Voor eerlijk bestuur

BETROUWBAAR BESTUUR

DLW wil voldoende invloed kunnen uitoefenen in de gemeenteraad, om achterkamertjespolitiek aan te pakken en ervoor te zorgen dat ook de ambtelijke organisatie naar behoren gaat functioneren; zeker nu, na het debacle met de werkorganisatie Duivenvoorde. We moeten goede vakmensen aantrekken en behouden en een gedegen financieel beleid voeren. De deskundigheid van inwoners van Wassenaar moet worden benut. Alleen dan kunnen we voorkomen dat de gemeente Den Haag Wassenaar annexeert en Wassenaar ook op langere termijn zelfstandig blijft.

 

Een toenemend aantal mensen ervaart de gemeentelijke overheid als vervreemd van hun eigen wensen en behoeften en buiten hun controle. De gemeente wordt nog steeds gedomineerd door ambtelijke koninkrijkjes en extreem veel inhuur van dure, externe deskundigen. DLW wil meer greep op het ambtelijk apparaat; de burgemeester moet frequente functioneringsgesprekken houden met de gemeentesecretaris over de mate waarin gestelde doelen zijn behaald en de gemeenteraad hierover informeren. De touwtjes moeten worden aangetrokken nu Wassenaar weer een eigen ambtenarenapparaat heeft!

 

Wat de invloed van de inwoners van Wassenaar uitholt, is de kennelijke weerzin bij het college tegen daadwerkelijke participatie van inwoners. Bij initiatieven van inwoners is gebleken dat zij zich terdege inhoudelijk verdiepten in de hen voorgelegde vragen. Vervolgens bleek met hun stem weinig of niets te gebeuren. DLW is dan ook voorstander van het invoeren van een correctief referendum, waarbij volstrekt helder is dat de wil van de inwoners in een tijdig stadium serieus wordt genomen. Ook na verwezenlijking van belangrijke projecten moeten inwoners worden betrokken bij de evaluatie ervan.

 

We knokken voor bovengemiddelde dienstverlening aan onze inwoners. DLW wil in de omvang en samenstelling van het ambtelijk apparaat een herschikking ten gunste van de vakmensen en ten koste van procesbegeleiders. Onze gemeente moet bovenal dienstbaar zijn aan inwoners, bedrijven en organisaties in Wassenaar. Zij moet in goede verbinding staan met de inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kerken. Een goede informatievoorziening is dan ook van groot belang, waarbij de gemeente in begrijpelijke taal met de burger communiceert. Naast een goede digitale informatievoorziening, dient ook de informatie fysiek verstrekt te worden aan inwoners die over onvoldoende digitale middelen of vaardigheden beschikken. Wassenaar moet een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman krijgen, bij wie inwoners terecht kunnen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen.

 Download hier het volledige programma