De laatste dagen was er vanuit de achterban van een lokale oppositiepartij in De Wassenaarse Krant een oproep om te komen tot een referendum over de versterking van de dorpskern. Deze oppositiepartij heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een raadgevend referendum over de dorpskern te houden. Daaruit blijkt dat men niet helemaal begrijpt hoe een raadgevend referendum werkt en wat inwonersparticipatie in de Wassenaarse praktijk inhoudt.

Met vaststelling door de gemeenteraad van Wassenaar van de ‘Verordening inwonerparticipatie gemeente Wassenaar 2021’ kwam het raadgevend referendum te vervallen. Deze verordening stelt inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden in staat om te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Dat is dus een wezenlijk verschil met een referendum.

Onze inwonerparticipatieverordening betrekt belanghebbenden in het vroegste stadium. Dit omdat inwoners belang kunnen hebben bij de agendering, de voorbereiding, de totstandkoming, de uitvoering en de beoordeling van beleid. Naast het proces dat aan de besluitvorming voorafgaat, kunnen inwoners door onze participatieverordening ook een belangrijke bijdrage leveren in de fase van uitvoering en evaluatie van het beleidsproces. Deze vormen zijn een aanvulling op de representatieve democratie. Het is voor zowel de inwoners en andere belanghebbenden als voor het gemeentebestuur een belangrijk instrument. Belangrijker en invloedrijker zelfs dan een raadgevend referendum.

Een referendumverzoek had bij voldoende steun bij de inwoners aan de raad kunnen worden voorgelegd, maar zoals gezegd, onze referendumverordening bestaat niet meer. Had de verordening nog steeds bestaan, dan had de raad na ontvangst van een verzoek daarover een besluit moeten nemen. Wanneer ingestemd zou worden met een

referendum dan had dat betekend dat er in ieder geval een enorme vertraging van de plannen zou optreden. De vragen die in dat referendum gesteld zouden worden hadden overigens ook door de gemeenteraad moeten worden opgesteld.

Uit berichten die ons bereiken lijkt de desbetreffende lokale oppositiepartij dan maar een enquête te willen gaan houden, waarbij het ongetwijfeld zal wemelen van ongefundeerde vooronderstellingen. Met stemmingmakerij is echter niemand gebaat.

Inmiddels werkt het college aan een nieuw voorstel voor de versterking van de dorpskern, dus laten we dat eerst afwachten alvorens iedereen ach en wee gaat roepen.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *