Onderwijs, Jeugdzorg en Maatschappelijke ondersteuning

ONDERWIJS JEUGDZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Wassenaar beschikt over voorzieningen van voorschoolse educatie en over scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en internationaal onderwijs. DLW ziet deze voorzieningen niet los van hun maatschappelijke omgeving. In het bijzonder moeten zij aandacht besteden aan de problematiek van taalachterstand, schulden, pestgedrag, seksueel misbruik, alcohol- en drugsgebruik, maar ook aan gok- en internetverslaving. Scholen moeten zich actief inzetten tegen zaken als homohaat en antisemitisme, bijvoorbeeld door goede voorlichting en een adequaat sanctiebeleid.

De gemeente moet bijdragen aan preventieprogramma’s op school, zoals tegen pesten, verslavingsgedrag, overgewicht en onbedoelde zwangerschap. DLW verwacht van de gemeente dat zij de invulling van de maatschappelijke stage ondersteunt en samen met scholen, bedrijven en instellingen naar een zinvolle invulling van lokale stages zoekt, ook bij de gemeente zelf.

 

Ook in Wassenaar gaat het met een deel van onze jongeren niet goed. Tijdige signalering en interventie voorkomen grotere, maatschappelijke problemen. Elkaar kennen is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van oplossingen. Jeugdigen moeten worden aangesproken en uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.

Voor jongeren die een beroep moeten doen op jeugdhulp moet in Wassenaar naast ambulante hulp voldoende capaciteit beschikbaar komen voor daghulp, pleegzorg en gezinshuiszorg. Voor jongeren van 18 jaar en ouder die de jeugdhulp uitstromen en behoefte blijven houden aan begeleiding, moet de gemeente zorgen voor adequate vervolghulp, zowel ambulant als in de vorm van daghulp, kamertraining, beschut en beschermd wonen.

 

Sommige Wassenaarse jongeren dreigen uit het onderwijs te vallen voordat zij hun startkwalificatie (mbo-2, -3 of -4, havo- of vwo-diploma) hebben behaald. Dit kan om diverse redenen zijn, zoals het gebrek aan passend onderwijs voor hoogbegaafden of jeugdigen met ontwikkelingsachterstanden, maar ook vanwege een ontwrichtende gezinssituatie. DLW wil dat de gemeente er alles aan doet om deze jongeren binnen het onderwijs te houden en passend onderwijs te bieden.

DLW wil bovendien meer aandacht voor goede ventilatie op scholen en het gebruik van CO2-melders om besmettingskansen te verkleinen en wil het geven van zwemlessen en sporteducatie door scholen stimuleren.

 

Tijdige passende ondersteuning, zorg op maat en betere samenwerking rond jeugdigen en hun gezinnen is cruciaal om ervoor te zorgen dat geen kind of jongere tussen wal en schip valt. De beoogde transformatie van de jeugdzorg stagneert door een aantal knelpunten zoals het ontbreken aan deskundigheid bij de gemeente, gebrek aan samenwerking, geldtekort, administratieve rompslomp en aanbieders van zorg die in zwaar weer verkeren. Wat DLW betreft worden deze knelpunten aangepakt en komt er één loket voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

 

Volle aandacht verdient ook de wijze waarop de jeugdzorg functioneert. Jeugdbeschermings-organisaties doen niet altijd aan waarheidsvinding. Kinderrechters baseren hun oordeel hierdoor soms op subjectieve bevindingen. De gemeente moet dan ook de kwaliteit van organisaties in de jeugdbeschermingsketen, zoals Jeugdbescherming West, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis, kritisch volgen en aandringen op verbeteringen. De transformatie daadwerkelijk naar een hoger plan tillen vraagt behalve om lokale nuances, die altijd mogelijk moeten blijven, vooral om het vastberaden voornemen om als jeugdzorgregio gezamenlijk op te trekken. Dit geldt ook voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het kader van de Wmo.

Download hier het volledige programma