoord doet afbreuk aan het democratisch proces.

 Een coalitieakkoord veroorzaakt achterkamertjespolitiek en stemvee

Iedereen moet zonder last en zonder ruggespraak een eigen standpunt innemen. Zo is het in de wet ook vastgelegd. Maar in de praktijk blijken de coalitieleden gebruikt te worden als stemvee om het coalitieakkoord er doorheen te drukken. Koppen tellen in plaats een democratisch proces met discussie en eerlijke stemmingen. En dat veroorzaakt dan weer heftige tegenstellingen tussen coalitie en oppositie. Een coalitieakkoord politiseert en polariseert, het veroorzaakt daarmee een rauwe omgangscultuur.

Samenwerken vanuit overeenkomsten gaat eenvoudiger dan vanuit verschil

Wij verwachten door dit coalitieakkoord meer vuurwerk en meer tegenstellingen in de raad en daar zit niemand in Wassenaar op te wachten gezien de situatie waarin Wassenaar verkeert. Voor een goed bestuur voor Wassenaar in moeilijke tijden is een raadsbreed akkoord beter, je werkt makkelijker vanuit overeenkomst dan vanuit verschil.

Het raadsbrede akkoord komt in Nederland voor in vele gedaanten, maar in het algemeen houdt het in dat de gemeenteraad het minstens in hoofdlijnen eens wordt over wat het nieuwe college de komende vier jaar moet doen. Op basis van dat programma kan de (niet raadsbrede) coalitie vervolgens beslissingen nemen.

Het raadsbreed akkoord krijgt wel eens als kritiek dat het de politiek uit de raad haalt, maar dat is onzin. De raad voert dan juist méér oppositie. Raadsleden voelen zich veel vrijer om het college kritisch te ondervragen, want verschillen mogen bestaan. Iedereen is coalitie én oppositie en dat komt een goed bestuur ten goede.

Onder leiding van VVD  formateur Dick Sluimers is een een ouderwets coalitieakkoord afgesloten

Wassenaar heeft onder leiding van VVD (in)formateur Dick Sluimers niet een raadsbreed akkoord maar een ouderwets coalitieakkoord gesloten (VVD, CDA, D66 en LokaalWassenaar). Zij blijken wederom de dingen liever zelf in de bekende achterkamertjes te regelen dan dat zij transparant en in goed overleg tot goede besluiten willen komen. Overigens claimt de coalitie maar liefst 5 wethouders alsof het geld uit de waterkraan stroomt.

Sluimers hoopt nu zelfs dat iedereen, dus ook de partijen waarmee hij niet eens gesproken heeft, het akkoord gaan ondersteunen. Niet alleen een kansloos idee maar ook een gemiste kans naar mening van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW).

Met DLW in de coalitie kon men in de periode 2013-2014 terugzien op de meest succesvolle tijd

DLW heeft steeds aangedrongen op een raadsbreed programma met capabele wethouders. Helaas is dat niet gelukt . Het is DLW indertijd, in de periode 2013-2014, wel gelukt en achteraf kan men terugzien op de meest succesvolle en stabiele periode van de afgelopen jaren.

Sluimers was als informateur ongeschikt. Hij was ongeïnteresseerd en hij wilde blijkbaar alleen maar de VVD op het pluche krijgen. Zijn doel was niet, voor de probleemgemeente Wassenaar, een zo goed mogelijke samenwerkingsvorm realiseren. Dat is jammer want Wassenaar gaat politiek en financieel moeilijke tijden tegemoet. Dan moet je samen willen (en kunnen) werken en dan moet men een luisterend oor hebben voor alle standpunten. Samen sta je sterk. In eerste instantie moest Sluimers een coalitie vormen met alle winnaars zodat hij recht zou doen aan de uitslag aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De coalitie van 2018 is een coalitie van verliezers, met 14 van de 21 zetels

Ofschoon DLW een grote winnaar is geworden bij de verkiezingen en bijna 1 op 10 van de Wassenaarse kiezers achter zich heeft staan heeft Sluimers  noch bij de 1e poging  noch bij de 2e poging met DLW gesproken. Hij heeft nu een coalitie opgetuigd van voornamelijk verliezers.

Sluimers heeft zelfs niet eens met ALLE partijen gesproken en op het moment dat hij zijn formatieopdracht bekend maakte wist hij nog niet eens de naam Democratische Liberalen Wassenaar juist op papier te krijgen.

Wassenaar gaat nu  moeilijke tijden tegemoet

Dat men elkaar nu heeft gevonden heeft geen andere reden dat alle betrokkenen zo nodig zelf op het pluche willen zitten en macht willen hebben. DLW had laten weten bereid te zijn constructief aan een raadsbreed akkoord te willen meewerken zonder een wethouder te claimen. Helaas, het mocht niet zo zijn. Wassenaar gaat moeilijke tijden tegemoet. Dankzij de heer Sluimers , de VVD en het CDA.