Vliegt Wassenaar uit de bocht met driewieler scootmobielen?

 Nadat eerder de nieuwe raadsleden werden geïnstalleerd, was afgelopen week de benoeming van de commissieleden aan de beurt. Voor Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zijn de kundige en supergemotiveerde leden Roland Pluut en Ronald Zoutendijk benoemd als commissielid voor DLW. Deze week konden zij voor het eerst aan de bak tijdens de eerste commissiecyclus van deze raadsperiode.

De coalitieonderhandelingen hebben nog steeds niet geleid tot een nieuw college. Hierdoor heeft de gemeenteraad onder de raadsleden ook een aantal raadsleden, te weten Klaver (VVD), Schokker (CDA) en Bloemendaal (D66), met een dubbelfunctie. Zij zijn tevens wethouder van de oude coalitie, maar gezien de berichten zullen de laatstgenoemde twee fracties geen deel uitmaken van de te vormen coalitie en zij zullen hun wethoudersfunctie beschikbaar moeten stellen. Twee andere nog zittende wethouders stappen binnenkort op. Voor het democratische proces zeker geen zaak die lang moet duren.

Je kunt je afvragen of Hart voor Wassenaar, de nieuwe beoogde coalitiepartner van de VVD, nog steeds in de oppositiemodus zit of dat zij nu ineens aan de leiband van de VVD gaat meelopen. In onze gemeenteraad is geen enkel onderwerp controversieel verklaard. Vooralsnog is het echter niet duidelijk welke partijen uiteindelijk een coalitie zullen vormen en op welke beleidsstandpunten een coalitieakkoord gebaseerd zal zijn.

Dat de kosten van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg uit de hand lopen is een feit. Maar als DLW zijn wij van mening dat de zorg gebaseerd moet zijn op de behoefte en niet op financiële grondslag. In de commissie Mens en Maatschappij heeft onze woordvoerder Ronald Zoutendijk dan ook een aantal voorstellen bekritiseerd die de schijn van verboden inkomenspolitiek wekten. Zo verzette onze woordvoerder zich tegen de druk die zou kunnen worden uitgeoefend op burgers om geen beroep te doen op Wmo-voorzieningen. Hiervan worden juist de meest kwetsbare burgers de dupe. Indien de kosten uit de hand lopen (de rijksoverheid heeft deze taken over de schutting van de gemeente gegooid met een aanzienlijke bezuiniging), dan moeten de tekorten maar worden gecompenseerd door het rijk ten koste van allerlei dure en onnodige hobby’s van het huidige kabinet.

Ook had het college voorgesteld niet langer vierwieler scootmobielen beschikbaar te stellen, maar uitsluitend driewieler scootmobielen en dan nog alleen indien men zelf een stallingsmogelijkheid heeft. Onze woordvoerder heeft het college duidelijk gemaakt dat enige criterium voor toekenning van een driewieler of vierwieler scootmobiel moet zijn of deze passend en nodig is voor de aanvrager.

Ben Paulides, fractievoorzitter DLW
www.democratischeliberalen.nl

 

 

Niet doen Groen voor Poen!

Tijdens het verkiezingsdebat van afgelopen woensdag van de Vrienden van Wassenaar werd ons de volgende stelling voorgelegd: “In Wassenaar is geen ruimte voor extra woningbouw. Het is daarom onvermijdelijk dat groen moet wijken”.

De stelling deed denken aan de Groen voor Poen actie indertijd van de VVD. De VVD wilde op ieder beschikbaar stukje groen in Wassenaar huizenbouwen. Die actie viel indertijd verkeerd en de VVD verloor 8 van de 12 zetels.

Het is een verkeerd uitgangspunt om te denken dat je extra moet bouwen om woningen ter beschikking te krijgen en dat je daarvoor groen moet opofferen. Er zijn 8 miljoen woningen in Nederland. Er is een tekort van 300.000 woningen, dat is nog geen 4% en is vergelijkbaar met 10 jaar geleden. Een zelfbewoningsplicht helpt ook niet, je hebt koop- én huurwoningen nodig.

Ondanks dat er gebouwd is de afgelopen 10 jaar is dat percentage niet gedaald. Dat heeft een aantal redenen o.a. de verhuurdersheffing, gestegen aantal eenpersoonshuishoudens en asielzoekers.

De verhuurdersheffing maakt dat corporaties beperkt worden in hun investeringsmogelijkheden maar daarnaast stoten ze ook huurwoningen af. Het woningtekort is in Wassenaar vooral zichtbaar in de wachttijd voor een sociale huurwoning.

Wij hebben als Wassenaar momenteel voldoende bouwlocaties waarmee je wat aan die woonbehoefte kan doen. De Den Deyl school, de gemeentewerf, de ANWB locatie en Kerkehout en wellicht zelfs Duindigt (waar alle partijen toch al willen bouwen) en niet te vergeten de oude dierentuin om maar wat te noemen.

Probleem is dat wij geen huizen bouwen waar wij over 15 jaar ook wat aan hebben.  Wassenaar vergrijst en wij hebben behoefte aan levensloopbestendige en kleinere betaalbare woningen en appartementen.

Indien ouderen doorstromen dan laten zij grotere en duurdere woningen achter. Daarom moeten wij verstandiger met de woningvoorraad  omgaan omdat dat  sneller te realiseren is dan nieuw te bouwen. Wij hoeven alleen maar als vertragende factor de stikstofproblematiek te noemen. Dat wordt nog erger als de omgevingswet van kracht wordt.

DLW zoekt de oplossingen op korte termijn in:

-Doorstroming echt bevorderen
-Voorrangsregeling huurmarkt ( voor mensen die een groter huis achterlaten)
-Verhuisvergoeding
-Huurgewenningsregeling
-AOW oneerlijkheid wegnemen (men gaat samenwonen met behoud volledige AOW, scheelt ook huursubsidie en WMO. Als gemeente lobbyen wij ook voor andere zaken)
-Asielzoekers op wachtlijst net als onze eigen inwoners  (Wettelijk toegestaan)
-Voorrang aan eigen inwoners vanwege de sociale binding
-Scheefhuur alsmede illegale bewoning aanpakken

Stem DLW lijst 5!

www.democratischeliberalen.nl

 

Samen werken of samenwerken

DLW is van mening dat echt samenwerken in de gemeenteraad en met het college het meest zinvol is. Dat was ook wat de wetgever met de invoering van het dualisme voor ogen had. Helaas blijkt het niet zo gewerkt te hebben. Het monisme (doen wat de wethouder zegt) voert de overhand bij de coalitiepartijen terwijl het dualisme (de raad zegt wat het college moet doen en controleert dat) niet uit de verf gekomen is. Zeker niet in Wassenaar waar de oude politiek de macht angstvallig aan zich houdt.

Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De belangstelling voor lokale partijen neemt gelukkig steeds meer toe. In Wassenaar is dat al bijna 40% (landelijk ca 30%). Er ontstaat steeds meer een nieuw platform voor politiek en met een klein duwtje in de rug kunnen de lokale partijen aan de meerderheid komen. Dat zal eindelijk zorgen voor een beter bestuur met aandacht voor lokale problemen. Desondanks zijn wij graag bereid met de oude politiek samen te werken, iets wat zij weigerden tenzij ze niet om een lokale partij heen konden om aan de meerderheid te komen

Een groeiend aantal inwoners van Nederland keert zich af van de landspolitiek. We worden iedere dag weer geconfronteerd met kreten zoals “samen” oplossen “samen” zijn we sterk, maar als dan puntje bij paaltje komt staan we er alleen voor. De minderheid dient zich te schikken naar de meerderheid. Dat noemen we dan democratische besluitvorming. Mooi voorbeeld is weer de onlangs gedane oproep door de bekende politieke partijen om niet samen te werken met partijen die geen deel uit maken van “hun” democratisch proces.

DLW ervaart dat ook. DLW zal samenwerking hoog in het vaandel houden. Elkaar respecteren, andere visies laten bezinken en meewegen, maar ook kritisch blijven. Samen kunnen wij onze mooie gemeente Wassenaar voor iedereen veilig en leefbaar houden.

Landspolitieke kwesties zetten we liever opzij, daar hebben we vanuit Wassenaar geen invloed op (ook al denken de afdelingen van landelijke partijen daar heel  anders over) maar ook zij kunnen daar niets aan veranderen, erger nog ze moeten doen wat hen landelijk wordt opgelegd. Dat blijkt keer op keer en om die reden winnen de lokale partijen aan zeggenschap in hun gemeente.

DLW gelooft oprecht en heeft er vertrouwen in dat, samenwerking met de lokale partijen de oplossing is om problemen en onrechtvaardigheden, meestal veroorzaakt door de landelijke politiek, vanuit een lokaal perspectief te veranderen.

Samenwerken is de nieuwe politiek, DLW lijst 5 staat daarvoor. www.democratischeliberalen.nl

Het Wassenaars dorpsmuseum.

DLW wil een museum voor Wassenaarse kunst, cultuur en archeologie. Bijna ieder dorp of gemeente besteed geld aan een locatie om lokaal cultureel erfgoed of bijzonderheden en archeologische bodemvondsten toegankelijk te maken voor de inwoners en toeristen.  

DLW (lijst 5) is een warm pleitbezorger voor een locatie waar bijzonderheden van de gemeente kunnen worden bewaard en bekeken. Iets dergelijks is beschikbaar in de kelders van het Raadhuis waar een specifieke collectie van de Wassenaarse brandweer is. De kunstcollectie van de gemeente Wassenaar wordt nu niet serieus tentoongesteld en staat te verpieteren. 

Het brandweermuseum (en de schooladviesdienst [SAD]) moeten uit raadhuis de Paauw verhuizen omdat de ruimtes nodig zijn voor het huisvesten van 45 ambtenaren die het gemeentekantoor moeten verlaten. Een nieuwe locatie voor de circa 125 overblijvende ambtenaren, de SAD en het museum is er nog niet.  

