DLW over de verzwegen structurele tekorten van de gemeente Wassenaar.

Helaas was onze fractievoorzitter Paulides verhinderd bij de Begrotingsraad in oktober jl. Hij had ze “de oren gewassen”. Nu zou je denken dat er toch wel wat raadsleden zijn die financiële stukken kunnen lezen. Echter dat is niet het geval. De one-issue oppositie partij HVW heeft financiën als stokpaardje, maar zelfs fractievoorzitter /econoom  Henri Hendrickx  had de malversaties niet door. De wethouder financiën Hubert Schokker( CDA) sprong een spreekwoordelijk gat in de lucht dat de begroting er doorheen was. Dat had hij niet verwacht.

Ook Iwein Borm-(VVD), Marion Gout (D66) en Fred Weijn (LokaalWassenaar!) als dé financiele experts van hun fracties willen het blijkbaar niet door hebben dat de begroting niet klopt. Zijn zij het klapvee en mogen zij geen kritiek hebben? Met al het positieve nepnieuws vanuit de coalitie is het natuurlijk niet wenselijk om een vinger op de zere wonde te leggen. Opmerkelijk is ook dat een organisatie naast het hoofd financiën gebruikt maakt van een  externe accountant en een onafhankelijke concerncontroller.

Begroting 2020 – 2023_Wassenaar

De truc is om een eerder gevormde reserve als inkomsten op te nemen zodat de tekorten in de Begroting 2020 worden “verstopt” maar het vermogen daalt wel degelijk dus is er een keihard tekort.

Met brief PZH-2019-681299080 DOS 2019-0001026 d.d. 10 april 2019 waarschuwt de Provincie Zuid Holland de gemeente Wassenaar nogmaals dat;  “Wanneer na ons onderzoek blijkt dat uw begroting en meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg en mogelijk preventief toezicht. Als preventief toezicht wordt ingesteld heeft u eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen.”

Brief dd 09-04-2019 Prov. ZH inz. gemeenschappelijk financieel toezichtkader en begrotingscirculaire 2020-2023

In 2018 heeft de gemeente Wassenaar maar op het nippertje een preventief toezicht van de toezichthouder de Provincie Zuid Holland kunnen ontlopen door alsnog aan te tonen dat de ingeboekte bezuinigingen haalbaar waren en dat de structurele inkomsten en uitgaven in evenwicht zouden komen.

Er volgden hals over kop andere bezuinigingen om de toezichthouder tevreden te stellen. Wassenaar ging langs het randje van de afgrond, maar er mocht geen greep uit de reserves meer gedaan worden om de begrotingen sluitend te maken. Toch gaat dit college gewoon door met het gebruiken van de reserves om de begroting sluitend te krijgen waarbij gesteld wordt dat er in de Kadernota 2020 besluiten voor investeringen zijn genomen.

Als men het Raadsbesluit leest wat bij de Kadernota hoort kan men constateren dat er helemaal geen besluiten over investeringen zijn genomen of in ieder geval dat er geen reserves en voorzieningen zijn ingesteld. Desondanks gaat de gemeente over tot aanbesteding terwijl de kapitaalslasten pas gaan verschijnen in de Jaarrekeningen van de volgende jaren zodra de investeringen plaats hebben gevonden. Naar mening van DLW is dat niet rechtmatig en worden op een tricky manier de investeringen en de kosten onzichtbaar gemaakt en naar de toekomst verschoven.

Raadsbesluit bij de Kadernota

Raadsbesluit [Z/19/029504/139195]

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019 ; 

overwegende dat de raad het financiële kader van de begroting vaststelt;

gelet op artikel 3 van de Financiële verordening van de gemeente Wassenaar;

 b e s l u i t:

 De uitgangspunten voor de ramingen voor de begroting 2020 vast te stellen;

  1. De kadernota als uitgangspunt te nemen voor nog te treffen dekkingsmaatregelen;
  2. Het college opdracht te geven de komende maanden voorstellen te doen ter dekking van het tekort;
  3. Als uitgangspunt voor de dekking te nemen: 50% uit bezuinigingen en 50% uit inkomstenverhogingen;
  4. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2020-2023 een sluitend meerjarenperspectief vast te stellen;
  5. De volgende besluiten te nemen over ramingen uit de kadernota:

6a. Het nadeel op de afvalstoffenheffing van € 631.588 structureel te dekken als volgt: 

 6b. Het nadeel op rijbewijzen en paspoorten te dekken door een taakstellende verlaging van de lasten en de WODV te verzoeken dit uit te voeren;

 6c. Voor functie van de bibliotheek binnen het sociaal domein € 100.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het voordelig saldo op de BUIG-gelden;

 6d. De bezuiniging op de kapvergunning voor 2020 voor € 18.000 te laten vervallen;

 6e. Het prijsindexcijfer van 1,4% niet door te berekenen in leveringen derden en  subsidies;

 6f. De stelposten loon- en prijscompensatie in te zetten ter dekking van het tekort.

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar  gehouden op woensdag 10 juli 2019

de griffier                                                                                       de voorzitter,

 drs. G. de Schipper-Tinga                                                           J.F. Koen

In de Begroting 2020-2023 wordt onder de tabel 2 op pagina 23 wordt wel het volgende opgemerkt:

Toelichting op de Tabel

Op 10 juli 2019 heeft de raad de Kadernota 2020 vastgesteld. De Kadernota sloot met een aanzienlijk nadelig saldo waardoor bezuinigingen en inkomstenverhogingen noodzakelijk waren.

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

Dit is het saldo zoals gepresenteerd in de Kadernota en met de raad besproken op 10 juli 2019.

Ondanks het feit dat deze projecten (in totaal circa 10 miljoen!!) al aanbesteed worden zijn er geen reserves of voorzieningen ingesteld. Onze fractie is van mening dat ook dit soort verplichtingen nu al in de Begroting 2020-2023 terug te vinden moeten zijn zoals ook voorgeschreven in onze Financiële Verordening 2018 (met aanpassing 2019) artikel 11 Reserves en Voorzieningen lid 4 “; In de jaarstukken en de begroting wordt een actueel overzicht van de stand van zaken en mutaties in de reserves en voorzieningen opgenomen”.

Er zijn met het Begrotingsbesluit 2020-2023 geen voorzieningen of reserves ingesteld voor de beweerdelijke besluiten van genoemde investeringen. Dat blijkt uit het genomen raadsbesluit:

Raadsbesluit Begroting 2020-2023;

Raadsbesluit [Z/19/029503/154091]

 De gemeenteraad van Wassenaar,

 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019 ; 

overwegende dat de raad op grond van zijn kaderstellende functie de begroting vaststelt;

gelet op artikel 191 van de gemeentewet ;

 b e s l u i t:

 De programmabegroting voor 2020 inclusief dekkingsplan vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2021-2023.

  1. Het positieve saldo van de begroting te reserveren op taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
  2. De 1e wijzigingsverordening van de financiële verordening Wassenaar vast te stellen.
  3. De volgende belastingverordeningen voor 2020 vast te stellen:

– Verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2020;

 – Verordening begraafplaatsrecht Wassenaar 2020,   inclusief de daarbij behorende tarieventabel;

 – Verordening hondenbelasting Wassenaar 2020;

 – Verordening liggeld Wassenaar 2020;

 – Verordening marktgeld Wassenaar 2020;

 – Verordening precariobelasting Wassenaar 2020,     inclusief de daarbij behorende tarieventabel;

 – Retributieverordening Wassenaar 2020, inclusief de   daarbij behorende tarieventabel.

– Verordening rioolheffing Wassenaar 2020;

 – Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2020.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar  gehouden op woensdag 30 oktober 2019

 de griffier,                                                                                 de voorzitter,

drs. A.H. Schouten                                                                    drs. L.A. de Lange

Duidelijk is ook uit alle stukken te zien dat geen besluit is genomen over het instellen van voorzieningen en reserves voor de beweerdelijke genomen investeringsbesluiten. Eveneens is er niet voldaan aan de verplichting om een actueel overzicht van voorzieningen en reserves op te nemen in de begroting. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 staat onder e. Presentatie in de begroting onder de kop 2.2. Nota Reserves en Voorzieningen over reserves-

De aanpassing Financiële Verordening 2019 (op de Financiële Verordening 2018 )had overigens ook rechtsgeldig aangepast moeten worden in de Begrotingsraadvergadering.  Ook hier is het overigens weer eens misgegaan met het besluit. Een andere keer meer over deze knullige “beginners”fouten.

