Afgelopen dinsdag stond de restauratie/renovatie raadhuis de Paauw op de agenda. Het was een  idee van de coalitie om de gemeentewerf inclusief het gemeentekantoor vrij te spelen voor woningbouw. Raadhuis de Paauw moet een volwaardig bestuurscentrum worden waar naast het college van B&W ook 175 Wassenaarse ambtenaren onderdak vinden. 

De kosten bedroegen aanvankelijk net geen 13 miljoen inclusief 2 miljoen aan duurzaamheidsmaatregelen.  Inmiddels is de keuze gevallen op een nog hoger niveau van  restauratie/renovatie. Sober en doelmatig is niet goed genoeg terwijl stapsgewijs het aantal te huisvesten ambtenaren terug is naar nog geen 45 maar de kosten zijn wel al bijna5 miljoen gestegen (nu 15 miljoen exclusief duurzaamheidsmaatregelen).

Maar nog erger is dat er allerhande gerelateerde kosten (verhuizingen van gemeentewerf, tijdelijke en definitieve huisvesting resterende ambtenaren, brandweermuseum, klantencontactcentrum (KCC) en het archief, extra kosten thuiswerken enzovoort) buiten beschouwing gelaten worden. Een deel van het gemeentekantoor zal in gebruik moeten blijven. Nog minder opbrengst en nog meer kosten. Voor de nu al 15 miljoen kosten kunnen er ook ruim 60 eengezinswoningen worden gebouwd.

Vergeten werd ook dat de gemeentewerf ernstig vervuild was. De opbrengst van 2 à 3 miljoen Euro waarop gehoopt wordt zou wel eens kunnen verdampen als de sanering duurder uitvalt. De gemeentewerf was ooit in gebruik van de gemeentelijke gasfabriek. Bekend is dat op dat soort locaties sprake is van enorme vervuilingen. Dat werd naar aanleiding van het gifschandaal in Lekkerker ook geconstateerd in Wassenaar.

De locatie kwam op de lijst van meest vervuilde locaties in Zuid Holland. Sanering was met spoed noodzakelijk. Echter de raad, en met name de toenmalige CDA wethouder, beweerde in de jaren 90 dat de circa 6 miljoen gulden niet op te hoesten was door Wassenaar. Er volgde een zeer beperkte sanering. DLW waarschuwde afgelopen jaar het college tevergeefs voor het vervuilingsprobleem maar er werd pas naar ons geluisterd nadat wij een overzicht met alle feiten publiceerden.

Ook verzochten wij de projecten niet los van elkaar te bezien. Dat werd toegezegd maar niet nagekomen. Inmiddels is iedereen het er mee eens dat er gesaneerd moet gaan worden maar de mate van sanering is nog een discussie op zich. De buurt maakt zich zorgen over de vele gevallen van kanker in de buurt en nader onderzoek is hier ook nodig.

Tijd voor een heroverweging van “het gouden paleis” vond DLW. De coalitie weigerde, liever een gouden paleis dan 60 betaalbare eengezinswoningen. 

www.democratischeliberalen.nl

Reacties zijn gesloten.