Ondertunneling

DLW KWAM AL IN 2011 MET EEN CONCREET PLAN VOOR ONDERTUNNELING VAN DE N44 (de Rijksstraatweg in WASSENAAR)

Wassenaar zonder doorgaand verkeer over Rijksstraatweg? Dat kan, met een duplex-tunnel; de Amsterdamse Baan .

artikel ondertunneling

Het concept van de duplex-tunnel is geschikt voor alle personenauto’s en bestel- en taxibussen (rijhoogte 2,8m max). Vrachtwagens worden dus niet toegestaan in de tunnel. De duplextunnel is een tweelaags tunnel onder de Rijksstraatweg tussen de A44 en de Landscheidingsweg/N14.

Vrachtwagens een gering gedeelte van het totale verkeer blijven op het maaiveld. Ook al het lokale verkeer van en naar Wassenaar blijft op het maaiveld. Het vermijden van vrachtverkeer in de duplex-tunnel maakt de tunnel veel veiliger. De duplex-tunnel in de A86 bij Parijs is vooral door het ontbreken van vrachtverkeer zo veilig.

Het gedeelte van de tunnel onder de Rijksstraatweg wordt een 5600m lang. De duplex-tunnel heeft twee rijdekken boven elkaar, voor elk rijrichting één rijdek met twee rijstroken en een strook voor hulpdiensten. De capaciteit per rijrichting is circa 4000 vtg/u. Een inwendige diameter van de tunnel van 11m is noodzakelijk vanwege de extra strook voor de hulpdiensten. De in- en uitritten bij de A44 worden direct verbonden met de A44 en krijgen elk twee rijstroken. De capaciteit wordt daarmee circa 4000 vtg/u per rijrichting.

Wassenaar 15mei2011 tunnel rijkstraatweg_Pagina_5Wassenaar 15mei2011 tunnel rijkstraatweg_Pagina_4

 

Aan de kant van de N14 krijgt de tunnel een in- en uitrit met elk een capaciteit van 2000 vtg/u. Ook zijn een in- en uitrit voorzien op de Landscheidingsweg richting A4. De duplex-tunnel wordt met de in- en uitrit verbonden door twee aparte korte tunnelbuizen, elk voor één rijstrook en één strook voor hulpdiensten. In- en uitrit bevinden zich in het concept voorbij de Bezuidenhoutseweg richting A4.

De aanleg van de tunnel onder de Rijksstraatweg zal hinder opleveren. Omdat de duplex-tunnel wordt geboord op de aansluitpunten aan beide einden na, blijft het maaiveld grotendeels onveranderd. Hinder tijdens de bouw wordt vooral veroorzaakt bij de einden van de tunnel. Bewoners langs de Rijksstraatweg kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. Er is minder vervuiling, omdat het doorgaande verkeer in de tunnel rustig door kan rijden, er is geen geluidshinder van het verkeer in de tunnel, lucht in de tunnel kan worden gezuiverd.

De kosten (stand 2011) voor het duplex-gedeelte zijn gebaseerd op de kosten van de vergelijkbare Hubertustunnel (10m inwendige diameter en 2 keer 1600m lang) en die bedroegen €150 miljoen.

Wordt de duplextunnel uitgevoerd met een diameter van 11m, dan stijgen de kosten met een factor 10%. De diameter van 11m is noodzakelijk om de strook voor hulpdiensten onder te kunnen brengen. Voor een lange tunnel is dat wel wenselijk. Rekening houdend met een lengte van 1x5600m en de grotere diameter zouden de kosten een € 290miljoen moeten bedragen. Voor inflatie en extra voorzieningen voor de in- en uitrit naar de N14 wordt een kostenraming van €325 miljoen genomen. De lengte van de twee in- en uitrit tunnels naar de N14 is circa 1100m. De benodigde inwendige diameter is 7m (rijstrook plus strook voor hulpdiensten). De verhouding voor de lengte in vergelijking met de Hubertustunnel is 2×1100/1×1600 = 70%.

De geschatte kosten voor de in- en uitrit tunnels worden 0.7 x 0.7 x €150 miljoen, plus inflatie €90 miljoen. Een redelijke schatting voor de kosten voor de duplex-tunnel met twee relatief lande in- en uitrit tunnels is € €400 miljoen. De kosten voor herinrichting van het maaiveld zullen relatief laag zijn, omdat boortechniek wordt gebruikt.

DE DOOR GEMEENTE WASSENAAR GEMISTE KANSEN

Wassenaar heeft de afgelopen decennia veel kansen laten lopen. Wij gaan slechts terug tot het recente verleden. Een gemiste kans is dat wij geen onderhandelingen hebben gevoerd mbt de komst van de bebouwing op Valkenburg en de daaraan gerelateerde Rijnlandroute. Die route zal de Wassenaarse problemen niet oplossen. Wij zullen daar op dit moment niet op door gaan.

Op 2 juli 2012 stelt DLW vragen over het MIRT (het bereikbaarheidsprogramma Haaglanden 2020-2040). In dat programma is bijna 500 miljoen beschikbaar voor het oplossen van knelpunten. Lees hier de reactie van de toenmalige CDA wethouder verkeer Dienke Dekker en D66 burgemeester Jan Hoekema op onze vragen. Zij weigeren vervolgens een zienswijze in te dienen om te voorkomen dat de verkeerscongestie op de Rijksstraatweg nog verder verergert. Niemand in de raad reageert op de vraag en het voorstel van DLW om als gemeente een zienswijze in te dienen. DLW dient vervolgens zelf een zienswijze in.

Lees hier de notulen van die vergadering over te verwachten problemen;

De voorzitter: Dan heb ik vragen van de heer Paulides van DLW staan, over de Rijksstructuurvisie en de MER, en over de MIRT-verkenning Haaglanden, excuus voor al het jargon.

De heer Paulides: Ik dacht dat de vragenronde over actuele zaken ging. Ik heb een actuele vraag maar we moeten ervoor waken dat we geen aparte raadsvergaderingen binnen de raadsvergadering gaan doen.

De voorzitter: Trekt u uw vraag terug?

De heer Paulides: Neen, dit is een actuele vraag. De MIRT, voor degenen die dat niet weten, is een investeringsplan voor de Haagse regio; het gaat om € 500 miljoen. Het doel is om Den Haag optimaal bereikbaar voor de auto te maken, in combinatie met een optimale leefbaarheid. De doelstellingen zijn het verbeteren van de doorstroming op de toegangswegen en dat betekent dat deze een hogere verkeerscapaciteit krijgen. Volgens mij zijn er consequenties voor Wassenaar, namelijk een verhoogd verkeersaanbod op de Rijksstraatweg en de Wittenburgerweg. Ik heb een beetje de indruk dat deze MIRT een gemiste kans is voor Wassenaar, tot op heden. Ik heb nooit gehoord dat we daar mee bezig waren.

  • Heeft het college deelgenomen aan het project en zo ja, met welk resultaat?
  • Heeft het college inzicht in de gevolgen voor de Wassenaarse situatie met betrekking tot de hogere verkeerscapaciteit?
  • Heeft het college een visie ingediend of is zij dit van plan dit voor woensdag aanstaande te doen?

Ter informatie, de gemeente Rijswijk, heeft voor de Beatrixlaan het een en ander binnengesleept. Ik denk dat het ook een kans voor Wassenaar zou moeten kunnen zijn.

De voorzitter: Wethouder Dekker, slaat u eens een slag.

Wethouder Dekker-Mulder: Ik sla nooit een slag want ik wil wel even weten waarover het gaat. Ik heb mij al eerder bezig gehouden met deze inprikkers in Haaglanden-verband. Wat blijkt uit vragen in Haaglanden, en wat ook door onze verkeersdeskundige hier in De Paauw wordt gezegd, is dat de situatie voor Wassenaar en rond de N14 er zeker niet slechter op gaat worden door de inprikkers. Er zullen ongelijkvloerse kruisingen komen, en betere en ruimere opstelvakken, en daardoor zal de doorstroming op de N14 worden verbeterd. Bovendien is er de verbreding van de A4 aan de orde. Wij verwachten dat er een goed alternatief is voor de N44 en hebben daarom geen reden gezien een zienswijze in te dienen.

De heer Paulides: Dat is precies het probleem waarover het in Den Haag gaat. Bij Den Haag houdt de grens op bij de N14 en de N44. Ik denk dat er gewoon niet omheen kunt dat je, als het verkeersaanbod op de Norah toeneemt, ook met meer verkeer bij de Bijhorst te maken krijgt, dus op de Rijksstraatweg en op de Wittenburgerweg. Ik denk dat de gemeente Wassenaar in ieder geval een visie moet geven waarin staat dat we willen dat er een oplossing voor wordt gevonden, indien dat consequenties heeft voor de gemeente. Mijn vraag is toch: wilt u een visie indienen?

Wethouder Dekker-Mulder: Ik begrijp u want u zegt dat het betekent dat de verkeersintensiteit op de N44 toeneemt, maar volgens de verkeersdeskundige is dat niet het geval.

De heer Paulides: Dan moet u mij even uitleggen waarom de ongelijkvloerse kruisingen op de Norah als consequentie zouden hebben dat er een hogere verkeerscapaciteit is. De capaciteit wordt gewoon hoger. Den Haag in, is ook Den Haag uit, want een weg heeft twee kanten.

De voorzitter: De gedachte is, en dat is in het DB elke keer het thema, mijnheer Paulides, van de portefeuillehouders verkeer en vervoer: naarmate de A4 beter wordt, is er minder drukte op de A44. Het is ook zo dat de gemeente Den Haag niet altijd vooraan staat om zich de problematiek van de A44 werkelijk toe te eigenen; daar heeft u wel een punt. Naarmate de A4 beter begaanbaar wordt en sneller doorstroomt, is ook de druk van de NORAH op de A44 minder. Zo werkt dat nu eenmaal.

De heer Paulides: Dan moet u het plan echt goed lezen. Bij Leidschendam-Voorburg zijn ze echt van plan om de stoplichten weg te halen en om daar ongelijkvloerse kruisingen van te maken, met als enig doel een hogere doorstroming. Dat is ook weer verkeersaanbod. Als je snel naar Den Haag wilt, ga je over de Rijksstraatweg.

De voorzitter: De heer Paulides en het college verschillen enigszins van mening maar we zullen hem op de hoogte houden van de discussies in de komende jaren en we zullen ook kijken hoe het uitpakt. Dat is misschien ook nog wel interessant.

AANVULLING DLW 2016:

De Rijnlandroute en de verbreding van de A4 zullen het stijgend verkeersaanbod op de Rijksstraatweg (in 2015 +35%) niet oplossen zeker niet indien de bebouwing van Valkenburg doorgaat hetgeen nu het geval lijkt te zijn. Gezien het feit dat Den Haag alle wegen (Utrechtse baan en Rotterdamse baan) aansluit op een halve rondweg aan de noordzijde van Den Haag en de Norah ook nog steeds een hogere verkeerscapaciteit moet krijgen zullen de problemen voor Wassenaar niet kleiner worden. De recent gehoorde opmerking dat het oplossen van een verkeersprobleem voor Den Haag voor extra problemen zou kunnen zorgen is het omdraaien van het probleem. Juist de maatregelen in Den Haag maken het noodzakelijk dat Wassenaar nu eindelijk in actie komt.