Tag archieven: DLW

DLW vreest de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefonds

 

DLW vreest de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefonds

Volgens de nieuwe plannen van de overheid krijgen grote gemeenten 100 euro per inwoner meer uit het gemeentefonds. Kleine gemeenten zijn de dupe want zij krijgen in de nieuwe plannen 60 euro minder per inwoner. Voor Wassenaar, met bijna 26.000 inwoners, een structurele tegenvaller van bijna 1,6 miljoen euro per jaar. De uitkering uit het Gemeentefonds daalt dan naar circa 25 miljoen. In de plannen wordt een heffing van aanvullende gemeentelijke belastingen mogelijk.

Zelfs in ons rijke Wassenaar volgt nu al bezuiniging op bezuiniging en verdwijnen er voorzieningen. Voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen worden ingeruild voor het voldoen van zorgrekeningen, met name in de jeugdzorg. Rode cijfers in het sociaal domein als het gevolg van de decentralisaties.

Ondanks beloftes van de coalitie dat reserves niet meer gebruikt worden om de begrotingen sluitend te maken werd er bij de jaarrekening 2019 weer een greep in de reserves gedaan. Ieder jaar worden onze financiële reserves gebruikt om de gemeente  draaiende te houden.

In 2019 werd er zo ruim 13 miljoen uit de reserves gehaald om uiteindelijk een gemanipuleerd positief resultaat van 2 miljoen te kunnen presenteren, terwijl het totale vermogen 4 miljoen daalt.

Deze coalitie denkt nog steeds dat het geld op de rug groeit en men is van plan verder megalomane investeringen te doen. De nieuwe post van de WRB kost in 2020 al 0,8 miljoen.

Er is nu al in de komende jaren extra geld nodig voor de scholen (kan oplopen tot 25 miljoen). Er wordt geïnvesteerd in een nieuwe sporthal en een nieuwe gymzaal (kosten 10 miljoen), Raadhuis de Paauw moet omgevormd worden tot een bestuurscentrum (kosten circa 15 miljoen) en de renovatie van het winkelcentrum kost bijna 3 miljoen.

Daarnaast moeten wij nog miljoenen investeren in het Havenproject, de Groene Buffer, de Energietransitie, de Warenar en de Werkorganisatie WODV om maar wat te noemen.

Het zijn uiteindelijk kapitaallasten die drukken op de begrotingen in de komende jaren naast de wegval van de precariorechten (-2 miljoen) en de tegenvaller uit het gemeentefonds (-1,6 miljoen). Daarnaast stijgen de kosten van de afvalheffing.

Wassenaar verdient ook in de toekomst een leefbare omgeving met behoud van voorzieningen. Lastenstijgingen en verdere bezuinigingen zijn als het zo doorgaat onvermijdelijk. Dit mag niet zo doorgaan. De bomen groeien niet tot in de hemel, wij hebben geen geld als water.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Begroting 2019 Wassenaar; ambitieus maar niet realistisch, zelfstandigheid in gevaar

Begroting 2019 Wassenaar; ambitieus maar niet realistisch, zelfstandigheid van Wassenaar in gevaar.

Het  college, en met name de VVD Wassenaar, heeft een eigen agenda. De wegkijkende en meelopende coalitiepartijen, zonder eigen strategie, worden zo meegesleept. Ook dit jaar presenteert het college een begroting vol holle retoriek.De VVD Wassenaar draait, net als voorman Rutte, met alle winden mee. Erger nog is het feit dat de VVD Wassenaar vergeten is dat zij decennialang zelf aan het roer stonden. Zij waren  de oorzaak van het wanbeleid en de daaruit voortkomende financiële chaos.

Tientallen miljoenen zijn er, door toedoen van voornamelijk de VVD, CDA en D66 de afgelopen jaren doorheen gejaagd. Dit door ongebreideld en jarenlang astronomische bedragen uit te geven. Men gaat ook nu weer bewust door op een doodlopende weg met teveel geld uit geven. Vermoedelijk doet men dat ook expres. Met als doel om een fusie van hogerhand opgelegd te krijgen?

Vermoedelijk doet men dat ook expres. In de achterkamertjes lieten alle partijen eerder blijken wel voor een fusie te zijn. Dat zou ze verlossen van de lastige lokale partijen. Angst voor de kiezers rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maakte dat zij naar buiten toe tegenstanders van een fusie waren. Alleen DLW was echt tegen een fusie.

Ondanks dat alles beweert de coalitie nu dat zij de begroting wel even op orde brengen. Eindelijk een sluitende begroting zegt men maar de lasten gaan wel omhoog. Bezuinigingen worden er op de verkeerde zaken gedaan. De overhead van de Werkorganisatie Duivenvoorde (de samenwerkende ambtelijke werkorganisatie van Wassenaar en Voorschoten)bedraagt maar liefst 54% terwijl dat landelijk gemiddeld 32% is. De overheadkosten terugbrengen naar het landelijk gemiddelde zou een besparing voor Wassenaar kunnen betekenen van 3,2 miljoen (voor beide gemeenten samen Wassenaar e Voorschoten namelijk 6,5 miljoen. Veel bekende investeringen worden wel genoemd maar niet begroot.

“Vergeten” wordt de 6 ton voor het winkelcentrum, de kosten voor de “bruidsschat” voor de verzelfstandiging van Warenar, het salaris van de concerndirecteur WODV, het salaris voor de gemeentesecretaris (die sedert 2018 weer ten laste komt van de gemeente Wassenaar, de kosten van de verduurzaming, de kosten van de nieuwe sporthal en de gymzaal (naar schatting een kleine 10 miljoen, de kosten voor de aanpassingen bij het Rijnlands Lyceum, kosten achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed, de reorganisatie van de Werkorganisatie et cetera etc cetera. Op die manier kan men de toezichthouder (de Provincie Zuid Holland) wel op een verkeerd been zetten met een “sluitende” begroting. Sluitend overigens omdat er desondanks ook weer een miljoen of 2 uit de reserve gehaald moet worden. Ondanks dat is er ook nu al een tekort voor 2019 van € 600.000. Dat wordt nu gepresenteerd wordt als een sluitende begroting.  Volksverlakkerij!!!

Daarnaast zullen de lasten voor de inwoners omhoog gaan. De OZB gaat met 10% plus een inflatiecorrectie omhoog. Dat stond niet in het Coalitieakkoord. Ook wordt gezegd dat het voorzieningenniveau “zoveel mogelijk in stand gehouden wordt’. De voorzieningen gaan dus achteruit.

Het college van B&W weet overigens niet eens dat een begroting ALTIJD sluitend is of er nu een overschot of een tekort is. Van belang is dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn en dat zijn ze nu en in de toekomst zeker NIET.

Al jaren wordt er gezegd dat Wassenaar geld genoeg heeft. Wassenaar was rijk , dat is ontegenzeggelijk waar maar de bodem van de schatkist komt snel in zicht. In de afgelopen 10 jaar is er meer dan 60 miljoen MEER uitgegeven dan er binnengekomen is. Alleen de periode 2013-2014, toen DLW deel uitmaakte van de coalitie, was de enige periode in de afgelopen jaren met een overschot.

Loze beloften en vriendjespolitiek zijn kenmerkend voor de huidige coalitie. Wanneer het fout gaat ligt het aan iedereen maar niet aan de VVD. De parallel met de dividend belasting, we gaan erop vooruit en iedere Nederlander 1000 euro doemt ook hier weer op.

Lokaal loopt de VVD Wassenaar de benen uit het lijf op bepaalde dossiers samen met de CDA burgemeester Koen. Zo graag plakt men aan het pluche. Waarom DLW buiten de coalitieonderhandelingen 2018-2022 gehouden werd is met deze begroting ook duidelijk. DLW is al jaren kritisch over de stijgende lasten en dalende reserves. Onze waarschuwingen sloegen nergens zo beweerde de toenmalige (en huidige) coalitiepartijen.

De begroting is een opsomming van wensen. De prijskaartjes die aan die wensen hangen worden naar de toekomst geschoven. Wie dan leeft, wie dan zorgt als de VVD Wassenaar nu maar de indruk kan wekken dat ze goed bezig zijn.

Onderstaand de DLW  de amendementen en de motie op de Begroting 2019 van de gemeente Wassenaar. Die begroting alsmede het coalitieakkoord vindt U ook onderstaand. Opmerkelijk is ook de 600.000 euro voor het winkelcentrum die in de begroting niet terugkomt net zoals de investering in de sporthal en de gymzaal. We kunnen nog wel even zo doorgaan…. Leest u zelf maar.

 

Programmabegroting 2018 – 2021

Coalitieakkoord 2018 2020 Wassenaar Zelfstandig en Verantwoordelijk donderdag 21 juni 2018

2018 DLW amendement 01 bezuinigingen

2018 DLW amendement 02 reserves en voorzieningen

2018 DLW motie 01 Takendiscussie