Over DLW

Over DLW

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is meer dan een lokale partij. Wij werken met andere lokale partijen in de regio samen om gezamenlijk meer grip te hebben op de gemeenschappelijke regelingen en op de besluiten van de Provincie.

Democratische Liberalen Wassenaar is dé lokale politieke partij voor een gezond, soeverein en leefbaar Wassenaar. De bekende Wassenaarder Ben Paulides is de lijsttrekker. DLW is van mening dat politieke partijen zich in de raad zowel in de coalitie als in de oppositie zich moet inzetten om het optimale resultaat voor Wassenaar te bereiken.

Dat houdt in dat DLW de kaderstellende en controlerende taak als volksvertegenwoordiger oppakt. Wij durven ook onze mond open te doen wanneer zaken niet goed (dreigen) te gaan. DLW weigert daarom ook het stemvee te zijn van de coalitie zelfs als wij deel uitmaken van een coalitie. Wij maken altijd onze eigen afweging. Als lokale partij zijn wij tevens gevrijwaard van bovenaf opgelegde doctrines van een landelijke partij. De Wassenaarse belangen komen wat DLW betreft vóór de belangen van nationale partijen in Den Haag. DLW houdt ook de vinger aan de pols en wij vragen U daarom DLW het vertrouwen te geven wat wij verdienen. Stemt U daarom op DLW.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is de lokale partij DLW in Wassenaar de op 4 na grootste bestaande partij, na VVD, CDA, D66 en GL. DLW is dan ook geen “one issue” partij maar een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. DLW is niet alleen de oudste lokale partij in Wassenaar maar DLW is veel meer dan alleen een lokale partij!

DLW is tevens lid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Als lid van de Verenigde Lokale Provinciale Partijen (VLPZH) nemen wij onze verantwoordelijkheid van onderop en kunnen wij wél invloed uitoefenen in de Provinciale politiek. Uiteindelijk bepalen wij dan in de 1e kamer wat er in onze gemeente(n) gebeurt. Dat is ook de reden dat de 2e kamer niet interessant is voor de lokale partijen. Als voorbeeld noemen wij een item wat zeer actueel is en wat vanuit de Provincie aangestuurd wordt, namelijk de vraag of een gemeente (al dan niet gedwongen of vrijwillig) moet fuseren.

Onze fractievoorzitter is een van de initiatiefnemers geweest om te komen tot één overkoepelende provinciale organisatie van lokale partijen. Van onderop georganiseerd. Hierdoor zullen wij mede bepalen wat men over (en in) onze gemeente gaat beslissen zonder dat landelijke politici ons wat opleggen.

Onze fractievoorzitter Ben Paulides heeft de afgelopen jaren samenwerking gezocht met diverse fracties van lokale partijen in onze provincie. Dit alles met als doel om te komen tot een provinciale partij om de lokale belangen in de provincie Zuid-Holland te behartigen. Ruim 30% van de kiezers stemmen op een lokale partij. In Wassenaar is dat niet anders. Hiermee is de kracht van lokale partijen feitelijk groter dan de kracht van de grootste landelijke partij maar dan wel van onderop. Echter in onze provincie is er van de lokale partijen geen vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en dus ook niet in de 1e kamer.

De Provincie besluit over steeds meer zaken die plaatselijk veel effect hebben. Hierbij valt onder andere te denken aan de besluitvorming rond de bestuurlijke toekomst van Wassenaar, de plaatsing van windmolens, de bebouwing op voormalig vliegveld Valkenburg, het natuurgebied De Hollandse Duinen of het aanpakken van de vervuiler van ons drinkwater met GenX om maar wat voorbeelden te noemen.

Ook voor de aanleg van de gewenste ondertunneling van de Rijksstraatweg, de activiteiten op en rond de Wassenaarse Slag, het openbaar vervoer, het al dan niet verplicht plaatsen van windmolens is de provincie een belangrijke partner. Helaas strekt de invloed van de meeste lokale partijen op dit moment slechts tot de gemeentegrenzen. DLW is tegenstander van de gedwongen plaatsing van windmolens bij het Valkenburgse meer en vlak voor de kust op zee. Er zijn legio alternatieven om te kunnen voorzien in onze energiebehoefte.

De samenwerking van lokale partijen op het meer regionale vlak heeft nu al zijn diensten bewezen. Er werd informatie uitgewisseld en er werden bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij worden er standpunten tussen lokale partijen in de regio afgestemd. Onder andere bijvoorbeeld over Avalex, de MRDH, ontwikkelingen bij politie en brandweer, de drinkwatervervuiling met GenX etc.

DLW wil niet alleen lokaal mede bepalen wat er in onze gemeente gebeurt maar DLW wil ook de ontbrekende rol van lokale partijen op provinciaal niveau veranderen. “De kracht om als lokale partijen in de provincie te willen komen ligt in het feit dat we van onderaf besluitvorming kunnen beïnvloeden,” zegt DLW-fractievoorzitter Ben Paulides tevens initiatiefnemer/bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH). “De problemen die lokaal spelen kunnen wij ter sprake brengen en agenderen in de provincie. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen die vaak van bovenaf opgelegd krijgen welke besluiten genomen moeten worden. De lokale belangen worden hier in vergeten. Daar willen wij ook voor opkomen.”

Inmiddels is het bestuur van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH) uitgebreid tot 5 personen. Hoe meer lokale partijen zich na de raadsverkiezingen als lid aansluiten bij de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH), hoe meer invloed de partijen kunnen krijgen in de provincie. “Met een brede lokale achterban kunnen we echt opkomen voor onze lokale inwoners” aldus Ben Paulides. 

DLW in de Wassenaarse politiek

DLW weigert kadaverpolitiek te bedrijven door blind in te stemmen met ieder willekeurig voorstel. Indien DLW in de oppositie zit, dan zullen wij niet schromen om in te stemmen met goede voorstellen. Maar andersom zal DLW indien wij in de coalitie zitten niet schromen om wat te zeggen of zelfs tegen te stemmen indien een voorstel niet in het belang van Wassenaar of de inwoners is. Dat heeft onze partij de geuzennaam bezorgd af en toe wel “de Luis in de Pels” te zijn maar onze standpunten hebben wel degelijk invloed tot op landelijk niveau.

En zo hoort het ook een raadslid moet functioneren “zonder last en ruggenspraak”. Dat wil zeggen dat raadsleden hun eigen afweging moeten maken zonder zich een standpunt te laten voorschrijven. Daarom is ook een verkiezingsprogramma belangrijk. Vertellen wat je zal gaan doen en dat dan ook, binnen de grenzen van hetgeen mogelijk is, realiseren. Een onduidelijk programma zal leiden tot dingen die men wel van plan is maar u als kiezer niet durfde te vertellen. De politici van zulke partijen zeggen dan “ons programma is niet in beton gegoten”. DLW doet duidelijke uitspraken over zaken die ertoe doen.

Ons logo, de hand met het V-teken, staat nu symbool voor de vuist, een vuist om te vechten voor een zelfstandig Wassenaar

Ons logo geeft dat ook aan het V-teken met de kleuren blauw voor liberaal, rood voor sociaal en geel voor heldere politiek. Van die hand maken wij nu een vuist, een vuist om te vechten voor een goed, slagvaardig, eerlijk, degelijk, efficiënt en zelfstandig bestuur. Voor DLW staat de mens en de menselijkheid voorop.

DLW is van mening dat de term burgerparticipatie een misbruikte kreet is. Feitelijk ziet de overheid naar de mening van DLW daarmee maar al te vaak “U zoekt het maar zelf uit”. DLW wil SAMEN met inwoners van Wassenaar dingen bereiken vandaar dat de naam van dit verkiezingsprogramma luidt “Samen maken wij een vuist”. Inwoners van Wassenaar niet klakkeloos te accepteren wat “onze volksvertegenwoordigers” menen te kunnen besluiten over Wassenaar.

Soms moeten zaken gecoördineerd worden. DLW vindt daarom dat de inwoners mee moeten kunnen spreken en dat zij daadwerkelijk en transparant geïnformeerd worden door het bestuur. In Wassenaar zijn er relatief veel zaken die niet goed gaan, er is zelfs soms sprake van foute politici. Dat wordt binnen het “old boys netwerk” onder het “berenvelletje bij de open haard” geveegd.

De inwoners van Wassenaar moeten nu eindelijk serieus genomen worden. DLW luistert serieus naar alle bevolkingsgroepen. Het bestuur moet de burgers steeds helder en inzichtelijk inlichten over beleidsvoornemens, beleidsplannen en projecten.

Bestuurders staan nu te ver van de burgers af. Het gebruik van misleidende en/of hoogdravende taal is, net zoals het gebruik van ambtelijke taal, een veel gehoord verwijt. DLW staat voor duidelijke en begrijpelijke taal waar de burger centraal staat. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

DLW zet zich al langer in om in Wassenaar tot een krachtig en transparant bestuur te komen. Wassenaar is bij een goed bestuur immers gebaat. Het voortdurend afdekken van missers en misstanden met de mantel der collegiale liefde dient de belangen van de Wassenaarse burgers niet.

Absurd is ook het feit dat slechts politieke partijen die in de 2e kamer zitten gesubsidieerd worden door de overheid. Zij mogen dat geld ook voor gemeentelijke en provinciale politieke activiteiten gebruiken terwijl lokale partijen niets gesubsidieerd krijgen. Lokale politici zijn politiek actief uit overtuiging terwijl bij de landelijke partijen maar al te vaak baantjesjagers, gelukszoekers en carrièretijgers zitten.

DLW is wars van vriendjespolitiek. Wij zijn dan ook voor een democratisch gekozen burgemeester en een op dezelfde wijze gekozen (CdK) Commissaris van de Koning. Veel partijen stellen dat dan het hele systeem op de schop moet maar die mening zijn wij niet toegedaan. Wel moet het mogelijk zijn het publieke debat te voeren over de keuze van de burgemeester en de Commissaris van de Koning.

Nu worden de facto bestuurders uit “vriendenvijver” van de vier landelijke partijen VVD, CDA, PvdA en D66 benoemd tot burgemeester of Commissaris van de Koning. Door deze functionarissen democratisch te kiezen vergroot men de vijver waaruit de functionarissen worden aangesteld, en biedt dus meer ruimte tot talent om voor deze functies in aanmerking te komen. De sollicitatieprocedure voor een burgemeester gaat als volgt; De CdK ontvangt alle sollicitaties en selecteert daaruit een zeer beperkt aantal sollicitanten (zijn favorieten). Veelal wordt dat mede ingegeven door het feit dat een bepaalde stad voor een bepaalde partij is. Rotterdam en Amsterdam zijn traditioneel voor de PvdA.

De raad mag vervolgens een keuze maken uit de door de CdK voorgeselecteerde lijst met een zeer beperkt aantal kandidaten. Vervolgens benoemt de CdK de burgemeester voor een periode van 6 jaar. Het is duidelijk dat hier andere belangen meespelen en dat van een open en eerlijke sollicitatie geen sprake is. De CdK zelf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de regering.

Verder mag, wat DLW betreft, zelfs de politieke kleur van de minister-president niet meer genoemd worden zolang de functie bekleed wordt.

In de gemeentelijke politiek bezetten de wethouders hun functie namens een bepaalde partij maar het steeds maar weer noemen van welke partij zijn moet verboden worden. Zij zijn immers aangesteld om het beleid wat goedgekeurd is door de raad uit te voeren.

De CdK en de burgemeesters moeten als het aan DLW ligt voortaan door de kiezers direct democratisch gekozen worden en mogen geen binding meer hebben met politieke partijen. Zij moeten persoonlijk gekozen worden op basis van hun kennis en kunde.

DLW wil ervoor zorgen dat er naar de burger wordt geluisterd en dat het vertrouwen in de politiek wordt teruggewonnen. DLW geeft duidelijk aan waar wij voor staan en wat wij aanpakken. DLW heeft een gevarieerde kandidatenlijst met betrokken mannen en vrouwen, jong en oud, uit alle lagen van onze samenleving, uit alle buurten en actief in vele clubs en verenigingen. Samen maken wij een vuist. Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is meer dan een lokale partij. Wij werken met andere lokale partijen in de regio samen om gezamenlijk meer grip te hebben op de gemeenschappelijke regelingen en op de besluiten van de Provincie.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is een lokale partij maar werkt met andere lokale partijen in de regio (en daarbuiten) samen. Democratische Liberalen Wassenaar is dé lokale politieke partij voor een gezond, soeverein en leefbaar Wassenaar. De bekende Wassenaarder Ben Paulides is de lijsttrekker. DLW is van mening dat politieke partijen zich in de raad zowel in de coalitie als in de oppositie zich moet inzetten om het optimale resultaat voor Wassenaar te bereiken.

Dat houdt in dat DLW de kaderstellende en controlerende taak als volksvertegenwoordiger oppakt. Wij durven ook onze mond open te doen wanneer zaken niet goed (dreigen) te gaan. DLW weigert daarom ook het stemvee te zijn van de coalitie zelfs als wij deel uitmaken van een coalitie. Wij maken altijd onze eigen afweging. Als lokale partij zijn wij tevens gevrijwaard van bovenaf opgelegde doctrines van een landelijke partij. De Wassenaarse belangen komen wat DLW betreft vóór de belangen van nationale partijen in Den Haag. DLW houdt ook de vinger aan de pols en wij vragen U daarom DLW het vertrouwen te geven wat wij verdienen. Stemt U daarom op DLW.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is de lokale partij DLW in Wassenaar de op 4 na grootste bestaande partij, na VVD, CDA, D66 en GL. DLW is dan ook geen “one issue” partij maar een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. DLW is niet alleen de oudste lokale partij in Wassenaar maar DLW is veel meer dan alleen een lokale partij!

DLW is tevens lid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Als lid van de Verenigde Lokale Provinciale Partijen (VLPZH) nemen wij onze verantwoordelijkheid van onderop en kunnen wij wél invloed uitoefenen in de Provinciale politiek. Uiteindelijk bepalen wij dan in de 1e kamer wat er in onze gemeente(n) gebeurt. Dat is ook de reden dat de 2e kamer niet interessant is voor de lokale partijen. Als voorbeeld noemen wij een item wat zeer actueel is en wat vanuit de Provincie aangestuurd wordt, namelijk de vraag of een gemeente (al dan niet gedwongen of vrijwillig) moet fuseren.

Onze fractievoorzitter is een van de initiatiefnemers geweest om te komen tot één overkoepelende provinciale organisatie van lokale partijen. Van onderop georganiseerd. Hierdoor zullen wij mede bepalen wat men over (en in) onze gemeente gaat beslissen zonder dat landelijke politici ons wat opleggen..

Onze fractievoorzitter Ben Paulides heeft de afgelopen jaren samenwerking gezocht met diverse fracties van lokale partijen in onze provincie. Dit alles met als doel om te komen tot een provinciale partij om de lokale belangen in de provincie Zuid-Holland te behartigen. Ruim 30% van de kiezers stemmen op een lokale partij. In Wassenaar is dat niet anders. Hiermee is de kracht van lokale partijen feitelijk groter dan de kracht van de grootste landelijke partij maar dan wel van onderop. Echter in onze provincie is er van de lokale partijen geen vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en dus ook niet in de 1e kamer.

De Provincie besluit over steeds meer zaken die plaatselijk veel effect hebben. Hierbij valt onder andere te denken aan de besluitvorming rond de bestuurlijke toekomst van Wassenaar, de plaatsing van windmolens, de bebouwing op voormalig vliegveld Valkenburg, het natuurgebied De Hollandse Duinen of het aanpakken van de vervuiler van ons drinkwater met GenX om maar wat voorbeelden te noemen.

Ook voor de aanleg van de gewenste ondertunneling van de Rijksstraatweg, de activiteiten op en rond de Wassenaarse Slag, het openbaar vervoer, het al dan niet verplicht plaatsen van windmolens is de provincie een belangrijke partner. Helaas strekt de invloed van de meeste lokale partijen op dit moment slechts tot de gemeentegrenzen. DLW is tegenstander van de gedwongen plaatsing van windmolens bij het Valkenburgse meer en vlak voor de kust op zee. Er zijn legio alternatieven om te kunnen voorzien in onze energiebehoefte.

De samenwerking van lokale partijen op het meer regionale vlak heeft nu al zijn diensten bewezen. Er werd informatie uitgewisseld en er werden bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij worden er standpunten tussen lokale partijen in de regio afgestemd. Onder andere bijvoorbeeld over Avalex, de MRDH, ontwikkelingen bij politie en brandweer, de drinkwatervervuiling met GenX etc.

DLW wil niet alleen lokaal mede bepalen wat er in onze gemeente gebeurt maar DLW wil ook de ontbrekende rol van lokale partijen op provinciaal niveau veranderen. “De kracht om als lokale partijen in de provincie te willen komen ligt in het feit dat we van onderaf besluitvorming kunnen beïnvloeden,” zegt DLW-fractievoorzitter Ben Paulides tevens initiatiefnemer/bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH). “De problemen die lokaal spelen kunnen wij ter sprake brengen en agenderen in de provincie. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen die vaak van bovenaf opgelegd krijgen welke besluiten genomen moeten worden. De lokale belangen worden hier in vergeten. Daar willen wij ook voor opkomen.”

Inmiddels is het bestuur van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH) uitgebreid tot 5 personen. Hoe meer lokale partijen zich na de raadsverkiezingen als lid aansluiten bij de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH), hoe meer invloed de partijen kunnen krijgen in de provincie. “Met een brede lokale achterban kunnen we echt opkomen voor onze lokale inwoners” aldus Ben Paulides. 

DLW in de Wassenaarse politiek

DLW weigert kadaverpolitiek te bedrijven door blind in te stemmen met ieder willekeurig voorstel. Indien DLW in de oppositie zit, dan zullen wij niet schromen om in te stemmen met goede voorstellen. Maar andersom zal DLW indien wij in de coalitie zitten niet schromen om wat te zeggen of zelfs tegen te stemmen indien een voorstel niet in het belang van Wassenaar of de inwoners is. Dat heeft onze partij de geuzennaam bezorgd af en toe wel “de Luis in de Pels” te zijn maar onze standpunten hebben wel degelijk invloed tot op landelijk niveau.

En zo hoort het ook een raadslid moet functioneren “zonder last en ruggenspraak”. Dat wil zeggen dat raadsleden hun eigen afweging moeten maken zonder zich een standpunt te laten voorschrijven. Daarom is ook een verkiezingsprogramma belangrijk. Vertellen wat je zal gaan doen en dat dan ook, binnen de grenzen van hetgeen mogelijk is, realiseren. Een onduidelijk programma zal leiden tot dingen die men wel van plan is maar u als kiezer niet durfde te vertellen. De politici van zulke partijen zeggen dan “ons programma is niet in beton gegoten”. DLW doet duidelijke uitspraken over zaken die ertoe doen.

DLW is van mening dat de term burgerparticipatie een misbruikte kreet is. Feitelijk ziet de overheid naar de mening van DLW daarmee maar al te vaak “U zoekt het maar zelf uit”. DLW wil SAMEN met inwoners van Wassenaar dingen bereiken vandaar dat de naam van dit verkiezingsprogramma luidt “Samen maken wij een vuist”. Inwoners van Wassenaar niet klakkeloos te accepteren wat “onze volksvertegenwoordigers” menen te kunnen besluiten over Wassenaar.

