In de afgelopen weken heb ik over de begroting 2025 geschreven. In een andere bijdrage heb ik geschreven over liquiditeit, incidentele en structurele kosten en over investeringen waar dan weer bezit tegenover staat. Vorige week heb ik over het Ravijnjaar 2026 geschreven, omdat onze landelijke overheid heeft besloten de komende jaren behoorlijk lagere uitkeringen aan de gemeenten toe te kennen. Als je bedenkt dat een gemeente voor 80% van de inkomsten afhankelijk is van deze uitkeringen, dan zijn dat voor Wassenaar donkere financiële wolken.

Jaarlijks heeft onze gemeente een zo’n € 80 miljoen aan inkomsten en uitgaven. Veel uitgaven liggen grotendeels vast, zoals bij openeinderegelingen. In Wassenaar is die vrije ruimte slechts € 6 tot 8 miljoen. Door de landelijke bezuinigingsmaatregelen, zal de vrije ruimte in de komende jaren wel eens kunnen halveren. Onze begroting zal dan echter nog steeds in balans moeten zijn. Met andere woorden: er zal niet meer uitgegeven mogen worden dan wat er binnenkomt. Daarom zullen alle uitgaven tegen het licht gehouden moeten worden.

De broekriem zal dus moeten worden aangehaald. Om te komen tot een sluitende begroting voor 2025 zal het college met een Kadernota komen. In een Kadernota, de naam zegt het al, zullen de financiële kaders worden beschreven. Met andere woorden: de piketpaaltjes worden gezet, waarbij de gevolgen van de diverse keuzes in beeld worden gebracht. De raad moet zich over de Kadernota uitspreken (en de kaders zo nodig verfijnen), waarna het college in het najaar 2024 met een ontwerpbegroting 2025 komt. De raad maakt dan de definitieve keuzes (al dan niet aangepast door middel van amendementen) voor de begroting 2025 en de daaropvolgende jaren.

Onze fractie wil geen draconische ingrepen, zoals het sluiten van het zwembad of de bibliotheek, die afbreuk doen aan het voorzieningenniveau van ons dorp. Ook willen we lastenverhogingen zoveel mogelijk beperken. Daarnaast willen we blijven investeren in het

wegwerken van achterstallig onderhoud en in het verfraaien van ons dorp. We zullen bij de behandeling van de Kadernota dan ook weloverwogen, rechtvaardige en verstandige keuzes maken. Dat willen we doen door een evenwichtige combinatie van lastenverhogingen, bezuinigingen en ombuigingen. Dat zal pijn doen, maar Wassenaar kan dat aan.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *