Avalex

Dat het gemeenschappelijk afvalverwerkingsbedrijf Avalex, in eigendom van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar, al jaren niet functioneert is geen nieuws meer.

Indien Avalex met een voorstel tot een begrotingswijziging komt dan moeten alle gemeenten 2 maanden de tijd krijgen om een zienswijze in te dienen over de concept begrotingswijziging voordat er een besluit door het AB genomen kan worden. Dat gebeurde eerder met de begrotingswijziging 2016 wel. Toen werd de raad nog eerst (zoals voorgeschreven) om een zienswijze gevraagd.

Gewijzigde Begroting Avalex 2016 en doorkijk voor zienswijze raden

Zonder zienswijze geen definitieve begrotingswijziging en zonder begrotingswijziging is het onmogelijk om wat dan ook te veranderen. In dit geval de nieuwe tarieven en de andere inzamelingsmethode. Maar ja, als gezegd, de begrotingswijziging 2017 is door het bestuur van Avalex al in december 2016  vastgesteld en nu mogen de raden een zienswijze indienen.

Mosterd na de maaltijd

Mosterd na de maaltijd want een zienswijze zal niets meer veranderen. Avalex negeert opzettelijk alle regels of zij zijn meer dan incapabel inclusief de Algemeen Bestuursleden omdat zij de verordeningen niet eens kunnen volgen. Ook is Avalex niet eens in staat, ondanks de circa 250 medewerkers en een enorme afdeling communicatie, een foutloze brief cq foutloze begrotingswijziging op te stellen.

Op 30 december 2016 kwam de Avalex begrotingswijziging 2017  Wassenaar via een omweg de raadsleden in Wassenaar onder ogen. Deze begroting met aanbiedingsbrief d.d. 16 december heeft de raad van Wassenaar nog niet mogen ontvangen. De versie waarvan u de link hieronder aantreft is aangetroffen in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Delft. De brief had wel degelijk gericht moeten zijn aan alle aan de GR Avalex deelnemende gemeenteraden. Dat is dus niet gebeurd. Foutje van Avalex.

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=318427&f=a449713df890d538c8b904b5395cffc8&attachment=0&c=62722

In deze brief aan Delft wordt de wettelijke zienswijze termijn aangehouden van 8 weken. Dat zou dan ook moeten gelden voor Wassenaar. Aan het feit dat  de brief gestuurd had moeten worden voor vaststelling van de gewijzigde begroting (en niet erna) gaan wij maar even voorbij.

Bij tijdige ontvangst van de conceptbegrotingswijziging ipv de reeds gewijzigde begroting voor Wassenaar had moeten betekenen dat deze zienswijze over deze gewijzigde begroting in de raad van Wassenaar op 23 januari 2017 had moeten worden afgehecht (de daarop volgende raad van 20 februari is gewoonweg te laat om nog een zienswijze naar voren te kunnen brengen). Dat ging dus ook al helemaal verkeerd.

Voorschoten geen deelnemer in de GR Avalex

Maar enfin, met het programma wordt uitvoering gegeven aan de aan de Gemeenschappelijke Regeling opgedragen wettelijk taak van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar tot inzameling van afval en grondstoffen van inwoners. Wie schetst daarbij onze verbazing dat Voorschoten, zijnde geen lid van de GR Avalex, gewoon gebruik maakt van een deel van de diensten van Avalex. Dat kan natuurlijk niet. Zelfs het feit of en welke kosten doorberekend worden aan Voorschoten is nergens terug te vinden.

afvalbrengstation-tarieven-inwoners_140116

Vanaf het begin van de gemeenschappelijke regeling Avalex, zijn de deelnemersbijdragen gebaseerd op de verrekening van werkelijke kosten. In 2012 heeft het Bestuur besloten tot een inverdienmodel om uit de verlieslatende situatie te komen.

De essentie van het inverdienmodel is dat negatieve resultaten van het verleden en de verwachte negatieve resultaten t/m 2013 opgevangen worden binnen de reserves van Avalex. Dit leidde er toe dat de reserves een negatief saldo zouden hebben t/m 2016. Avalex kent dus t/m 2016 een aangepaste systematiek waarbij zij haar diensten aan gemeenten fixed price afrekent (met uitzondering van de afrekenbare kosten).

Fixed price tariefstructuur loopt door

Via taakstellingen heeft Avalex volgens een geregisseerd plan vanaf het jaar 2014 weer positief bijgedragen aan haar eigen vermogen. Door middel van deze targetstellende plannen zou 2016 het laatste jaar met een negatief eigen vermogen worden. Door de deelnemende gemeenten is afgesproken dat de “fixed price” tariefstructuur doorloopt tot het moment dat Avalex beschikt over een positief eigen vermogen.

Begin 2013 ging Avalex een lening aan van 7 miljoen euro zonder de vereiste instemming van het algemeen bestuur. De Avalex top werd verweten bedrijfje te willen spelen, alleen maar verliezen te veroorzaken en lak te hebben aan alle regels en afspraken. Met het hoofd dus in de wolken en niet zien wat er op de grond gebeurt. Er werd een nieuw bestuursmodel geëist voor de afvalverwerker.

Rapport Bossert adviseert andere structuur voor Avalex

Na die ernstige verliezen waren geleden werd de directie vervangen. Onderzoek toonde vervolgens aan dat de gekozen gemeenschappelijke regeling niet de optimale oplossing was. De deelnemende gemeenten besloten echter Avalex met een nieuwe directie toch nog een kans te geven. De gemeenten gingen daarmee voorbij aan een advies zoals in het Rapport Bossert te lezen is.

Rapport Bossert over avalex

Op 5 januari 2017 presenteert promovendus Geertsema een proefschrift. Geertsema stelt dat  samenwerkingsverbanden tegen een hogere rente geld lenen, omdat ze minder efficiënt werken door verminderde controle vanuit het lokaal bestuur.

Promovendus Geertsema hierover: “De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals afvalverwerking. Op de kerntaak van als afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie.

adhc 20121215 avalex krijgt andere vorm

Avalex overschreed ook in 2016 bij voortduring de kaslimiet. Een overschrijding is maximaal gedurende een half jaar per jaar toegestaan. Afvalverwerker Avalex heeft vervolgens zelf wederom een lening afgesloten van 19 miljoen euro. Dit als enig doel om financieel overeind te kunnen blijven. Dat de lening is aangegaan werd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 december 2016 terloops bekend gemaakt bij bespreking van het agendapunt ‘wat verder nog ter tafel komt’.

Lening van 19 miljoen om faillisement Avalex te voorkomen

Afvalbedrijf Avalex blijkt alleen te kunnen overleven door geld te lenen. In 2016 ging het om 19 miljoen euro, in 2017 moet opnieuw 9 miljoen euro bij een bank worden gehaald. En de deelnemende gemeenten lopen het risico. Dat alles blijkt dus uit de begroting 2017 van Avalex. In de toelichting staat dat het bedrijf de leningen nodig heeft om de ‘publieke taak’ (afval ophalen en verwerken) te kunnen waarborgen.

Op 30 juni 2016 besloot hetzelfde algemeen bestuur een voorstel om de lening aan te gaan nog terug te sturen naar de directie en de afdeling financiën. Een paar maanden later werd besloten het aangaan van de lening uit te stellen. Nu zou het Dagelijks Bestuur van Avalex ineens toch weer hebben beslist de lening door te zetten. Zonder de noodzakelijke instemming van het Algemeen bestuur. In de begrotingswijziging 2017 (gedateerd 15 december 2017 ipv 2016!) werd gesteld dat in de loop van 2016 een nieuwe lening afgesloten zou moeten worden. Dat was dus allang gebeurd.

De lening van 19 miljoen die nu is aangegaan zou naar het idee van DLW een faillissement door liquiditeitsproblemen moeten voorkomen. Interessant is de vraag of er nog meer leningen zijn afgesloten waarvan niemand iets weet en waarvoor de afzonderlijke raden aansprakelijk zijn.

Extra tariefsverhogingen om ‘ vlees op de botten te krijgen’

In 2013 werden de afvaltarieven voor de bewoners van de deelnemende gemeenten tijdelijk extra verhoogd met als doel dat Avalex weer vlees op de botten zou krijgen lees voldoende eigen vermogen. Op pagina 11 van de begrotingswijziging 2017 stelt Avalex: “Avalex heeft geen winstoogmerk en daarom ook geen resultaat in de begroting staan. De zes gemeenten zijn eigenaar en mede aansprakelijk voor Avalex”.

Op  pagina 18 doet Avalex het onder het kopje Risicobeheer nog een keer dunnetjes over; “Het risico voor de langlopende leningen ligt bij de zes gemeenten die eigenaar zijn van Avalex. Avalex gaat contentieus om met de beschikbaar gestelde middelen”.

Avalex gaat contentieus (= verdeeldheid zaaiend) met leningen om

Ik heb de exacte betekening van het woord contentieus nog even opgezocht. Contentieus:betekent twijfelachtig, twijfelzaaiend, verdeeldheid zaaiend of betwistbaar. Het heeft geen enkele grammaticale waarde. In de rechtbank wordt de term contentieuze rechtspraak gebruikt voor een geschil tussen twee (of meer) partijen met ieder andere (tegenovergestelde) standpunten.

Ik denk dat de directie niet zo eerlijk is om aan te geven dat het omgaan door Avalex met dit soort leningen verdeeldheid zaait. Ik denk meer het een onbedoelde taalfout van Avalex is maar het geeft feitelijk wel aan waar de problemen zich voordoen.

In 2016 is een meerjarige lening van 10 miljoen euro afgesloten en een lening voor 366 dagen van 9 miljoen euro. In totaal dus de eerder genoemde 19 miljoen. In 2017 gaat het weer om een meerjarige lening dan een van 9 miljoen. De schulden die Avalex heeft zijn komend jaar bijna 20 procent hoger dan de inkomsten van het bedrijf. Van alle investeringen kan men nog maar 8,6 procent zelf opbrengen. Winst wordt er niet gemaakt in 2017 noch in de jaren daarna.

In de begrotingswijziging 2017 van december 2016 meldt Avalex nog het volgende; “Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. Twee leningen waren aflossingsvrij gecontracteerd, de eerste is afgelopen in 2016 en zal er een nieuwe financiering worden aangetrokken. De andere lening loopt af in 2019”.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Avalex – geld dat er is om risico’s op te vangen – beloopt 4,2 miljoen euro. Dat is ontoereikend, zo erkent de onderneming zelf. Mede gelet op het feit dat het vermogen van Avalex als gevolg van de verlieslatende situatie tot en met 2014 negatief is geweest, is het duidelijk dat de reserves op balansdatum nog ontoereikend zijn voor het gewenste weerstandvermogen van € 4,9 miljoen.

Avalex meldt pas in december 2016 (begrotingswijziging september 2016, zie boven) dat er op 1 januari 2017 een bedrijf dat afval bij Avalex aanbiedt, afhaakt. Dat scheelt 1,8 miljoen euro. Dat was natuurlijk al veel langer bekend maar Avalex laat na deze informatie te verschaffen net zoals zij vergeet de grotere uitgaven dan voorzien te melden. Verder stelt Avalex dat er vertraging is bij de invoering van het nieuwe afvalsysteem (omgekeerd inzamelen) hetgeen ook nadelig uitwerkt in de financiën.

In lijn met de afspraak uit 2012 is de fixed price in 2016 gecontinueerd. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels de voorbereiding gestart om vanaf 2018 volgens een nieuw toerekenmodel de kosten met de gemeenten te verrekenen. Als gevolg van de nieuwe tariefstructuur zullen sommige gemeenten daarvan voordeel hebben en anderen nadeel. Dat vereist echter wel een zeer zorgvuldige afweging om te komen tot een voor alle partijen eerlijke en uitlegbare structuur. Deze zal vanaf 2018 worden gehanteerd. 2017 geldt als een overgangsjaar. Het tarief in deze begroting is een overgangstarief.

Wishfull thinking bij Avalex?

In 2017 denkt Avalex 35,7 miljoen Euro aan opbrengsten te hebben. De kosten belopen eenzelfde bedrag. De opbrengsten bestaan in hoofdzaak uit de gemeentelijke bijdragen. Wat Voorschoten (als niet deelnemer aan de GR Avalex!) bijdraagt en of zij überhaupt bijdraagt blijft onduidelijk.

Tot 2020 zullen de opbrengsten en de kosten in gelijke mate blijven stijgen, meldt Avalex. Daardoor komt de onderneming jaarlijks op 0 uit. Avalex heeft geen winstoogmerk zeggen ze ter verdediging. Dat klopt maar evt overschotten moeten terugvloeien naar de deelnemers. Avalex zegt wel er naar te streven dat de kosten zo laag mogelijk worden  gehouden voor haar klanten.

De te verwachten (zeer onzekere!) ontwikkelingen van de kosten zijn meegenomen in de meerjarenraming. De verwachte opbrengsten uit grondstoffen en de vermindering aan verwerkingskosten voor restafval door de invoering van Grip op Grondstoffen vangen de stijgende kosten op waardoor de totale kosten van Avalex in de meerjarenraming slechts zeer gering toenemen.

De totale kosten voor de gemeenten nemen zelfs af vanwege de meeropbrengsten voor het ingezamelde plastic, metalen en drinkpakken. Een dooddoenertje omdat de opbrengsten sterk aan het dalen zijn door het grotere aanbod terwijl de kosten per ton voor het verwerken van het restafval zullen stijgen. Er zal bijgestookt moeten gaan worden om het afval te kunnen verbranden.

Enorme overhead bij Avalex. Hoe moeilijk is afval ophalen?

In de begrotingswijziging 2017 zegt Avalex totaal 181 fte’s te hebben. Daarnaast huurt men nog eens 73 mensen in, naar behoefte en noodzaak. De verdeling van de fte’s over de afdelingen is volgens Avalex als volgt: Directie 8 Bedrijfsvoering 22 Communicatie 13 Beleid, Innovatie en Projecten 6 Uitvoering 133 en dat geeft een eindtotaal van 182 aldus Avalex. Rekenen schijnt dus ook al lastig te zijn voor Avalex. Het staat er echt in een en dezelfde alinea.

Bij deze 182 fte’s is de flexibele schil in de inzameling van 40% (73 medewerkers) niet meegenomen. Onder de 8 fte’s van de directie valt tevens het directiesecretariaat, P&O, Veiligheid, Arbo, en Milieucoördinator en strategisch adviseurs. Hoe moeilijk kan afval ophalen nu zijn. Heeft een dergelijke organisatie een overhead van 30% nodig (de flexibele schil niet eens meegerekend).

Zwarte cijfers maar in 2016 weer tegenvallertje van 2,4 miljoen

De begroting 2016 zou voor zwarte cijfers zorgen. Er zou een overschot zijn van 2,5 miljoen en hierna zouden de tarieven opnieuw (en veel lager) worden vastgesteld. De toeslag zou immers ook verdwijnen. In december 2016 kwam het nieuws dat er “wat tegenvallertjes” waren. Er zou slechts een bescheiden overschotje gerealiseerd zijn van 43.000 euro.

Niet alleen de directie van Avalex is dus incapabel maar onze “toezichthouders” namelijk de leden van Algemene Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) (bestaande uit collegeleden van de deelnemende gemeenten) kunnen er niets van. Zij brachten de raden niet tijdig op de hoogte van de negatieve ontwikkelingen. De begrotingswijziging over 2016 kwam pas in december 2017 naar de raden. Wel werden de raden toen om een zienswijze gevraagd. Voor de begrotingswijziging 2017 liet Avalex dat maar achterwege. Waarom is onbekend, de verordening (zie de link iets verderop in de tekst) is daarover heel duidelijk.

Het Bestuur heeft Avalex een structurele taakstelling van € 1.500.000 op de indirecte kosten opgelegd om tegenvallers in de kostenontwikkeling op te vangen en het overgangstarief voor 2017 mogelijk te maken. Vreemd dat het bestuur een taakstelling opdraagt omdat uitsluitende de raden van de deelnemende gemeenten een taakstelling kunnen opdragen. Toch staat het al in de vastgestelde begrotingswijziging en dan nog om een overgangstarief mogelijk te maken én als structurele kostenbesparing. Een beetje tegenstrijdig ook het woord “structureel” als in 2018 de tarieven kostendekkend moeten zijn.

Avalex is nog steeds “niet in control”

Maar Avalex kwam ondanks die forse tegenvaller over 2016 (en dat was tegelijkertijd een niet tijdige winstwaarschuwing) met een juichend persbericht. Zij waren veel eerder dan verwacht uit de rode cijfers gekomen daarmee volledig voorbijgaand aan het mismanagement waardoor er 2,4 miljoen teveel was uitgegeven waardoor het overschot in 2016 nog slechts 43.000 euro bedroeg. Een persbericht in de categorie “operatie geslaagd maar helaas wel patiënt overleden”

Ondanks alle ellende starten zij op 1-1-2017 met een andere inzamelingsmethode. De afspraak was “ gelijkblijvende of meer service tegen lagere kosten” maar dat is inmiddels door het wanbeleid bij Avalex verworden tot “voor iets minder geld, veel minder service”.

Financiele verordening Avalex art_212_2015

In de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling reinigingsbedrijf Avalex lezen wij onder artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie;

 1. Het dagelijks bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar.
  
   2. De tussentijdse rapportage wordt behandeld in de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur
 2. De inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.
  
   4. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien mogelijk de maatschappelijke effecten. In de rapportage wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:a. de bijdrage door de deelnemers;
  
   b. de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
  
   c. overige afwijkingen op programmaniveau van meer dan € 100.000.
 3. Beleidsvoorstellen gedurende het begrotingsjaar met financiële gevolgen zijn voorzien van een begrotingswijziging, waardoor de begroting in evenwicht blijft. Besluiten tot wijziging van de vastgestelde begroting kunnen tot uiterlijk het einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen.

Voorschoten geen deelnemer bij Avalex maar gebruikt wel de afvalcentra

Afvalbrengstation – Inwoners Voorschoten – Gemeente Voorschoten

Milieustraten – Avalex

Vreemd genoeg is Voorschoten geen deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling maar de inwoners van Voorschoten maken wel gebruik van de milieustraten (zeg maar de afvalstortplaatsen) van Avalex. Recent is er een nieuwe discussie bijgekomen namelijk dat Avalex achter de schermen werkt aan een nieuw afvalcentrum. De kosten worden dus door de deelnemende gemeenten of zelfs door alleen Wassenaar gedragen.

Afvalbrengstation – Inwoners Voorschoten – Gemeente Voorschoten

Uit het privacyreglement artikel 16 blijkt dat alleen inwoners van deelnemende gemeenten een pas kunnen krijgen. Dat is apart omdat het nu lijkt dat Avalex het duurzaamheidscentrum van Wassenaar verhuurt aan Voorschoten zonder dat Avalex daar aan Wassenaar een vergoeding voor heeft betaald. Ontvangt Avalex daar geld voor van Voorschoten?Het schijnt dat er geheime overeenkomsten aan ten grondslag liggen die eindigden in 2014. De geheimhouding liep tot 2015 wordt gezegd. Wat voor overeenkomsten zijn er indertijd gesloten?

In Wassenaar en Voorschoten moet men betalen voor het ophalen van grof vuil. Het is te verwachten dat er dus meer wordt aangeboden op de afvalcentra door de inwoners van beide gemeenten. Uit de cijfers blijkt dat ook maar wie draagt de kosten?

Privacyreglement-Register-van-Gebruikers-van-de-Avalexpas

In de begrotingswijziging 2017 wordt nog wel wat gezegd over Avalex BV, een zogenaamde verbonden partij. Avalex BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de GR. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld over 90.000 gewone aandelen van elk € 1,- groot. De onderneming is gestart op 16 april 2010.

De bedrijfsactiviteiten  van Avalex BV zijn statutair beschreven als het “inzamelen, bewerken en verwerken van bedrijfsafval en het verrichten van holdingactiviteiten”. De onderneming is opgericht met als doel om bedrijfsafval in onder te brengen, om zodoende meer juridische scheiding aan te brengen tussen de ‘publiekrechtelijke’ taak van de inzameling van huishoudelijk afval en de meer ‘commerciële’ taak van inzameling van afval uit bedrijven.

Ondanks de verkoop van de bedrijfsafval tak van Avalex wordt de BV nog steeds genoemd terwijl de verplichte informatie over deze BV, wat volgens de financiële verordening gemeld moet worden, ontbreekt.

Terug naar het duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

Het nieuws over de locatiekeuze kwam overigens pas in de openbaarheid nadat onze fractievoorzitter van DLW mondelinge vragen had gesteld aan de Wassenaarse wethouder Leo Maat. Aanvankelijk ontkende wethouder Maat dit en hij zei dat Avalex onderzoek deed naar meerdere locaties (15 locaties volgens wethouder Floor Kist van Leidschendam-Voorburg, het bleken er circa 10 geweest te zijn) maar een paar dagen later werden de vertegenwoordigers van enkele Voorschotense buurten bij de verantwoordelijke wethouder in Voorschoten uitgenodigd. Het heeft er alle schijn van dat zowel Avalex als de betrokken gemeenten de inwoners voor een voldongen feit wilden zetten.

10 september – LD – Milieustation in Voorschoten

13 september – LD – Dobbewijk overvallen door plan afvalstation

Voorschoten stelde dat uitvoerig onderzoek had uitgewezen dat de Dobbewijk de beste locatie was voor een nieuw centrum. Alle gemeenten zouden echter moeten instemmen terwijl het bestemmingsplan een dergelijk centrum niet zo toestaan maar ja, Avalex moest het maar zelf weten.

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar weigerden de criteria en de uitkomsten van het onderzoek vrij te geven waaruit zou blijken dat de Dobbewijk de beste locatie was.

Raadsvragen van DLW hadden geen succes.

Antwoord 291116 op DLW raadsvragen Duurzaamheidscentrum te Voorschoten

De wethouder draaide om de hete brei heen en tot op heden is er nog steeds geen antwoord op die vragen. Er wordt gelogen over wie nu wat doet. Er wordt geen antwoord gegeven over de optie van Avalex. Dat zou privaatrechtelijk zijn maar alle raadsleden hebben het recht alle informatie op te vragen aan Avalex. Dat wordt dus angstvallig voorkomen zelfs door met elkaar een geheimhoudingsclausule in contracten op te nemen. De actiegroep uit Voorschoten had meer succes met een WOB verzoek. Die info zou Wassenaar met de raad delen. Nooit gebeurd ondanks een actieve en passieve informatieplicht van het college. Hier de stukken over het zogenaamde onderzoek.

Antwoord 291116 Voorschoten antwoord op WOB verzoek verkenning locaties

Al snel bleek dus dat er wel degelijk concrete plannen waren voor een nieuw afvalcentrum in de Dobbewijk Voorschoten uitsluitend bestemd voor de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten

Verkenning a

Verkenning b

Verkenning c

Verkenning d

Verkenning e

Verkenning f 1

Verkenning f 2

verkenning f 3

Avalex heeft reeds een koopoptie getekend met Hoogvliet Beheer, de eigenaar van de grond. Zowel Wassenaar als Voorschoten zeiden aanvankelijk niets te weten later stelde men niets te maken te hebben met de plannen van Avalex. Avalex stelt op pagina 9 van de begrotingswjziging 2017;

Duurzaamheidscentrum

Avalex heeft de vraag gekregen van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten om te onderzoeken of het mogelijk is een Duurzaamheidscentrum te ontwikkelen ter vervanging van de bestaande milieustraten in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft vooralsnog besloten niet zelf te investeren in deze ontwikkeling.

Met andere woorden: de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gebruiken het geld voor de koopoptie in de Dobbewijk van de gemeenten die deelnemen in de GR Avalex terwijl Voorschoten niet eens deelneemt aan de GR Avalex. Het is inmiddels gebleken dat het college in Voorschoten (niet de raad!) in de zomer 2016 al een bijdrage van 10.000 euro heeft betaald aan Avalex voor deze optie……

Saillant detail is dat het centrum in Leidschendam-Voorburg verplaatst moet worden omdat het tegen de woonwijk aanligt. Leidschendam-Voorburg heeft in 2015 een transformatie visie vastgesteld voor Mebin en het Avalex afvalstation in de Klein Plaspoelpolder.

Op de website van de gemeente Voorschoten staat een link naar de Avalex website. Daar terechtgekomen staat er het volgende;

Milieustraat Delft
 Voltaweg 11, 2627 BD Delft
 maandag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.00 uur
 Doordeweeks is het rond 10.00 uur en 15.00 uur vrij druk. Houd rekening met wachttijden.

Milieustraat Leidschendam-Voorburg
 Nieuwe Havenstraat 3-B, 2272 AD Voorburg
 maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 15.30 uur
 zaterdag 13.00 – 16.00 uur

Milieustraat Pijnacker-Nootdorp
 Molenweg 61, 2631 AB Nootdorp
 maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 8.00 uur tot 12.00 uur

Milieustraat Rijswijk
 Laan van ‘s-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag
 maandag tot en met vrijdag 8.00 uur tot 15.30 uur
 zaterdag van 9.00 – 12.00 uur

Milieustraat Wassenaar
 Hogeboomseweg 6, 2241 BG Wassenaar
 maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
 zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
 * Ook inwoners van Voorschoten kunnen gebruik maken van deze milieustraat.

Inwoners van Voorschoten kunnen dus volgens deze informatie alleen naar de milieustraat in Wassenaar kunnen gaan maar onder het kopje “Veel gestelde vragen” staat op de Avalex website onder Milieustraten het volgende (overigens vindbaar via de link vanaf de website van Voorschoten);

Ik ben een inwoner van Voorschoten, waar kan ik mijn grofvuil naartoe brengen?

Alle huishoudens hebben een Avalexpas ontvangen. Deze pas geeft toegang tot alle milieustraten. Voor alle overige vragen omtrent afval, ophalen grofvuil, kun je terecht bij het Klantencontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14071.

Gaan wij vervolgens kijken wat de kosten zijn als inwoners van Voorschoten hun vuil storten dan komen wij de volgende tarievenlijst van Avalex tegen;

afvalbrengstation-tarieven-inwoners_140116

DLW stelt dat onterecht door Voorschoten nu al gebruikt wordt gemaakt van de gemeenschappelijke afvalcentra van Avalex zelfs zonder maar iets te betalen.

Verder is er onduidelijkheid over de (onterecht per 1-1-2017) ingaande gewijzigde inzamelingsmethode. Inwoners van Wassenaar kregen eind december hierover een brief van Avalex. Daarin stond een informatie telefoonnummer. Wanneer men dat nummer belt dan krijgt men steevast te horen dat niet Avalex maar de gemeente Wassenaar over de inzamelingsdata gaat. Daar wordt dan bij het klantencontactcentrum (KCC) gezegd dat men teruggebeld zal worden. Van de verantwoordelijke wethouder Leo Maat vernamen wij dat in de week van 9 januari 2017 er informatie komt over de nieuwe inzameling. DLW merkt op dat feitelijk er nog steeds geen begin kan gemaakt worden. De instemming van de raden is er namelijk nog steeds niet.

Inwoners van Voorschoten worden geïnformeerd om het afvalstation te realiseren

Avalex en de gemeente Voorschoten gaan nu een groep inwoners van Voorschoten informeren over het plan om een afvalstation in de Dobbewijk te realiseren. Dat zal op 17 januari 2017 gaan gebeuren in het cultureel centrum, Prinses Marijkelaan 4 in Voorschoten. Het afvalstation is ook bedoeld voor inwoners van Leidschendam-Voorburg. De informatieavond is gepland van 17.00 tot 20.00 uur.

De enige partij die in de afgelopen jaren kritische vragen in Voorschoten heeft gesteld is GroenLinks.

GL schriftelijke vragen afval juli 2012

Schriftelijke vragen Groenlinks over Avalex juli 2012

Opvallend genoeg treden Avalex en de gemeente Voorschoten niet samen naar buiten. Avalex wil in de ene zaal tekst en uitleg gaan geven, de gemeente doet dat in de naastgelegen zaal. Avalex heeft de uitnodiging verzonden aan bewoners en ondernemers van de Dobbewijk, het gebied Papelaan-west – dat grenst aan de Dobbewijk – en bewoners van een appartementencomplex ten oosten van de Dobbewijk, naast de spoorbaan.De enige doelstelling lijkt te zijn, uitleggen waarom het afvalcentrum in de Dobbewijk zal komen.

Het gescheiden optreden van Avalex en de gemeente Voorschoten is behalve verbazingwekkend maar ook procedureel vreemd. Voorschoten is (en dat is al eerder gezegd) geen deelnemer aan de GR Avalex maar maakt er wel gebruik van en onduidelijk is ook waar de kosten terecht komen. Duidelijk is wel dat er helemaal geen overleg met de inwoners zal plaatsvinden. Dat het centrum niet in het bestemmingsplan past lijkt geen belemmering te zijn. De mogelijkheden om buiten de raad om te besluiten tot een tijdelijke ontheffing voor activiteiten welke strijdig zijn met het bestemmingsplan voor bepaalde of zelfs onbepaalde tijd zijn aan het college. Dit is in de bebouwde kom zelfs mogelijk zonder instemming van de Provincie.

In mei 2016 heeft Avalex een plan opgesteld voor dit centrum en nu heeft men er niets mee te maken? Het station moet 7 dagen in de week geopend zijn. Op 6 dagen van 10.00 tot 20.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur. De benodigde oppervlakte is 5000-6000 m2 tenzij er een Retailcenter bijkomt. Dan is de ruimtebehoefte groter. Er worden 50 bezoekers per uur verwacht, exclusief de vrachtwagens.

DLW is van mening dat een dergelijk centrum wettelijk gezien niet eens in de  gemeente Voorschoten gevestigd KAN worden ook al omdat de gemeente Voorschoten geen deelnemer is van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex.

duurzaamheidscentrum houtskoolschets Avalex mei 2016

Geluk bij een ongeluk. Voorschoten staat onder curatele

Een geluk bij een ongeluk is dat de gemeente Voorschoten geen geld heeft en inmiddels onder curatele van de provincie staat. Zij zullen geen enkel besluit kunnen nemen zonder toestemming van de provincie.

Brief provincie Preventief toezicht Voorschoten 15-12-2016

2015:

HET COLLEGE VAN WASSENAAR WIL DAT RAAD BESLUIT OM TOT OMGEKEERDE AFVALINZAMELING OVER TE GAAN ZONDER DE INWONERS TE RAADPLEGEN.

De coalitie heeft samen met het college weer aangetoond dat er in Wassenaar helemaal geen sprake is van transparantie van bestuur of het betrekken van de inwoners bij ingrijpende vraagstukken. Zelfs de raad wordt beperkt in haar taak als volksvertegenwoordiging.

Vanuit het rijk is de doelstelling opgelegd om tot meer afvalscheiding te komen. Dat kan op verschillende manieren, in diverse varianten en tegen verschillende kosten. Hoofdmethoden zijn bronscheiding en nascheiding.

De bedoeling van omgekeerd inzamelen is dat het makkelijker moet worden voor inwoners om plastic, metalen en drinkpakken te scheiden van glas, papier en textiel. DLW vindt het op dit moment onverantwoord om “in te stemmen met een afvalsysteem waarvan het onzeker is of er pas op de langere termijn winst valt te verwachten”. De groei van recycling stagneert al jaren. Onder invloed van de “Cradle to cradle” gedachte wordt het idee “afval als grondstof” echter steeds belangrijker. Burgers willen hun afval best scheiden, maar dat moet niet te ingewikkeld worden. De drie G’s van het inzamelen zijn van toepassing: gemak, gemak en gemak.

De ontwikkelingen gaan razendsnel op dit moment. Alternatieven (en de voor- en nadelen ervan) mogen van het college cq de coalitie niet worden overwogen door de raad terwijl de burgers volkomen genegeerd worden.

In het voorstel aan de raad noemt burgemeester Jan Hoekema “de vermeden verbrandingskosten en de opbrengsten van grondstoffen” als belangrijkste punten die geld opleveren. Het college wil het nieuwe afvalbeleid uitvoeren “tegen een maximaal gelijkblijvende bijdrage voor Wassenaar”. Het streven is om 75 procent van al het Wassenaarse afval te hergebruiken en te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Daar zijn echter meerdere mogelijkheden voor om dit te bereiken echter die afweging wordt de raad (en de burgers) onthouden. Het is dit en niets anders. Het is stikken of slikken. Deze dictatoriale en ondemocratische houding heeft al eerder geleid tot grote wrijving tussen raad en college.

AVALEX

Avalex is een overheidsbedrijf van zes gemeenten in de regio Haaglanden. Het bedrijf is onder meer belast met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval van ruim150.0000 huishoudens. Wassenaar werkt hierbij samen met 5 andere gemeenten voor het inzamelen van huishoudelijk afval (incl de exploitatie van de brengstations). Avalex moet nu weer 15 miljoen euro investeren in het nieuwe project, terwijl dezelfde Avalex nog maar een paar jaar geleden bijna failliet ging. Het risico als het verkeerd gaat ligt echter bij de deelnemende gemeenten. Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is van mening dat er teveel onzekerheden zijn waardoor de financiële risico’s te groot zijn. Dit moeten we dus niet ondoordacht beslissen. De haalbaarheid van het nieuwe systeem brengt onvoorspelbare risico’s met zich mee. Daar moeten we dus niet aan beginnen..

DOEL WAS HOGERE OF TENMINSTE GELIJKBLIJVEND SERVICE NIVEAU TEGEN LAGERE KOSTEN

Doelstelling bij de oprichting van Avalex in 2001 was dat de kosten zouden dalen bij een hoger of tenminste gelijkblijvend serviceniveau. Uit een onderzoeksrapport ‘onderzoek Avalex’ van de gezamenlijke rekenkamers van de deelnemende gemeenten bleek dat de deelname aan Avalex niet heeft geleid tot een daling van de afvalstoffenheffing. Ondanks een daling van de verwerkingstarieven (per 1-1-2010) door een contract van Avalex met afvalverwerker Twence in Hengelo zijn de tarieven nauwelijks gedaald.

Maar de gemeente Wassenaar heeft zelfs NIET eens geprofiteerd van die lagere verwerkingskosten. Dit omdat gemeente Wassenaar nog vastzat (tot 2016) aan een duur vuilverwerkingscontract met Gevulei wat de gemeente Wassenaar al die jaren ruim 300.000 euro per jaar extra heeft gekost . Ieder huishouden heeft dus al jaren per jaar 30 euro teveel betaald terwijl Wassenaar ook niet heeft geprofiteerd van de per huishouden circa 50 euro lagere verwerkingskosten. Ieder weldenkend mens zorgt toch dat hij eerst van het oude contract af is voordat hij een nieuw contract afsluit. De gemeente Wassenaar dus niet, er is toch geld genoeg en met het afstoten van taken is het geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente moeten ze gedacht hebben.

Dat alles verklaart echter niet waarom de afvalheffing in Wassenaar tot wel 2 x zo hoog is als elders terwijl bij een aantal gemeenten worden ook andere kosten bestreden uit de afvalstoffenheffing. kwijtschelding. Nu de afvalstoffenheffing met dit plan niet worden verlaagd, is dit feitelijk een verhoging van minstens 110 euro.

De conclusie van de rekenkamers was dan ook dat de kostendaling van de verwerkingskosten voor Avalex niet heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing voor de burgers. Daaruit kan naar mening van DLW worden geconcludeerd dat ten eerste de beoogde synergie-effecten niet gerealiseerd zijn en ten tweede kan geconstateerd worden dat, ondanks de recente reorganisatie van Avalex, de kosten eerder zijn gestegen. Immers er moet nu al een opbrengst moet zijn van ingezamelde grondstoffen en er is dientengevolge sprake van minder restafval wat tegen hoge kosten moet worden verbrand . Conclusie is dus dat Avalex nog steeds niet efficiënt werkt.

Overzicht afvalstoffenheffing (2013)

Gemeente/EURO
DELFT…………………141,11
LEIDSCHENDAM-VOORBURG…..205,71
MIDDEN DELFLAND ……….186,30
PIJNACKER NOOTDORP……..197,10
RIJSWIJK………………201,87
WASSENAAR……………..315,46
GEMIDDELD……………..188,14

Het nieuwe project van afvalscheiding, “omgekeerd inzamelen”, betekent voor Wassenaar een kostenpost van ongeveer 1,15 miljoen euro. Dat blijkt uit de cijfers van reinigingsbedrijf Avalex. Daarnaast wordt het serviceniveau naar beneden bijgesteld.

Er komen meer containers in uw tuin of op uw balkon te staan. Er wordt minder vaak vuil opgehaald dus er komt, zeker in de zomermaanden, meer geuroverlast. Mensen die slecht ter been zijn zullen anderen om hulp moeten vragen om hun afval weg te brengen. Immers voor het restvuil moet u zelfs de deur uit naar, in de openbare ruimte opgestelde, restvuilcontainers. De vrachtwagens van Avalex zullen, weliswaar met minder personeel, meer kilometers rijden, terwijl er door de inwoners meer kilometers zullen worden afgelegd. Van een duurzaam effect (onder andere ten aanzien van Co2 reductie) is dus ook geen sprake.

Pas vanaf 2021 zijn de kosten (als alles goed gaat) mogelijk terugverdiend. Bij 11.400 huisaansluitingen zou deze lagere serviceverlening een verlaging van de kosten betekenen van slechts 20 euro per jaar per huisaansluiting. Daar heb je geen gescheiden afvalscheiding voor nodig.

Naast het argument dat het efficiënter is (minder restafval wat tegen hoge kosten verbrand moet worden, minder personeels- en transportkosten) zou het gescheiden ingezamelde afval als grondstof geld opbrengen, maar dat voordeel blijkt niet uit de genoemde “slechts boterzacht aangetoonde” voordelen. Avalex durft dan ook geen garantie dat de tarieven zullen dalen, dat beslissen de gemeenten zelf, zegt Avalex.

Al met al is Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) van mening dat dit voorstel niet rijp is voor besluitvorming en dat de discussie samen met U als inwoners van Wassenaar gevoerd moet worden wat de beste keuze is.