Onder de bewoners van Wassenaar is er draagvlak voor een dorpsmuseum en DLW is dan ook van mening dat een lokaal museum moet worden gesteund. Er zijn eerder initiatieven geweest die na enige tijd zijn doodgebloed. De gemeente reageert enthousiast maar daar blijft het bij. Meestal is de financiering het probleem. DLW is van mening dat een museum door de gemeente actieve ondersteuning verdient. 

Een rijke gemeente als Wassenaar, die miljoenen besteed aan dure consultants waarvan de onderzoeken daarna in de la van een bureau belanden, is toch iets wat absurd is. Wat kosten al die verkeerstellingen keer op keer? Wij weten het allemaal, het sluipverkeer neemt alleen maar toe. Niet zo gek met de enorme verstedelijking om Wassenaar heen. 

Wat minder geld naar dit soort consultants zou al enorm veel besparen om nog maar niet eens te spreken over de enorme kosten van onzinnige projecten zoals bijvoorbeeld de faunapassage om allerlei dieren onder de A44 door te leiden naar de  Ommedijkse polder. De 15 miljoen kostende plannen voor een “gouden” Raadhuis om 45 ambtenaren sjiek te huisvesten zullen ook niet voldoende zijn. De totale kosten gaan zeker richting de 25 miljoen.  

DLW is van mening dat op velerlei vlakken een klein beetje minder voldoende is om een lokaal museum structureel te financieren. Samen met het brandweermuseum moet dat toch mogelijk zijn. Een prima locatie zou de Warenar kunnen zijn maar het theatergebouw wil men ook afstoten. Laten wij de Warenar behouden. Met wat hulp van succesvolle ondernemers zal het zeker een realiseerbaar plan zijn.

DLW (lijst 5) draagt ieder initiatief op dit vlak een warm hart toe. 

www.democratischeliberalen.nl 

Een gouden paleis voor 45 Wassenaarse ambtenaren? 

Afgelopen dinsdag stond de restauratie/renovatie raadhuis de Paauw op de agenda. Het was een  idee van de coalitie om de gemeentewerf inclusief het gemeentekantoor vrij te spelen voor woningbouw. Raadhuis de Paauw moet een volwaardig bestuurscentrum worden waar naast het college van B&W ook 175 Wassenaarse ambtenaren onderdak vinden. 

De kosten bedroegen aanvankelijk net geen 13 miljoen inclusief 2 miljoen aan duurzaamheidsmaatregelen.  Inmiddels is de keuze gevallen op een nog hoger niveau van  restauratie/renovatie. Sober en doelmatig is niet goed genoeg terwijl stapsgewijs het aantal te huisvesten ambtenaren terug is naar nog geen 45 maar de kosten zijn wel al bijna5 miljoen gestegen (nu 15 miljoen exclusief duurzaamheidsmaatregelen).

Maar nog erger is dat er allerhande gerelateerde kosten (verhuizingen van gemeentewerf, tijdelijke en definitieve huisvesting resterende ambtenaren, brandweermuseum, klantencontactcentrum (KCC) en het archief, extra kosten thuiswerken enzovoort) buiten beschouwing gelaten worden. Een deel van het gemeentekantoor zal in gebruik moeten blijven. Nog minder opbrengst en nog meer kosten. Voor de nu al 15 miljoen kosten kunnen er ook ruim 60 eengezinswoningen worden gebouwd.

Vergeten werd ook dat de gemeentewerf ernstig vervuild was. De opbrengst van 2 à 3 miljoen Euro waarop gehoopt wordt zou wel eens kunnen verdampen als de sanering duurder uitvalt. De gemeentewerf was ooit in gebruik van de gemeentelijke gasfabriek. Bekend is dat op dat soort locaties sprake is van enorme vervuilingen. Dat werd naar aanleiding van het gifschandaal in Lekkerker ook geconstateerd in Wassenaar.

De locatie kwam op de lijst van meest vervuilde locaties in Zuid Holland. Sanering was met spoed noodzakelijk. Echter de raad, en met name de toenmalige CDA wethouder, beweerde in de jaren 90 dat de circa 6 miljoen gulden niet op te hoesten was door Wassenaar. Er volgde een zeer beperkte sanering. DLW waarschuwde afgelopen jaar het college tevergeefs voor het vervuilingsprobleem maar er werd pas naar ons geluisterd nadat wij een overzicht met alle feiten publiceerden.

Ook verzochten wij de projecten niet los van elkaar te bezien. Dat werd toegezegd maar niet nagekomen. Inmiddels is iedereen het er mee eens dat er gesaneerd moet gaan worden maar de mate van sanering is nog een discussie op zich. De buurt maakt zich zorgen over de vele gevallen van kanker in de buurt en nader onderzoek is hier ook nodig.

Tijd voor een heroverweging van “het gouden paleis” vond DLW. De coalitie weigerde, liever een gouden paleis dan 60 betaalbare eengezinswoningen. 

www.democratischeliberalen.nl