Wat is er volgens DLW aan de hand met de Begroting 2020 van de gemeente Wassenaar?

Zie voor de stukken waar het over gaat;  https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/begroting-2020-gemeente-wassenaar-met-gepast-optimisme-en-gezond-realisme_20419.html

Op pagina 17 staan de begrotingssaldi.

Op pagina 23 staan (verstopt!!) de werkelijke saldi van opbrengsten/baten en kosten/lasten, zonder dat daar in de begroting en de begrotingsbehandeling enige aandacht aan werd besteed.

De Infographic die -heel populair- gepresenteerd  wordt op pagina 16 met een overschot klopt dus niet.

 

Pagina  16:  “Totale inkomsten” € 60.773.000

Uitgaven van                                       € 60.356.000

Het aangegeven voordelig saldo €     417.000

Op pagina 135 wordt een geprognosticeerde balans gepresenteerd;

Eigen vermogen 31.12.2019                                                                                         € 60.138.000

De jaarrekening 2018 geeft een Eigen vermogen per 31.12.2018                  € 64.514.000

Vermogensachteruitgang in 2019                                                                                € 4.376.000

Verwacht nadelig saldo over 2019:                                                                             €  4.376.000

Volgens pagina 135 wordt er over 2020 een vermogensachteruitgang verwacht van € 1.270.000 en over 2021 van € 648.000 en 2022 van € 352.000. Dit komt niet overeen  met gepresenteerde saldi van baten en lasten op pagina 17 en pagina 23. Dus de vermogenspresentatie in de geprognosticeerde balans klopt ook niet.

DLW heeft de cijfers minutieus nagerekend en constateert onweerspreekbaat wat de nu reeds voorziene structurele tekorten zijn over de komende jaren. Dat blijkt uit de daling van het Eigen Vermogen.

Die cijfers wijken, opmerkelijk genoeg, aanmerkelijk af van de door de gemeente Wassenaar zelf gepresenteerde cijfers in de persberichten maar zijn in het een en hetzelfde document terug te vinden  maar geen raadslid heeft er wat over opgemerkt.

In de cijfers zijn de kapitaallasten van de investeringen welke de gemeenteraad al heeft goedgekeurd nog niet verwerkt evenals de voorgenomen investeringen waarover nog geen besluit is genomen.

Jaar   2018   2019  2020   2021  2022   2023
Eigen Vermogen 64514 60136 58868 58220 57668 57668
Structureel tekort    –4376 1270    –648    –352  

Resumerend alle bedragen uit de Begroting 2020-2023 in één overzicht;

Jaar Pag. 17 tabel 2 Pag. 23 tabel 4 Pag. 16 Infographic Pag. 135 tabel EV
2020 voordelig  €   417.000 nadelig     € 853.000 voordelig  € 417.000 nadelig €  1.270.000
2021 voordelig  € 1.189.000 voordelig € 541.000 nadelig €     648.000
2022 voordelig  €    225.000 nadelig     € 128.000 nadelig €     352.000

Waarom geeft het college van Wassenaar juichende persberichten uit over onze financiën en zijn de gegevens in een en hetzelfde document tegenstrijdig? Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) waarschuwt al jaren voor de malversaties en de exorbitante uitgaven maar iedereen denkt (te beginnen indertijd met Cees Tukker-CDA)) dat de Wassenaarse geldbergen tot in de hemel reiken. De bodem van de schatkist komt inmiddels wel in zicht en de lasten voor de inwoners stijgen navenant.

Worden de inwoners bij voortduring belazerd of kunnen ambtenaren en wethouders niet rekenen?. In ieder geval is er over 2019 tot en met 2022 een tekort of zo u wilt een vermogensachteruitgang van ruim 6,5 miljoen terwijl de gepresenteerde cijfers een overschot presenteren. In ieder geval heeft bij de begroting ook de accountant en de concerncontroller meegekeken! dus is het onbegrijpelijk dat deze discrepanties in een en hetzelfde document te vinden zijn lijkt ons.

DLW is benieuwd of  de toezichthouder (de Provincie Zuid Holland) wakkere accountants heeft. Meerdere jaren een geprognotiseerd tekort en het preventieve toezicht ligt weer op de loer.

www.democratischeliberalen.nl