De inwoners van Wassenaar moeten nu eindelijk serieus genomen worden. DLW luistert serieus naar alle bevolkingsgroepen. Het bestuur moet de burgers steeds helder en inzichtelijk inlichten over beleidsvoornemens, beleidsplannen en projecten.

Bestuurders staan nu te ver van de burgers af. Het gebruik van misleidende en/of hoogdravende taal is, net zoals het gebruik van ambtelijke taal, een veel gehoord verwijt. DLW staat voor duidelijke en begrijpelijke taal waar de burger centraal staat. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

DLW zet zich al langer in om in Wassenaar tot een krachtig en transparant bestuur te komen. Wassenaar is bij een goed bestuur immers gebaat. Het voortdurend afdekken van missers en misstanden met de mantel der collegiale liefde dient de belangen van de Wassenaarse burgers niet.

Absurd is ook het feit dat slechts politieke partijen die in de 2e kamer zitten gesubsidieerd worden door de overheid. Zij mogen dat geld ook voor gemeentelijke en provinciale politieke activiteiten gebruiken terwijl lokale partijen niets gesubsidieerd krijgen. Lokale politici zijn politiek actief uit overtuiging terwijl bij de landelijke partijen maar al te vaak baantjesjagers, gelukszoekers en carrièretijgers zitten.

DLW is wars van vriendjespolitiek. Wij zijn dan ook voor een democratisch gekozen burgemeester en een op dezelfde wijze gekozen (CdK) Commissaris van de Koning. Veel partijen stellen dat dan het hele systeem op de schop moet maar die mening zijn wij niet toegedaan. Wel moet het mogelijk zijn het publieke debat te voeren over de keuze van de burgemeester en de CdK.

Nu worden de facto bestuurders uit “vriendenvijver” van de vier landelijke partijen VVD, CDA, PvdA en D66 benoemd tot burgemeester of CdK. Door deze functionarissen democratisch te kiezen vergroot men de vijver waaruit de functionarissen worden aangesteld, en biedt dus meer ruimte tot talent om voor deze functies in aanmerking te komen. De sollicitatieprocedure voor een burgemeester gaat als volgt De CdK ontvangt alle sollicitaties en selecteert daaruit een zeer beperkt aantal sollicitanten (zijn favorieten). Veelal wordt dat mede ingegeven door het feit dat een bepaalde stad voor een bepaalde partij is. Rotterdam en Amsterdam zijn traditioneel voor de PvdA.

De raad mag vervolgens een keuze maken uit de door de CdK voorgeselecteerde lijst met een zeer beperkt aantal kandidaten. Vervolgens benoemt de CdK de burgemeester voor een periode van 6 jaar. Het is duidelijk dat hier andere belangen meespelen en dat van een open en eerlijke sollicitatie geen sprake is. De Commissaris van de Koning zelf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de regering.

Verder mag, wat DLW betreft, zelfs de politieke kleur van de minister-president niet meer genoemd worden zolang de functie bekleed wordt.

In de gemeentelijke politiek bezetten de wethouders hun functie namens een bepaalde partij maar het steeds maar weer noemen van welke partij zijn moet verboden worden. Zij zijn immers aangesteld om het beleid wat goedgekeurd is door de raad uit te voeren.

De CdK en de burgemeesters moeten als het aan DLW ligt voortaan door de kiezers direct democratisch gekozen worden en mogen geen binding meer hebben met politieke partijen. Zij moeten persoonlijk gekozen worden op basis van hun kennis en kunde.

DLW wil ervoor zorgen dat er naar de burger wordt geluisterd en dat het vertrouwen in de politiek wordt teruggewonnen. DLW geeft duidelijk aan waar wij voor staan en wat wij aanpakken. DLW heeft een gevarieerde kandidatenlijst met betrokken mannen en vrouwen, jong en oud, uit alle lagen van onze samenleving, uit alle buurten en actief in vele clubs en verenigingen.

Samen maken wij een vuist.