Wassenaar, 10 januari 2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022

DEMOCRATISCHE LIBERALEN WASSENAAR
DLW KOMT OP VOOR U!

 

Download hier het volledige programma.

DLW is dé lokale politieke partij voor een veilig, gezond, soeverein en leefbaar Wassenaar. De bekende Wassenaarder Ben Paulides is de lijsttrekker. DLW is van mening dat politieke partijen zich in de raad zowel in de coalitie als in de oppositie zich moeten inzetten om het optimale resultaat voor Wassenaar te bereiken. Dat houdt in dat DLW de kaderstellende en controlerende taak als volksvertegenwoordiger serieus vervult. Wij durven te zeggen waar het op staat. DLW weigert daarom aan het handje te lopen van de coalitie, ook als wij deel uitmaken van een coalitie. Goede voorstellen zullen we uiteraard graag steunen.

 

Wij maken een eigen afweging. Als lokale partij zijn wij gevrijwaard van door landelijke partijen opgelegde doctrines. De Wassenaarse belangen komen vóór de belangen van nationale partijen in Den Haag. DLW houdt de vinger aan de pols en wij vragen u DLW het vertrouwen te geven dat wij verdienen.

 

De invloed van de andere lokale partijen in Wassenaar beperkt zich veelal tot de gemeentegrenzen. Onze kandidaat-raadsleden hebben echter goede persoonlijke contacten met provinciale en landelijke partijen. DLW is een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. Wij werken met andere lokale partijen in de regio samen om gezamenlijk meer greep te hebben op de gemeenschappelijke regelingen en op de besluiten van de Provincie Zuid-Holland.

 

DLW zal als deelnemende partij in een coalitie niet aarzelen om tegen te stemmen indien een voorstel niet in het belang van Wassenaar en/of de inwoners is. Dat heeft onze partij de geuzennaam bezorgd af en toe de luis in de pels te zijn. Onze standpunten hebben wel degelijk invloed tot op landelijk niveau. En zo hoort het ook; een raadslid moet functioneren zonder last. Dat wil zeggen dat raadsleden hun eigen afweging moeten maken zonder zich een standpunt te laten voorschrijven.

 

Voor DLW staat de mens en de menselijkheid voorop. DLW wil samen met inwoners van Wassenaar dingen bereiken. Inwoners van Wassenaar hebben niet klakkeloos te accepteren wat onze ‘volksvertegenwoordigers’ menen te kunnen besluiten over Wassenaar. DLW vindt dat de inwoners betrokken moeten zijn bij het bestuur van de gemeente en duidelijk en transparant moeten worden geïnformeerd.

 

DLW neemt de inwoners van Wassenaar serieus staat open en luistert naar alle bevolkingsgroepen. DLW staat ervoor dat het bestuur de burgers helder en inzichtelijk informeert over beleidsvoornemens, beleidsplannen en projecten. Bestuurders staan nu te ver van de burgers af. Het gebruik van misleidende en/of hoogdravende taal is, net zoals het gebruik van ambtelijke taal, een veel gehoord verwijt. DLW staat voor duidelijke en begrijpelijke taal waar de burger centraal staat. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

 

DLW zet zich al langer in om in Wassenaar tot een krachtig en transparant bestuur te komen. De lokale politici van DLW zijn politiek actief uit overtuiging. DLW is wars van vriendjespolitiek. DLW wil ervoor zorgen dat het vertrouwen in de politiek wordt teruggewonnen. DLW geeft duidelijk aan waarvoor het staat. DLW heeft daarvoor een gevarieerde kandidatenlijst. Samen maken wij een vuist!

 

BETROUWBAAR BESTUUR

DLW wil voldoende invloed kunnen uitoefenen in de gemeenteraad, om achterkamertjespolitiek aan te pakken en ervoor te zorgen dat ook de ambtelijke organisatie naar behoren gaat functioneren; zeker nu, na het debacle met de werkorganisatie Duivenvoorde. We moeten goede vakmensen aantrekken en behouden en een gedegen financieel beleid voeren. De deskundigheid van inwoners van Wassenaar moet worden benut. Alleen dan kunnen we voorkomen dat de gemeente Den Haag Wassenaar annexeert en Wassenaar ook op langere termijn zelfstandig blijft.

 

Een toenemend aantal mensen ervaart de gemeentelijke overheid als vervreemd van hun eigen wensen en behoeften en buiten hun controle. De gemeente wordt nog steeds gedomineerd door ambtelijke koninkrijkjes en extreem veel inhuur van dure, externe deskundigen. DLW wil meer greep op het ambtelijk apparaat; de burgemeester moet frequente functioneringsgesprekken houden met de gemeentesecretaris over de mate waarin gestelde doelen zijn behaald en de gemeenteraad hierover informeren. De touwtjes moeten worden aangetrokken nu Wassenaar weer een eigen ambtenarenapparaat heeft!

 

Wat de invloed van de inwoners van Wassenaar uitholt, is de kennelijke weerzin bij het college tegen daadwerkelijke participatie van inwoners. Bij initiatieven van inwoners is gebleken dat zij zich terdege inhoudelijk verdiepten in de hen voorgelegde vragen. Vervolgens bleek met hun stem weinig of niets te gebeuren. DLW is dan ook voorstander van het invoeren van een correctief referendum, waarbij volstrekt helder is dat de wil van de inwoners in een tijdig stadium serieus wordt genomen. Ook na verwezenlijking van belangrijke projecten moeten inwoners worden betrokken bij de evaluatie ervan.

 

We knokken voor bovengemiddelde dienstverlening aan onze inwoners. DLW wil in de omvang en samenstelling van het ambtelijk apparaat een herschikking ten gunste van de vakmensen en ten koste van procesbegeleiders. Onze gemeente moet bovenal dienstbaar zijn aan inwoners, bedrijven en organisaties in Wassenaar. Zij moet in goede verbinding staan met de inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kerken. Een goede informatievoorziening is dan ook van groot belang, waarbij de gemeente in begrijpelijke taal met de burger communiceert. Naast een goede digitale informatievoorziening, dient ook de informatie fysiek verstrekt te worden aan inwoners die over onvoldoende digitale middelen of vaardigheden beschikken. Wassenaar moet een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman krijgen, bij wie inwoners terecht kunnen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen.

 

VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT

Voor vertrouwen in de rechtsstaat is het vertrouwen in veiligheid op straat onmisbaar. Hoewel Wassenaar als zeer veilig bekend staat, is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Veel inwoners voelen zich onveilig of worden het slachtoffer van criminaliteit. Wijkagenten moeten daarom weer terug in de wijken. Wassenaar moet zijn politiebureau behouden en deze moet in voldoende mate worden bemand. Voor het verbeteren van de leefbaarheid moet overlast worden teruggedrongen.

Georganiseerde misdaad en ondermijning zijn een bedreiging voor de rechtsstaat en moet dan ook hard worden bestreden. Aan vriendjespolitiek moet een eind worden gemaakt. Tegen illegale activiteiten moet worden opgetreden; de reputatie of het financieel vermogen van de overtreders mag daarin geen enkele rol spelen.

 

Met scholen, jeugdwerk en sportverenigingen moeten niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt over het terugdringen van het gebruik van alcohol, drugs en lachgas en het melden van drugshandel bij of op hun school. Scholen moeten toegang geven aan de politie voor periodieke controles op wapens en verboden middelen, inclusief controle van kluisjes van leerlingen. Ook moeten er meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) komen die drugskoeriers verbaliseren.

 

BOUWEN, WONEN EN FYSIEKE LEEFOMGEVING

Wassenaarders moeten zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om hier te blijven wonen. Het zogenaamde lokaal maatwerk in de woonruimteverdeling zal hiervoor maximaal moeten benut en uitgebreid, waarbij Wassenaarders die hier al langer wonen voorrang moeten krijgen boven andere groepen.

De woningmarkt in Wassenaar is te weinig ingericht op de specifieke behoefte van woningzoekenden, over de volle linie van jongere tot oudere. De gemeente moet daarom meer ruimte bieden aan collectieve woonvormen voor jongeren en ouderen. Bij nieuwbouw moet voldoende rekening worden gehouden met de wensen van Wassenaarders die hier al langer wonen en die voor hun kinderen op zoek zijn naar sociale huur- of koopwoning in Wassenaar.

 

Woningen die geen massale anonimiteit uitstralen en die worden gebouwd in een omgeving waarin aandacht is voor (groene) leefbaarheid, dragen bij aan het thuisgevoel in ons dorp. Dat vraagt om aandacht voor vernieuwing van buurten en wijken, transformeren van gebouwen met een andere bestemming, zoals kantoren en voormalige bedrijven, tot levensloopbestendige woningen en het zoeken van aansluiting bij bestaande straten, buurten en wijken. Woningbouwcorporaties moeten voor elke huurwoning die wordt verkocht, twee woningen in de sociale sector in Wassenaar bouwen. Zij moeten de uitstroom van alleenstaanden en ouderen uit eengezinswoningen naar appartementen faciliteren, bijvoorbeeld door voor die appartementen geen hogere huur te vragen dan voor de huidige huurwoning.

 

Op de Gemeentewerf moeten vooral appartementen worden gerealiseerd. De locatie van de voormalige Den Deijlschool daarentegen is geschikt voor de bouw van hofjeswoningen.

De verhuur van woningen moet worden onderworpen aan een vergunning, waarmee huisjesmelkers kunnen worden aangepakt. Het voeren van een gezamenlijk huishouden van twee ongehuwde personen of van een alleenstaande ouder met meerderjarige kinderen moet niet worden ontmoedigd door een te strikte interpretatie van de Participatiewet.

 

De Groene Zone in het noorden van Wassenaar moet ruimte bieden voor sport en recreatie, waaronder watersport en zweefvliegen. DLW is fel tegen het plaatsen van windmolens in de Groene Zone en waar dan ook in Wassenaar.

De geringe vaarhoogte van de brug aan de Voorschoterweg in Katwijk is nu nog een obstakel voor de recreatievaart en moet worden aangepast.

 

Onderzocht moet worden of de locaties van Avalex en Van den Dool kunnen worden verplaatst naar de loodsen op voormalig Vliegkamp Valkenburg of naar de Maaldrift. Wassenaar moet niet langer opdraaien voor de verwerking van vuilnis van Voorschoten! Illegaal geparkeerde sloopauto’s van de autosloperij in Maaldrift moeten consequent worden verwijderd en de entree van Maaldrift verdient een opknapbeurt. DLW wil onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe toegang tot de sportvelden aan de Dr. Mansveltkade via de Katwijkseweg.

 

Bij de openbare inrichting van de onze gemeente houden we rekening met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Zo blijven wij knokken voor openbare zelfreinigende toiletvoorzieningen in Wassenaar, ook buiten het centrum.

 

GEZONDHEIDSZORG

De huisarts is het sleutelfiguur in ons zorgstelsel. Het is van groot belang dat patiënten hun huisartsen als hun eerste zorgverlener blijven zien, en niet slechts als een doorverwijsloket naar het ziekenhuis. Dit vereist meer tijd voor de patiënt, dat zich uiteindelijk terugbetaalt met betere beslissingen en minder voorgeschreven medicijnen. Daarnaast moeten huisartspraktijken inzetten op primaire preventie en positieve gezondheid, onder andere met gespecialiseerde verpleegkundigen en door de zorgverzekeraars gefinancierde praktijkondersteuners.

 

De lessen die we van de coronacrisis hebben geleerd, moeten we inzetten om ons te keren tegen het sluiten van ziekenhuizen in de buurt, zoals Bronovo. Het is essentieel dat ziekenhuizen alleen fuseren bij aangetoond voordeel voor de patiënt en ziekenhuizen met een regiofunctie voor Wassenaar worden behouden.

 

DLW wil de ambulancepost in Wassenaar terug. De huidige aanrijtijden van ambulances nopen daartoe. Te realiseren bij de ontwikkeling van een nieuw medisch centrum in de huidige Sint Jozefkerk.

 

ONDERWIJS JEUGDZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Wassenaar beschikt over voorzieningen van voorschoolse educatie en over scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en internationaal onderwijs. DLW ziet deze voorzieningen niet los van hun maatschappelijke omgeving. In het bijzonder moeten zij aandacht besteden aan de problematiek van taalachterstand, schulden, pestgedrag, seksueel misbruik, alcohol- en drugsgebruik, maar ook aan gok- en internetverslaving. Scholen moeten zich actief inzetten tegen zaken als homohaat en antisemitisme, bijvoorbeeld door goede voorlichting en een adequaat sanctiebeleid.

De gemeente moet bijdragen aan preventieprogramma’s op school, zoals tegen pesten, verslavingsgedrag, overgewicht en onbedoelde zwangerschap. DLW verwacht van de gemeente dat zij de invulling van de maatschappelijke stage ondersteunt en samen met scholen, bedrijven en instellingen naar een zinvolle invulling van lokale stages zoekt, ook bij de gemeente zelf.

 

Ook in Wassenaar gaat het met een deel van onze jongeren niet goed. Tijdige signalering en interventie voorkomen grotere, maatschappelijke problemen. Elkaar kennen is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van oplossingen. Jeugdigen moeten worden aangesproken en uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.

Voor jongeren die een beroep moeten doen op jeugdhulp moet in Wassenaar naast ambulante hulp voldoende capaciteit beschikbaar komen voor daghulp, pleegzorg en gezinshuiszorg. Voor jongeren van 18 jaar en ouder die de jeugdhulp uitstromen en behoefte blijven houden aan begeleiding, moet de gemeente zorgen voor adequate vervolghulp, zowel ambulant als in de vorm van daghulp, kamertraining, beschut en beschermd wonen.

 

Sommige Wassenaarse jongeren dreigen uit het onderwijs te vallen voordat zij hun startkwalificatie (mbo-2, -3 of -4, havo- of vwo-diploma) hebben behaald. Dit kan om diverse redenen zijn, zoals het gebrek aan passend onderwijs voor hoogbegaafden of jeugdigen met ontwikkelingsachterstanden, maar ook vanwege een ontwrichtende gezinssituatie. DLW wil dat de gemeente er alles aan doet om deze jongeren binnen het onderwijs te houden en passend onderwijs te bieden.

DLW wil bovendien meer aandacht voor goede ventilatie op scholen en het gebruik van CO2-melders om besmettingskansen te verkleinen en wil het geven van zwemlessen en sporteducatie door scholen stimuleren.

 

Tijdige passende ondersteuning, zorg op maat en betere samenwerking rond jeugdigen en hun gezinnen is cruciaal om ervoor te zorgen dat geen kind of jongere tussen wal en schip valt. De beoogde transformatie van de jeugdzorg stagneert door een aantal knelpunten zoals het ontbreken aan deskundigheid bij de gemeente, gebrek aan samenwerking, geldtekort, administratieve rompslomp en aanbieders van zorg die in zwaar weer verkeren. Wat DLW betreft worden deze knelpunten aangepakt en komt er één loket voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

 

Volle aandacht verdient ook de wijze waarop de jeugdzorg functioneert. Jeugdbeschermings-organisaties doen niet altijd aan waarheidsvinding. Kinderrechters baseren hun oordeel hierdoor soms op subjectieve bevindingen. De gemeente moet dan ook de kwaliteit van organisaties in de jeugdbeschermingsketen, zoals Jeugdbescherming West, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis, kritisch volgen en aandringen op verbeteringen. De transformatie daadwerkelijk naar een hoger plan tillen vraagt behalve om lokale nuances, die altijd mogelijk moeten blijven, vooral om het vastberaden voornemen om als jeugdzorgregio gezamenlijk op te trekken. Dit geldt ook voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het kader van de Wmo.

 

OUDERENZORG

De structurele bezuinigen hebben alle takken van de zorgen geraakt, maar geen een zo sterk als de ouderenzorg. Onder de mantra dat ouderen zelf langer thuis wilden wonen is een derde van de verzorgingshuizen gesloten en werden de eisen voor verpleeghuizen verhoogd. Er is een vrijwel niet te overbruggen gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis. Het sluiten of ombouwen van verzorgingshuizen moet per direct stoppen, en ouderen met een lage zorgindicatie moeten hier weer terecht kunnen.

 

Ouderen zijn een onvoorwaardelijk deel van onze samenleving. Toch is de ouderenzorg steeds verder afgebroken. Bezuinigingen op vrijwel alle facetten van de ouderenzorg hebben er voor gezorgd dat ruim de helft van alle ouderen eenzaam is. Dit vinden wij moreel onacceptabel. Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid, het gevoel van er niet meer toe doen, de angst om afhankelijk te zijn van anderen (of hen tot last te zijn) en het onvermogen om zichzelf te uiten, belangrijke factoren zijn bij het gevoel van voltooid leven. Deze problemen moeten worden opgelost door in te zetten op zorg voor en waardering van ouderen, in plaats van hen buiten de samenleving te plaatsen. Dit kan door initiatieven van burgers te ondersteunen, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk.

 

KLIMAAT EN MILIEU

DLW wil dat er verstandig wordt omgegaan met klimaat en milieu. Dat kan ook zonder binnen afzienbare tijd fossiele brandstoffen dwangmatig uit te rangeren. Het Nederlandse klimaatbeleid kenmerkt zich door consequent foute keuzes die bovendien vaak averechts werken. Niemand moet worden gedwongen om van het gas af te gaan!

 

Het treffen van maatregelen tegen wateroverlast, bescherming tegen hoog water, inspelen op droogte en hitte, de ruimtelijke ordening inrichten op klimaataanpassing vergt veel geld. In plaats van de onhaalbare ambitie om als Wassenaar het klimaat aan te passen kan dit geld beter nuttig worden besteed. Als we ons aanpassingsvermogen verder vergroten, zijn we nóg beter in staat met opwarming of afkoeling om te gaan. Bij groot onderhoud aan het riool moet de capaciteit worden vergroot of moet een gescheiden rioolsysteem worden aangelegd, één voor het huishoudelijke afvalwater en het andere voor het regenwater.

 

Het terugdringen van CO2 moet praktisch verantwoord gebeuren, stap voor stap, voorzien van draagvlak, haalbaar en betaalbaar. Niet door star vasthouden aan theoretische modellen, maar door openstaan voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

 

De groene leefomgeving van Wassenaar draagt bij aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Goede zorg voor natuur en landschap is cruciaal. DLW wil nauwe samenwerking tussen alle huidige gebruikers van het landschap, van agrariërs tot natuurbeheerders, omdat we de gezamenlijke plicht hebben dit te beschermen. Dat doen we door hen samen te laten werken voor behoud en verbetering van het karakteristieke Wassenaarse landschap.

 

DLW koestert ons groen: wat groen is blijft groen. Bestemmingsplannen moeten dit ondersteunen. Openheid van het landschap is hierin cruciaal. Om dit voor elkaar te blijven houden, hebben we oog voor de belangen van de agrariërs.

 

Het onderhoud van het openbaar groen moet op een hoger plan worden getild; het onderhoudsniveau wordt qua hoogte voortdurend gewisseld en is Wassenaar onwaardig.

 

Natuur en landschap dienen toegankelijk te zijn voor bezoekers daar waar het kan. Daarbij moet worden aangetekend dat ruimte moet blijven voor rustgebieden voor flora en fauna. We moeten doordacht omgaan met openstelling, aangezien niet alle gebieden zich daarvoor lenen.

DLW is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond worden en blijven.

 

INFORMATIE EN PRIVACY

Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het verzamelen van onze gegevens makkelijker dan ooit. Daarom is ook het opkomen voor privacy belangrijker dan ooit. Door het op grote schaal verzamelen van data groeit de macht van de overheden en grote bedrijven ten opzichte van de individu. Omdat deze macht kan worden misbruikt, is het belangrijk om hieraan grenzen te stellen. Camera’s op de openbare weg mogen uitsluitend worden ingezet om criminaliteit te bestrijden of om sluipverkeer tegen te gaan.

 

DLW zet zich in voor proportionele dataverzameling door de gemeente. Die data moeten veilig worden opgeslagen. Het Chinese model, waarbij sommige steden compleet volhangen met camera’s die ook over gezichtsherkenning beschikken, is het perfecte voorbeeld van welke kant het in Wassenaar vooral niet moet uitgaan. Er zijn genoeg historische en actuele voorbeelden te noemen van dergelijke overheden die niet altijd even goedwillend zijn.

 

Als burger hebben we er het recht op om te weten welke informatie de gemeente over ons bewaart. De gemeente dient eenieder daarom de mogelijkheid te bieden inzage te bieden in de data die zij over iemand bewaren, vooropgesteld dat het informatie betreft buiten wettelijk gereguleerde kaders van opsporing, vervolging en verwante gegevens uit het oogpunt van het bestrijden van criminaliteit. DLW pleit daarom voor een openbaar algoritmeregister.

 

CULTUUR EN KUNST

Een belangrijke taak van de gemeente is het culturele erfgoed te conserveren, behouden en actief te ontsluiten voor een breed publiek. Voor een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven. Het huidige budget moet anders en beter worden besteed.

 

DLW is trots op onze geschiedenis en trots op de mensen die Wassenaar hebben gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Deze geschiedenis moet aanwezig zijn in ons straatbeeld; in standbeelden en naambordjes en overheidsinstellingen en instituten die naar ze genoemd worden.

 

Wassenaar staat vol met monumentaal erfgoed die van waarde is en beschermd moet worden. Bij restauratie van monumenten dient de originele uitstraling te worden behouden. Moderniseringen mogen worden doorgevoerd, zolang ze het karakter van het gebouw onaangetast laten. Kerkelijke gebouwen moeten zoveel mogelijk hun functie behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt een functie gezocht in lijn met de aard van het kerkgebouw. De vele landgoederen in ons dorp verdienen het om in stand te worden gehouden. Ze maken een belangrijk deel uit van Wassenaar en behoren tot ons erfgoed.

 

DLW is voorstander voor een in het dorp gevestigd Wassenaars museum, waarin o.a. het huidige Brandweermuseum en de kunstcollectie van de gemeente worden ondergebracht.

 

VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Dagelijks stappen Wassenaarders de voordeur uit om zich via fiets, auto of openbaar vervoer naar hun werk en school te begeven of naar een winkel of voorziening te gaan. In tegenstelling tot andere politieke partijen zet DLW juist in op een combinatie van deze transportmiddelen, in plaats van deze als concurrenten te zien.

 

Wassenaar moet blijven investeren in haar infrastructuur. Niet alleen de capaciteit van onze infrastructuur is van belang, maar ook de kwaliteit en vooral de verkeersveiligheid. Iedereen wil immers dat zijn of haar geliefde weer veilig thuis komt. De gemeente heeft tal van kostbare verkeersplannen laten maken, maar heeft daar uiteindelijk weinig tot niets mee gedaan. Om het tij te keren zijn er op korte termijn effectieve maatregelen nodig, gericht op het duurzaam veilig inrichten van wegen, inclusief de infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Er moeten meer vrij liggende fietspaden komen.

 

DLW wil een goed bereikbaar Wassenaar zonder dat er voor inwoners sprake is van overlast. Het huidige Verkeersplan moet van tafel! Geen sluipverkeer! Wél een bereikbaar Het Kerkehout, een goed bereikbaar centrum en een goed bereikbaar Maaldrift. Knelpunten, zoals het Rozenplein, moeten nu worden aangepakt! Om verkeer door het dorp zoveel mogelijk te ontlasten, moet de ingang van Duinrell worden verplaatst naar de Katwijkseweg.

 

De Rijksstraatweg (N44) is een belangrijke hoofdader, ook na de oplevering van de N434 (de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44). Om sluipverkeer tegen te gaan, moet de Rijksstraatweg niet worden afgeschaald tot een tweebaansweg, maar (deels) worden ondertunneld.

 

Lokale wegen die het verkeer snel doet uitstromen uit het dorp, moeten 50-km-wegen blijven. Het voornemen van de gemeente om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar dertig kilometer per uur, gaat zorgen voor meer uitstoot en sluipverkeer. Dat zeggen mobiliteitsexperts van TNO en de ANWB. Ook staat het in de weg van een snel openbaar vervoer. Er moet daarom behoedzaam worden omgegaan met de instelling van dergelijke zones. Voor ambulances, brandweer en politie moeten geen barrières worden opgeworpen om snel ter plaatse te komen.

 

DLW moet niets hebben van ideologisch geïnspireerde obstakels die de bereikbaarheid van de woning met de auto ontmoedigen. De huidige parkeernormen moeten dan ook worden gehandhaafd. DLW is tegen autootje pesten! DLW is tegen een parkeerheffing voor bewoners in een wijk.

 

ECONOMIE EN ONDERNEMERSCHAP

DLW wil meer doen voor ondernemers in een mooi en duurzaam Wassenaar waar het aangenaam vertoeven is. De gemeente moet daarom zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Het gemeentelijke ondernemersloket moet optimaal bereikbaar zijn voor de ondernemers. Agrarische bedrijven moeten meer mogelijkheden krijgen om nevenactiviteiten te verrichten. Bestemmingsplannen worden hierop aangepast. De gemeente moet bedrijfsverzamelgebouwen faciliteren waarin ondernemers flexibele werkplekken kunnen onderbrengen.

Download hier het volledige programma.

Reacties zijn gesloten.