Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht geworden. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg, tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld, zoals een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte. Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd.
Huurders in de sociale en in de vrije sector worden met de nieuwe wetgeving beter beschermd tegen malafide praktijken van verhuurders. Ook kunnen ongewenste (woon)situaties worden voorkomen, waardoor er meer betaalbare woningen voor onze eigen inwoners beschikbaar blijven. De nieuwe wet legt uit wat goed verhuurderschap is en bevat zeven hoofdregels waaraan alle verhuurders, verhuurbemiddelaars en woningcorporaties in Nederland zich moeten houden.
Wassenaarse huurders kunnen een klacht indienen als een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels houdt. Dit kunnen zij doen via een melding op de website https://www.wassenaar.nl/form/ws-2251-meldpunt-misstanden-particuliere-verhuur/informatie-0-3-2.
Als er een besluit tot handhaving wordt genomen, heeft de gemeente diverse instrumenten om tegen verhuurders/verhuurbemiddelaars op te treden, die in zwaarte toenemen. Een verhuurder/verhuurbemiddelaar moet de gelegenheid krijgen om zijn verhaal te doen en verweer te voeren als er een melding van slecht verhuurderschap bij het gemeentelijk meldpunt wordt gedaan en de gemeente daar werk van wil maken. Gemeentelijk onderzoek moet resulteren in een onderzoeksverslag waarin de geconstateerde overtreding van de wet wordt vastgelegd. Vervolgens dient de gemeente al dan niet een besluit tot handhaving te nemen.

Ook kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Daarmee kunnen zij in deze gebieden extra eisen stellen aan verhuurders over onderhoud en de huurprijs van een gereguleerde zelfstandige huurwoning. Daarnaast kan de gemeente in de huisvestingsverordening een verbod invoeren op het zonder vergunning verhuren van verblijfsruimten aan arbeidsmigranten.
Vindt u dat de gemeenteraad voor bepaalde categorieën van woonruimte een verbod moet invoeren om zonder vergunning te verhuren? Bijvoorbeeld bij problemen als gevolg van malafide verhuur? Of speelt dat niet in uw buurt? Democratische Liberalen Wassenaar bezint zich op een standpunt hierover. Reacties van lezers zien wij daarom graag tegemoet op ons e-mailadres  info@democratischeliberalen.nl.
Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *