Informatie en Privacy

INFORMATIE EN PRIVACY

Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het verzamelen van onze gegevens makkelijker dan ooit. Daarom is ook het opkomen voor privacy belangrijker dan ooit. Door het op grote schaal verzamelen van data groeit de macht van de overheden en grote bedrijven ten opzichte van de individu. Omdat deze macht kan worden misbruikt, is het belangrijk om hieraan grenzen te stellen. Camera’s op de openbare weg mogen uitsluitend worden ingezet om criminaliteit te bestrijden of om sluipverkeer tegen te gaan.

 

DLW zet zich in voor proportionele dataverzameling door de gemeente. Die data moeten veilig worden opgeslagen. Het Chinese model, waarbij sommige steden compleet volhangen met camera’s die ook over gezichtsherkenning beschikken, is het perfecte voorbeeld van welke kant het in Wassenaar vooral niet moet uitgaan. Er zijn genoeg historische en actuele voorbeelden te noemen van dergelijke overheden die niet altijd even goedwillend zijn.

 

Als burger hebben we er het recht op om te weten welke informatie de gemeente over ons bewaart. De gemeente dient eenieder daarom de mogelijkheid te bieden inzage te bieden in de data die zij over iemand bewaren, vooropgesteld dat het informatie betreft buiten wettelijk gereguleerde kaders van opsporing, vervolging en verwante gegevens uit het oogpunt van het bestrijden van criminaliteit. DLW pleit daarom voor een openbaar algoritmeregister.

 Download hier het volledige programma