Tweemaal per jaar komt de gemeenteraad bijeen voor een extra lange vergadering. De eerste keer gaat het over een Kadernota voor de begroting voor het komende jaar. De tweede keer gaat het over de Begroting zelf. In een Kadernota doet het college aan de raad voorstellen om wettelijke, afgesproken en gewenste taken uit te voeren, de piketpaaltjes worden dan uitgezet oftewel de kaders waarbinnen de begroting moet worden opgesteld. Uitgangspunt voor deze voorstellen is daarbij een evenwicht van inkomsten en uitgaven, in vakjargon een sluitende begroting genoemd. Een aantal maanden later beslist de raad of hij het hiermee eens is of dat hij bepaalde zaken wil aanpassen binnen het beschikbare budget. Dat is dan de Begroting voor het komende jaar. Afgelopen maandag 24 juni was het zover voor stap 1, de Kadernota voor 2025. De vergadering begon in de middag en eindigde in de loop van de avond.

Ditmaal was er sprake van een bijzondere situatie, waarover ik al eerder wat heb geschreven. Alle gemeenten in Nederland krijgen namelijk structureel minder geld van de Rijksoverheid, terwijl het aantal taken is toegenomen. Voor Wassenaar is een structureel tekort in het vooruitzicht gesteld van € 4 miljoen. Een korting van ruim 10% op de uitkering; dat kan geen enkele gemeente zomaar opvangen zonder ingrijpende maatregelen. Dat is niet fijn en doet in veel gevallen pijn. Temeer daar Wassenaar nog eens € 1 miljoen structureel moeten bezuinigen op basis van de onlangs gepubliceerde meicirculaire.

In de aanloop naar deze vergadering zijn er al negatief ingestoken politieke artikelen verschenen. In een artikel wordt gesproken over “Financiële problemen, inwoners de klos”, nota bene van een lokale voormalige coalitiepartij die de lasten voor de inwoners nog meer, met maar liefst 20%, wilde verhogen. Dit om de spaarpot te spekken en uiteindelijk nog meer te kunnen uitgeven. Die verhoging had niet te maken met een externe situatie (minder geld van het Rijk), maar uitsluitend met een gat in de hand van het vorige college. Heel flauw dus om de kaart te spelen van verspilling door het huidige college. Wij vonden indertijd dat het ook niet juist is om de inwoners nu te laten betalen voor investeringen die pas over 10 of 15 jaar plaatsvinden. Wij zijn van mening dat wij allereerst goed voor onze inwoners moeten zorgen en dat degenen die ergens voor betalen ook gebruik moeten kunnen maken van goede voorzieningen. Daarmee verschilde ons standpunt toen met de toenmalige coalitie die nu in overwegende mate de oppositie vormt.

U begrijpt het al, het ging er in de vergadering best kritisch aan toe. Verwijten van de oppositie over de coalitie en de coalitie die fel inging op de verwijten van de oppositie. Uiteindelijk is de Kadernota in grote lijnen in stand gebleven. Het college en de ambtelijke organisatie gaan er de komende maanden mee aan de slag. De Kadernota zal als basis dienen voor de uiteindelijke Begroting voor 2025, die in het najaar door de raad, al dan niet gewijzigd, zal worden vastgesteld. Maar voor nu zijn wij als raadsleden even klaar en hopen wij te gaan genieten van het zomerreces. Mijn stukjes zult u de komende tijd niet hoeven missen. Die gaan, wellicht ietsjes minder frequent, gewoon door want in gemeenteland staat de boel nooit stil en is er altijd wel iets te melden. Wij wensen u een fijne vakantieperiode. Blijf de gemeentelijke politiek vooral volgen; er staat nog veel aan te komen met dit doortastende en stabiele gemeentebestuur!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *